Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Oznámenie o strategickom dokumente pod názvom „Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“ bol Okresným úradom Prešov, zaslaný všetkým dotknutým mestám a obciam, aby do 3 dní od doručenia oznámenia informovali o ňom verejnosť spôsobom v mieste obvyklým. Uvedené oznámenie o tomto dokumente je zverejnené na internetovej stránke Ministerstva životného prostredia SR www.enviroportal.sk.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente „Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“ príslušnému orgánu, t. j. Okresnému úradu Prešov do 15 dní odo dňa, kedy bolo toto oznámenie zverejnené, t.j. do 2. 5. 2019. V prípade potrebných konzultácií je potrebné kontaktovať Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod. počas celého procesu posudzovania strategického dokumentu. Termín konzultácie je odporúčané dohodnúť vopred telefonicky 051/7082219 alebo e-mailom alena.sekerakova@minv.sk.

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám