Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

OBLASTNÁ ORGANIZÁCIA CESTOVNÉHO RUCHU - OOCR „ŠARIŠ“ – BARDEJOV

Organizácia cestovného ruchu „ŠARIŠ“ - BARDEJOV je oblastná organizácia cestovného ruchu založená podľa § 13 a nasl. zákona 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov na podporu a propagáciu cestovného ruchu a na vytváranie podmienok rozvoja cestovného ruchu na území zakladateľov a členov s cieľom trvalo udržateľného rozvoja cestovného ruchu a ochrany záujmov svojich členov.

 1. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove uznesením č. 58/2012 zo dňa 27. 9. 2012 schválilo založenie a vstup mesta Bardejov do oblastnej organizácie cestovného ruchu „Šariš“- Bardejov 
 2. Ustanovujúce valné zhromaždenie Oblastnej organizácie cestovného ruchu „ŠariŠ“ – Bardejov (ďalej len OO CR „Šariš“ – Bardejov ) zvolal, v zmysle predchádzajúcej dohody Prípravného výboru pre založenie OOCR, primátor mesta Bardejov MUDr. Boris Hanuščak za účelom založenia OO CR „ŠariŠ“ – Bardejov v zmysle zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov. Na ustanovujúcom VZ v zmysle programu boli kreované orgány OO CR „ŠariŠ“ – Bardejov - predstavenstvo - členovia, predseda, podpredseda, dozorna rada - členovia, predseda, podpredseda, VÝKONNÝ RIADITEĽ -  na návrh predstavenstva, bola podpísaná ZAKLADATEĽSKÁ ZMLUVA, schválené STANOVY A VÝŠKA ČLENSKÝCH PRÍSPEVKOV A LEHOTY SPLATNOSTI členov OOCR.

OBLASTNÁ ORGANIZÁCIA CESTOVNÉHO RUCHU - OOCR „ŠARIŠ“ - BARDEJOV po týchto nevyhnutných krokoch za účelom riadneho fungovania v zmysle platnej legislatívy realizovala nasledovné kroky:

 • - Listom zo dňa 20.11.2012 OBLASTNÁ ORGANIZÁCIA CESTOVNÉHO RUCHU - OOCR „ŠARIŠ“ - BARDEJOV, Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov požiadala o registráciu  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Sekcia cestovného ruchu, Námestie slobody č. 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
 • - Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Sekcia cestovného ruchu dňa 07.12.2012 potvrdilo registráciu OOCR „ŠARIŠ -BARDEJOV v zmysle § 26 zákona 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov (25079/2012/3140 SCR/z.70177 )
 • - Štatistickým úradom Slovenskej republiky - pracovisko ŠÚ SR, Plzenská, 080 16 Prešov OOCR „ŠARIŠ“ – BARDEJOV bolo pridelené identifikačné číslo ( IČO ) 42238714, ktoré v zmysle §10 ods. 8 zákona 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov bolo nahlásené Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Sekcia cestovného ruchu
 • - Výpis z registra OCR je zverejnený na webovom sídle Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
 • - Dňa 20.12.2012 bol v Prima Banke Slovensko a.s. zriadený OOCR „ŠARIŠ“ - BARDEJOV  bežný účet
 • - Dňa 21.12.2012 OOCR „ŠARIŠ - BARDEJOV bola na zasadnutí KOCR PSK Severovýchod Slovenska vo Veľkej Lomnici prijatá za člena KOCR
 • - Dňa 18.12.2012 bolo Daňovým úradom Prešov, pobočka Bardejov, Partizánska 3014, 085 01 Bardejov OOCR „ŠARIŠ - BARDEJOV pridelené DIČ :  2023 684080, aj pre platbu daní základné číslo účtu.
 • - Sociálnou poisťovňou , pobočka Bardejov, Ul. Hurbanona 6, 085 46 Bardejov bol dňa 21.01.2013  OOCR „ŠARIŠ“ – BARDEJOV pridelený variabilný symbol.
 • - Finančné prostriedky - členské príspevky členov OOCR „ŠARIŠ - BARDEJOV boli prevedené do konca roka 2012 na účet OOCR z dôvodu možnosti požiadania o dotáciu v roku 2014 (§ 29 ods.  ods. 4).
 • - Uzavretie Zmluvy o poskytovaní služieb č. 951/13 zo dňa 25.01.2013 s OOCR „ŠARIŠ“ – BARDEJOV v priestoroch TIK Bardejovské Kúpele

Dokumenty OOCR

Zakladateľská zmluva OOCR "ŠARIŠ" - Bardejov pdf

Stanovy OOCR "ŠARIŠ" - Bardejov pdf

Zloženie orgánov OOCR "ŠARIŠ" - Bardejov pdf

 

Najblišie udalosti

25 júl 2024
10:00 - 14:00
REGRUTAČNÁ SKUPINA PREŠOV V ULICIACH MESTA BARDEJOV
18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám