Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

V prípade, že k takejto udalosti v cestnej premávke došlo, majte na pamäti, že Ste povinný splniť si zákonom stanovené povinnosti :

bezodkladne zastaviť vozidlo,
preukázať svoju totožnosť inému účastníkovi udalosti v cestnej premávke,
poskytnúť údaje o poistení vozidla,


vyplniť a podpísať tlačivo zavedené na zabezpečenie náhrady, vzniknutej škody podľa osobitného predpisu,
zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky,
urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky.

Ak účastník takejto udalosti v cestnej premávke (škodovej udalosti) spôsobil hmotnú škodu osobe, ktorá sa nenachádza vo vozidle (napr. odstavené vozidlo), je povinný o tom túto osobu bezodkladne upovedomiť a splniť si vyššie uvedené povinnosti účastníka škodovej udalosti. K zabezpečeniu vyrozumenia vodiča (držiteľa) poškodeného vozidla môžete využiť aj informačné služby nákupného centra, usporiadateľa kultúrno-spoločenského podujatia, prípadne iného podujatia kumulujúceho účastníkov cestnej premávky. Ak toto nie je možné zabezpečiť takýmto spôsobom, vyrozumenie takejto osoby zabezpečte prostredníctvom Policajného zboru na telefónnej linke 158.

V prípade, ak si ako účastník takejto udalosti v cestnej premávke nesplníte svoje zákonom stanovené povinnosti (odídete z miesta udalosti bez splnenia týchto povinností), vec bude po oznámení policajtovi kvalifikovaná ako dopravná nehoda a zároveň takéto konanie je považované za porušenie zákona o cestnej premávke závažným spôsobom, za ktoré Vám hrozí pokuta od 300.-€ do 1.300.-€ a zákaz činnosti viesť motorové vozidlá na dobu od 12 mesiacov do 60 mesiacov.“  

                                                                                                                      OR PZ Bardejov

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám