Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Rozhodnutím Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo dňa 25.februára .2010 bol Mestu Bardejov schválený projekt „Zlepšenie kvality ovzdušia na území kúpeľného a historického mesta Bardejov", ktorý je súčasťou Operačného programu „Životné prostredie" v rámci Prioritnej osi č. 3: „Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy". Celková schválená výška nenávratného finančného príspevku pre mesto predstavuje 1 870 834,36 eur.

 

Od začiatku tohto roka až do polovice marca 2010 Mesto Bardejov predložilo na schválenie ďalšie tri projekty, ktoré sú zamerané na zlepšenie školskej infraštruktúry mesta, zamestnanosti a sociálnej inklúzie a na regionálny operačný program. Rozmenené "na drobné", tieto projekty sa konkrétne týkajú rekonštrukcie Základnej školy na Vinbargu a Materskej školy na Komenského ulici č. 24 (školská infraštruktúra), terénnej sociálnej práce v meste Bardejov, ako trvalej súčasti rozvoja mesta (Operačný program zamestnanosti a sociálnej inklúzie) a revitalizácie sídliska Vinbarg (Regionálny operačný program).

 

Do konca marca sa majú pripraviť aj dva projekty, ktoré budú súčasťou „Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika". Projekty sa venujú vytvoreniu turisticko-oddychových centier na rozšírenie podmienok pre rozvoj turizmu v prihraničnom regióne Bardejov - Gorlice - Krynica a o obnove pamiatok UNESCO, ako nástroja k zvýšeniu potenciálu cestovného ruchu poľsko - slovenského pohraničia.

Najnovším projektom, o ktorý sa usiluje Mesto Bardejov je neinvestičný projekt Zvýšenia turistickej atraktívnosti mesta Bardejov prostredníctvom využitia nástrojov na jeho propagáciu v oblasti cestovného ruchu, ktorý ju súčasťou Regionálneho operačného programu. Termín podania prihlášky je 28. máj tohto roku.

 


Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám