Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Aj v roku 2015 sa Mesto Bardejov zapojilo do dotačného systému Ministerstva kultúry SR na obnovu kultúrnych pamiatok. Zo štyroch predložených žiadostí o poskytnutie dotácie bolo zatiaľ úspešné v dvoch prípadoch.

V rámci programu 1 „Obnovme si svoj dom“, podprogramu 1.2. Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva bol podporený projekt: „Obnova fasády na Bašte severnej (archívnej) v Bardejove“.

Po zrealizovaní výmeny strešnej krytiny sa mesto rozhodlo pokračovať v obnove tejto národnej kultúrnej pamiatky realizáciou obnovy fasády, ktorá je vo veľmi zlom stavebno-technickom stave, v súlade s rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu v Prešove.

Schválená dotácia z  MK SR predstavuje čiastku vo výške 10 000,00 Eur, Mesto Bardejov sa bude podieľať na spolufinancovaní čiastkou 844,00 Eur. 

V súčasnosti prebieha proces verejného obstarávania na zhotoviteľa prác, pričom samotná realizácia obnovy poškodenej fasády by mala byť ukončená najneskôr v decembri 2015.

V rámci programu 1 „Obnovme si svoj dom“, podprogramu 1.3. Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu Ministerstvo kultúry SR finančne podporilo projekt „Vedecká konferencia Bardkontakt 2015“.

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám