Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Vyhlášky

 

Názov vyhlášky zverejnená od zverejnená do dokument
       
Oznámenie verejnou vyhláškou RENT - INVEST REALITY, s.r.o., „Polyfunkčná budova, Dlhý rad, Bardejov“ 15.01.2019   ikona pdf
Oznámenie verejnou vyhlíáškou VVS a.s. ,,Bardejovské Kúpele - zriadenie DTS, VN, NN vedenia" 09.11.2018  

ikona pdf

Oznámenie verejnou vyhlíáškou VVS a.s. ,,Bardejovské Kúpele - úprava NN siete" 09.11.2018  

ikona pdf

ikona pdf

Oznámenie verejnou vyhlíáškou VVS a.s." Bardejov ul. Náberežná, Fučíkova, Štefánikova, T. Ševčenku- úprava NN káblovej siete" 09.11.2018  

ikona pdf

ikona pdf

Oznámenie o začatí kolaudačného konania na stavbu "Obnova lodžií bytového domu Pod papierňou A5" - zmena stavby 23.10.2018 07.11.2018 ikona pdf
OZNÁMENIE verejnou vyhláškou o začatí stavebného konania - PP BARDEJOVSKÁ NOVÁ VES KOMUNIKÁCIE A INŽINIERSKÉ SIETE“
SO 02 Komunikácie a spevnené plochy
12.10.2018   ikona pdf
STAVEBNÉ POVOLENIE VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Realizácia chodníka – ul. Hlavná, Dlhá Lúka 03.10.2018  18.10.2018 ikona pdf
STAVEBNÉ POVOLENIE VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Realizácia chodníkov – ul. Poštárka Bardejov, SO 01 Chodníky, SO 02 Verejné osvetlenie 30.08.2018  14.09.2018 ikona pdf
ROZHODNUTIE verejnou vyhláškou o predĺžení platnosti stavebného povolenia - Technická vybavenosť pre zástavbu územia Pod Špitálskym – Bardejovské Kúpele, objekt 101 – 00 Komunikácie 28.08.2018  12.09.2018 ikona pdf
Oznámenie verejnou vyhláškou ,,BARDEJOVSKÁ NOVÁ VES - ulice Pri Stadióne, Jabloňová Sprava NN siete" 25.04.2018 24.05.2018 ikona pdf
Oznámenie verejnou vyhláškou ,,V459 - Bardejov - upravy na VN vedeni, výstavba VN kábla" 25.04.2018 24.05.2018 ikona pdf
Oznámenie verejnou vyhláškou ,,BARDEJOV - úprava VN kábla V388 od BR388-ACA k TS JAS Bardejov" 25.04.2018 24.05.2018 ikona pdf
 Oznámenie o prerokovaní návrhu ÚPN PSK 15.3.2018 15.4.2018 ikona pdf

 Oznámenie verejnou vyhláškou - Východoslovenská distribučná a.s.  - rekonštrukcia a úprava NN vedenia - "Bardejov - Rúrna - výmena SR skríň"

 20.03.2018 20.04.2018 ikona pdf
 

OPATRENIE - Regionálneho úradu verejného zdravotníctva - Zabezpečenie celoplošnej regulácie živočíšnych škodcov (deratizáciu)

na území mesta Bardejov v termíne od 03.04.2018 do 15.05.2018

20.03.2018 15.05.2018 ikona pdf
 Verejná vyhláška - Rozhodnutie Okresného úradu Bardejov, Pozemkový a lesný odbor - Projekt jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Dlhá lúka, lokalita Piesky 11.10.2017 26.10.2017  ikona pdf
 Návrh zmien ÚPN M Bardejov - ZaD 38  11.09.2017 11.10.2017 ikona pdf
 Výzva na vykonanie celoplošnej  jesennej deratizácie 28.8.2017 31.10.2017 ikona pdf
 Návrh zmien ÚPN Z kúpeľného miesta Bardejovské Kúpele -bývalé skleníky 8.6.2017 10.7.2017 ikona pdf
Verejná vyhláška - rozhodnutie - OU-PO-OVBP2-2017/2554/43852/ŠSS-ST 12.05.2017   ikona pdf
Pozvánka na prereokovanie zaradenia lokality SKUEV0936 Horný tok Tople do národného zoznamu území európskeho významu 10.4.2017 25.4.2017 ikona_pdf.png
Oznámenie o zámere "Remeselný minipivoval, ul. Nový Sad, Bardejov 21.03.2017 11.04.2017 ikona_pdf.png
Verejná vyhláška - Upovedomenie o začatí konania na výrub drevín rastúcich mimo lesa 06.03.2017 22.03.2017 ikona_pdf.png
Návrh zmien ÚPN M Bardejov - zmena č. 37 1.3.2017 3.4.2017 ikona_pdf.png
Návrh zmien ÚPN M Bardejov - zmena č. 31 2.2.2016 7.3.2016 ikona_pdf.png
Návrh zmien ÚPN M Bardejov - zmena č. 32 2.2.2016 7.3.2016 ikona pdf
Návrh zmien ÚPN M Bardejov - zmena č. 33 2.2.2016 7.3.2016 ikona pdf
Návrh zmien ÚPN M Bardejov - zmena č. 34 2.2.2016 7.3.2016 ikona pdf
Návrh zmien ÚPN M Bardejov - zmena č. 35 2.2.2016 7.3.2016 ikona pdf
Návrh zmien ÚPN M Bardejov - zmena č. 36 9.8.2016 9.9.2016 ikona pdf

 

EIA

  Názov oznámenia zverejnená od zverejnená do dokument
         
  Oznámenie o vypracovaní záverečného stanoviska z posudzovania strategického dokumentu "Prgram odpadového hospodárstav prešovského kraja na roky 2016 - 2020" 21.09.2018   OZNÁMENIE
  Správa o hodnotení strategického dokumentu "Prgram odpadového hospodárstav prešovského kraja na roky 2016 - 2020" spolu s návrhom strategického doumentu 04.01.2018 min. 25.01.2018 OZNÁMENIE
  Oznámenie o zámere " Prístavba výrobnej haly EGE – Slovakia, spol. s.r.o.“  20.09.2017 11.10.2017 OZNÁMENIE
  Oznámenie o zahájení verejného prerokovávania "Správy o hodnotení strategického dokumentu ÚPzemný plán PSK" 19.10.2016 min. 10.11.2016 OZNÁMENIE
  Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu "Prgram odpadového hospodárstav prešovského kraja na roky 2016 - 2020" 02.05.2016 min. 16.05.2016 OZNÁMENIE
  Správa o hodnotení "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na roky 2014 - 2020" 16.02.2016 min. 03.03.2016 OZNÁMENIE
  Rozhodnutie OU ŽP Bardejov - "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Bardejov na roky 2015 - 2024" 31.12.2015   OZNÁMENIE
  Verejná vyhláška - oznámenie "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Bardejov na roky 2015 - 2024" 11.12.2015   OZNÁMENIE
  Oznámenie o strategickom dokumente "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Bardejov s výhľadom do roku 2024" 11.12.2015 28.12.2015 OZNÁMENIE
  Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mesta Bardejov 2015 - 2024.
- dokument PHSR
- pripomienkovanie
30.10.2015 16.11.2015 OZNÁMENIE
  Program energetického manažmentu Prešovského samosprávneho kraja 22.10.2015 09.11.2015 OZNÁMENIE
  Analytická štúdia efektívnosti pri používaní energií v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 22.10.2015 09.11.2015 OZNÁMENIE
  Zámer "Centrum odpadového hospodárstva pre mesto Bardejov" 07.10.2015   OZNÁMENIE
  Program energetického manažmentu Prešovského samosprávneho kraja 09.07.2015 30.07.2015 OZNÁMENIE
  Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2014-2020 01.07.2015 22.07.2015 OZNÁMENIE
  Program rozvoja vidieka Prešovského samosprávneho kraja 09.07.2015 30.07.2015 OZNÁMENIE
  Analytická štúdia efektívnosti pri používaní energií v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 09.07.2015 30.07.2015 OZNÁMENIE

 

Verejné obstarávanie

Názov zverejnené dokument stav

Výzva na predloženie cenovej ponuky k predmetu zákazky „Prístrešok pre cyklistov”

 

 

- krycí list

- výkaz výmer

- príloha č.1

- príloha č.2

- návrh zmluvy

17.01.2019

ikona pdf

ikona excel

ikona excel

ikona word

ikona word

ikona word

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky k predmetu zákazky „Prístrešok pre cyklistov”

- prilohy

- návrh zmluvy

19.12.2018

ikona pdf

ikona pdf

ikona word

ukončené
Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru "Odpadkový kôš s pozinkovanou vložkou - 70 lit." 20.09.2018 ikona pdf ukončené
Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru "1100 l. nádoby na komunálny odpad" 20.09.2018 ikona pdf ukončené
Výzva na predloženie cenovej ponuky k predmetu zákazky
„Oprava plochy polyfunkčného ihriska v Bardejovskej Novej Vsi”
28.08.2018

ikona pdf

 

ikona excel

ukončené
Výzva na predloženie cenovej ponuky k predmetu zákazky
„Oprava plochy polyfunkčného ihriska v Bardejovskej Novej Vsi”
19.06.2018 ikona pdf

ikona excel
ukončené

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK.

Predmet zákazky: Stavebné práce - „ Zvýšenie energetickej účinnosti pavilónu “C” a prechodovej chodby MŠ Gorkého 13, Bardejov”

30.05.2018

ikona pdf

ikona word

ikona word

ukončené

Výzva na predloženie ponuky Stavebný dozor - Interiérové vybavenie pre projekt “Komunitné centrum Poštárka, Bardejov”

Výzva na predloženie ponuky Stavebný dozor - Interiérové vybavenie pre projekt “Komunitné centrum Poštárka, Bardejov” - ROZPOČET/ výkaz výmer

18.07.2017 ikona pdfikona excel ukončené
Výzva na predloženie ponuky Stavebný dozor - „ Realizácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Obrancov mieru v Bardejove “ 07.07.2017 ikona pdf ukončené
Výzva na predloženie ponuky Stavebný dozor - „ Regenerácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Vinbarg “ 07.07.2017 ikona pdf ukončené
Výzva na predloženie ponuky Stavebný dozor -  „Zníženie energetických nákladov ZUŠ M. Vileca, Bardejov“. 22.06.2017 ikona pdf ukončené
Výzva na predloženie ponuky Externý manažment - „Zníženie energetických nákladov ZUŠ M. Vileca, Bardejov“. 22.06.2017 ikona pdf ukončené
Výzva ZsNH tovary - VZORUčebné pomôcky_Pod Papierňou 21.06.2017 ikona pdf ukončené
Výzva ZsNH tovary - VZOR učebné pomôcky_ _ZŠ Wolkerová 21.06.2017 ikona pdf ukončené
Výzva ZsNH tovary - VZOR Nábytok_ZŚ Pod Vinbargom 21.06.2017 ikona pdf ukončené
Výzva ZsNH tovary - VZOR Nábytok_Pod Papierňou 21.06.2017 ikona pdf ukončené
Výzva ZsNH tovary - VZOR Nábytok_ ZŠ Wolkerová 21.06.2017 ikona pdf ukončené
Výzva ZsNH tovary - VZOR IKT ZŠ Svobodu 21.06.2017 ikona pdf ukončené
Výzva ZsNH tovary - VZOR IKT_ZŠ Pod Vinbargom 21.06.2017 ikona pdf ukončené
Výzva ZsNH tovary - VZOR IKT_Pod Papierňou 21.06.2017 ikona pdf ukončené
Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru "120 l. nádoby na komunálny odpad" 19.06.2017 ikona pdf ukončené

Výzva na predloženie ponuky. Mesto Bardejov, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky Projektová dokumentácia - ,, Zníženie energetických nákladov ZUŠ M. Vileca, Bardejov “

15.05.2017 ikona pdf ukončené
 VÝZVA na predloženie cenovej ponuky k predmetu zákazky s názvom Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby a projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby pre projekt „Zníženie energetických nákladov na prevádzku Mestského úradu v Bardejove – dvorný trakt“
zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
 03.04.2017  ikona pdf ukončené
 VÝZVA na predloženie cenovej ponuky k predmetu zákazky s názvom Stavebný dozor pre projekt „Zníženie energetických nákladov na prevádzku Mestského úradu v Bardejove – dvorný trakt“
zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
 03.04.2017  ikona pdf ukončené

 

Oznámenia

Názov oznámenia zverejnené dokument

OPATRENIE - Regionálneho úradu verejného zdravotníctva - Zabezpečenie celoplošnej regulácie živočíšnych škodcov (deratizáciu)

na území mesta Bardejov v termíne od 03.04.2018 do 15.05.2018

20.03.2018 Opatrenie
Výzva na vykonanie celoplošnej  jesennej deratizácie 28.08.2017  V Ý Z V A
 o začatí konania o určení povinnej osoby - SNAHA v.d. 16.02.2016  OZNÁMENIE
 o začatí konania o určení povinnej osoby - JAS 16.02.2016  OZNÁMENIE
     

 

 

 

 

Prehľad dotácií

 

DOTÁCIE NA ŠPORTOVÉ A POHYBOVO-REKREAČNÉ PODUJATIA ZA ROK 2007

 

SUBJEKT 

VÝŠKA DOTÁCIE /SK/ 

MHC Edymax Bardejov 

80 000,-

BŠK – futbalový oddiel Bardejov 

990 000,-

KUBO 3AL TEAM Bardejov 

30 000,-

OZ – volejbalový klub Bardejov 

98 000,-

ŠK MILÉNIUM 2000 B. N. Ves 

50 000,-

TJ Slovan Dlhá Lúka 

50 000,-

Gymnázium sv. J. Bosca 

4 000,-

Dávid Šatánek – lezenie Bardejov 

5 000,-

DO FÉNIX Bardejov 

5 000,-

JUDO KAN KLUB Bardejov 

15 000,-

ŠK Katolícky kruh Bardejov 

15 000,-

ŠK DELTA, mod. gymnastika Bardejov 

5 000,-

KST BŠK Bardejov 

26 000,-

STJ DRUŽBA Bardejov 

14 000,-

KSTaK Matej Bardejov 

22 000,-

Karate klub Bardejov 

7 000,-

OZ HC Farma Bardejov 

4 000,-

OV DPO Bardejov 

4 000,-

OZ Partizán Bardejov 

15 000,-

BKM Obnova Bardejov 

50 000,-

ŠŠK JAK Bardejov 

54 000,-

OC SZTP Bardejov 

16 000,-

SPZ OkO Bardejov 

5 000,-

KPBF Bardejov  

20 000,-

TJ Štart Bardejov 

10 000,-

DSS ALIA Bardejov 

5 000,-

SPOLU 

1 599 000,- 

 

FOND ŠPORTU PRE VŠETKÝCH

FOND ŠPORTU PRE VŠETKÝCH

Subjekt 

Výška dotácie 

Výška dotácie 

Výška dotácie 

/ Sk / 

/ € / 

/ € / 

2008 

2009 

2010 

TJ Štart – zjazdové lyžovanie Bardejov 

10 000,-

-

-

KST BŠK Bardejov 

5 000,-

166,-

832,-

OZ HC Farma Bardejov 

5 000,-

-

-

KST Štart Bardejov 

5 000,-

166,-

-

KPBF Bardejov 

10 000,-

332,-

-

OC SZTP Bardejov 

6 000,-

199,-

-

OZ – volejbalový klub Bardejov 

50 000,-

-

-

ŠŠK JAK Bardejov 

14 000,-

-

-

OV DPO Bardejov 

-

299,-

-

SRZ MO Bardejov  

-

1 328,-

-

SPOLU 

105 000,- 

2490,- 

832,- 

 

FOND ORGANIZOVANÉHO ŠPORTU

FOND ORGANIZOVANÉHO ŠPORTU 

Subjekt 

Výška dotácie 

Výška dotácie 

Výška dotácie 

/ Sk / 

/ € / 

/ € / 

2008 

2009 

2010 

BŠK – futbalový oddiel Bardejov 

471 000,-

-

-

KSTaK Matej Bardejov 

30 000,-

6 639,-

-

MHC Edymax bardejov 

170000,-

19 939,-

-

TJ Slovan Dlhá Lúka 

15 000,-

3 320,-

2 000,-

ŠK MILÉNIUM 2000 B. N. Ves 

85 000,-

6660,-

2 000,-

BKM Obnova Bardejov 

50 000,-

-

-

OZ – volejbalový klub Bardejov 

80 000,-

-

-

SRZ MO Bardejov 

20 000,-

-

-

STJ DRUŽBA Bardejov 

70 000,-

3 340,-

-

ŠK GLT PARTNER Bardejov 

100 000,-

4 319,-

-

BŠK – atletický oddiel Bardejov 

30 000,-

-

-

Partizán Bardejov 

-

24 918,-

27 000,-

JUDO KAN KLUB Bardejov 

-

6 332,-

-

HC 46 Bardejov 

-

11 618,-

-

SPOLU 

1 121 000,- 

87 085,- 

29 000,- 

 

FOND ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ

 

FOND ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ 

Subjekt 

Výška dotácie

Výška dotácie

Výška dotácie

/ Sk /

/ € /

/ € /

2008

2009

2010

MHC Edymax bardejov 

30 000,-

1 000,-

1 000,-

BKM Obnova Bardejov 

-

-

500,-

OZ – volejbalový klub Bardejov 

-

664,-

-

SRZ MO Bardejov 

10 000,-

-

-

Partizán Bardejov 

-

3 338,-

-

HC 46 Bardejov 

15 000,-

664,-

1 800,-

ŠŠK JAK Bardejov 

45 000,-

1 660,-

-

OR SAŠŠ Bardejov

25 000,-

-

-

TJ Štart Bardejov

-

332,-

-

OV DPO Bardejov

-

1 300,-

-

KICKBOX CLUB Bardejov

-

500,-

-

SPOLU

125 000,-

9 458,-

4 900,-

 

FOND MLÁDEŽNÍCKEHO ŠPORTU

 

FOND MLÁDEŽNÍCKEHO ŠPORTU

Subjekt

Výška dotácie

Výška dotácie

Výška dotácie

/ Sk /

/ € /

/ € /

2008

2009

2010/k 30.9./

BŠK – futbalový oddiel Bardejov

1 050 000,-

-

-

MHC Edymax bardejov

190 000,-

-

-

TJ Slovan Dlhá Lúka

50 000,-

1 600,-

-

BKM Obnova Bardejov

135 000,-

3 340,-

-

OZ – volejbalový klub Bardejov

50 000,-

-

-

STJ DRUŽBA Bardejov

-

660,-

-

BŠK – atletický oddiel Bardejov

3 000,-

1 000,-

-

Partizán Bardejov

-

6 640,-

568,-

HC 46 Bardejov

-

9 960,-

-

Karate klub Bardejov

9 000,-

300,-

-

ŠŠK JAK Bardejov

100 000,-

1 000,-

200,-

ŠK DELTA, moder. gymnast.Bardejov

20 000,-

330,-

 

DO FÉNIX Bardejov

8 000,-

-

-

OZ Mládež 21. stor. Bardejov

17 000,-

-

-

Gymnázium sv. J. Bosca Bardejov

-

133,-

-

KICKBOX CLUB Bardejov

-

1 500,-

1 500,-

SPOLU

1 632 000,-

26 463,-

2268,-

 

PREHĽAD POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÍ V OBLASTI PODPORY KULTÚR

Subjekt

Výška dotácie

Výška dotácie

Výška dotácie

Výška dotácie

/ Sk /

/ Sk /

/ € /

/ € /

2007

2008

2009

2010 /k 30.9./

Evanjelická cirkev, a.v

5000,-

200 000,-

-

-

Rod. združenie ZUŠ

5000,-

-

-

150,-

ZO Slov. zväz chovateľov

5000,-

-

-

-

Rímskokat. cirkev

120 000,-

500 000,-

-

-

Okresná knižnica D. Getgesela

15 000,-

-

-

1 000,-

Kaminský Jozef

-

-

5 00,-

-

Kulturama obč.združenie Bardejov

-

-

-

400,-

Únia žien, Bardejov- Žena roka

-

-

-

332,-

Tarka, folk.súbor

-

-

1 000,-

-

SZ zahradkárov OV

11 000,-

-

400,-

-

Občianske združenie kresť.kultúry

15 000,-

-

-

300,-

Pravoslávna cirkev

220 000,-

100 000,-

-

-

Slov. zväz chovateľov

10 000,-

-

-

-

Saleziáni Dona Bosca

100 000,-

-

-

-

Občianske združenie Diferent

-

-

-

250,-

Tvorivosť, HOS, Bardejov

10 000,-

-

200,-

300,-

Slov. rybársky zväz

-

-

663,-

23 236,-

Bardaf Fotoklub

10 000,-

-

1 500,-

-

Jednota dôchodcov

-

5 000,-

-

500,-

Gréckokatolícky farský úrad

-

100 000,-

-

 

Klub odborov a matičiarov, Bardejov

-

-

-

300,-

Rusínska obroda

10 000,-

-

-

 

Zväz rusínov a ukrajincov, Prešov

-

-

-

568,-

Klub bardejovčanov v Košiciach

-

-

-

7 00,-

SZ PB

-

30 000,-

-

-

Matica Slovenská

-

5 000,-

300,-

-

Sami Sebe

-

5 000,-

1 700,-

-

Gama Lúč

20 000,-

-

-

-

ZRUS

-

5 000,-

1 000,-

-

SPOLU

555 000,-

950 000,-

7 263,-

28 036,-

 

PREHĽAD POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÍ V SOCIÁLNEJ OBLASTI

SUBJEKT

Výška dotácie

Výška dotácie

/ Sk/

/ € /

2007

2008

2009

2010

Onkoklub Alžbeta, Sv. Jakuba 21, Bardejov

50 000,00

-

332

-

Slov.zväz telesne postihnutých, Bardejov

0

-

-

-

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Bardejov

21 000,00

12 500

830

-

Klub sclerosis multiplex Badejov

5 000,00

-

166

-

Vrbovnica, n.o. Orechová ul.- Bard. N.V.

-

60 000

-

-

ZO Zväz postih.civiliz, chorobami Bardejov

10 000,00

12 000

500

-

NÁVRAT, o.z., Radničné nám. 12, Bardejov

20 000,00

80 000

-

-

Klub dôchodcov BNV

20 000,00

-

-

-

Klub dôchodcov  BK

15 000,00

-

-

-

Klub dôchodcov BJ

20 000,00

-

-

-

Klub dôchodcov DL

20 000,00

-

-

-

Klub dôchodcov Miháľov

5 000,00

-

-

-

Slov. Červený kríž - územný spolok BJ -SĽ

-

333

-

-

SAMI SEBE, Cidilková Anna

10 000,00

-

-

-

Klub sclerosis multiplex Badejov

5 000,00

5 000

-

-

Hospic Matky Terezy, Pri štadióne 2, BNV

10 000,00

-

-

-

Jednota dôchodcov Slovenska, Bardejov

10 000,00

50 000

598

-

OZ Hospic, Stocklova 9, Bardejov

6 000,00

10 120

350

-

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,  Bardejov

15 000,00

15 000

-

-

VIA, n,.o, Františkánov 2 Bardejov

-

80 000

-

-

Spolok lekárov, Sv. Jakuba 21, Bardejov

-

100 000

-

2 500

Spolu:

242 000,00

424 600

3 109

2500

 

Iné

 Dátum Názov Dokument
10.08.2016 Dodatok č.2 k zmluve 900.1271 - Tatrabanka, a.s ikona pdf

 

 

 

 

zmluvná strana

predmet zmluvy

suma

dokument

 

Lazur Martin, Bartošovce 157, Hertník

Zmluva č. 40/PCO/06 o poskytovaní služieb ochrany objektu

1 000.- Sk

 

Arton

Nájomná zmluva - umiestnenie  rekl. billboardov

19 500,- Sk

 

Domov sociálnych služieb DÚHA

Nájomná zmluva

5 550, Sk

 

Krajský školský úrad

Dohoda - Špeciálna ZŠ - poskytovanie dotácií

   
 

Poľnohospodárske družstvo Magura

Dodatok č.1 k zmluve o nájme polnohospodárskych pozemkov

   
 

Bardejovské Kúpele a.s.

Dodatok č. 7 k zmluve o poskytovaní služieb MsPO

   
 

PD Magura Zborov

Dodatok č. 1 k zmluve o nájme poľnohosp. pozemkov

   
 

AMTEL Slovensko s.r.o.

Zmluva o pripojení a poskytovaní ver. telfónnej  služby

   

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám