Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

V týchto dňoch prebieha zamestnancami Mestského úradu distribúcia rozhodnutí, ktorými boli občanom mesta vyrubené miestne dane a poplatky za rok 2015. Miestne dane a poplatky vyrubené rozhodnutiami správcu dane je možné uhradiť:

1.)   v hotovosti do pokladne Mestského úradu, resp. poštovým poukazom na účet správcu dane,

2.)   bezhotovostným prevodom na príslušný účet správcu dane. 

Na úspešnú realizáciu bezhotovostného prevodu na účet správcu dane potrebuje daňovník, resp. poplatník poznať základné identifikačné údaje, t. j. číslo bankového účtu príjemcu platby, IBAN, BIC kód a variabilný symbol. IBAN je medzinárodne štandardizovaná forma čísla bankového účtu, ktorá umožňuje jednoznačnú identifikáciu účtu, krajiny a bankovú inštitúciu príjemcu platby. BIC kód je identifikačný osem alebo jedenásťmiestny kód banky príjemcu platby. Správne zadaný variabilný symbol umožní priradiť platbu ku konkrétnej dani, resp. poplatku. Všetky tieto údaje nájdu daňovníci, resp. poplatníci v doručených rozhodnutiach správcu dane.

Pri plnení pracovných povinností unikol našej pozornosti nesprávne uvedený IBAN v rozhodnutiach, ktorými bol občanom vyrubený poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, čo môže spôsobiť problémy tým občanom, ktorí sa rozhodli realizovať úhradu poplatku bezhotovostným prevodom na účet správcu.

 

Správny IBAN je SK3056000000000456175028 (rozdiel je v prvej číslici, kde namiesto číslice 8 uvedenej v doručených rozhodnutiach má byť číslica 3). Za uvedenú chybu správcu dane a spôsobené problémy sa všetkým občanom ospravedlňujeme.

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám