Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

V týchto dňoch prebieha odovzdávanie stavenísk, na ktorých realizáciou vzniknú ďalšie parkovacie miesta v troch lokalitách: na ulici Fučíkovej, Nový Sad a Jána Švermu na sídlisku Vinbarg.

Samospráva tak pokračuje v premyslenej stratégii budovania parkovacích miest v meste, je jej iniciátorom a zároveň aj financovateľom: tieto tri projekty majú súhrnnú hodnotu niečo málo nad 78 tisíc  € (s DPH). Dnes sme si boli staveniská aj osobne pozrieť.   

Parkovisko, ul. Fučíkova č. 33, 34, 37, 38

Priestorové usporiadanie riešených  parkovísk plne rešpektuje jestvujúce priestorové usporiadanie komunikácií, parkovísk a stávajúcej priľahlej zástavby. Parkovacie státia ul. Fučíkova č. 23-24  v počte 2  miesta so šikmým státím vozidiel pod uhlom 45°, s rozmerom jednotlivých státí 2,40 x 5,00 m,  a 3 miesta s pozdĺžnym státím s rozmerom jednotlivých státí 2,20 x 6,50 m  sú navrhnuté v súlade s STN 736065. Parkovacie miesta budú vydláždené betónovou  drenážnou dlažbou.

Parkovisko, ul. Nový Sad č. 15

Kolmé státia vozidiel sú navrhované v súlade s STN 73 6056, pre vozidlo skupiny 1, podskupiny 02 (veľké osobné automobily), s rozmerom jednotlivých státí 2,50 x 5,00m. Celkový počet navrhovaných parkovacích miest s kolmým státím je 14, z toho je jedno parkovacie miesto pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie v zmysle vyhlášky číslo 532/2002 Z.z. Parkovacie miesta budú vydláždené betónovou  drenážnou dlažbou. Komunikácia sprístupňujúca parkovisko vo vnútrobloku je navrhovaná ako obojsmerná, jednopruhová šírky 3,50m, pričom organizácia dopravy bude riadená zvislým dopravným značením prednostnej jazdy. Samotná komunikácia parkoviska v samotnom vnútrobloku je šírky 6,0m v zmysle STN 73 6056.

Parkovisko, ul. J. Švermu, sídlisko Vinbarg

Kolmé státia vozidiel sú navrhované v súlade s STN 73 6056, pre vozidlo skupiny 1, podskupiny 02 (veľké osobné automobily), s rozmerom jednotlivých státí 2,50 x 5,00m. Celkový počet navrhovaných kolmých státí je 6. Pozdĺžne státia vozidiel sú navrhované v súlade s STN 73 6056, pre vozidlo skupiny 1, podskupiny 02 (veľké osobné automobily), s rozmerom jednotlivých státí 2,20 x 6,50m. Celkový počet navrhovaných pozdĺžnych státí je 5. Parkovacie miesta budú vydláždené betónovou  drenážnou dlažbou.

Dovedna tak vznikne 30 nových parkovacích miest. Tie síce nevyriešia komplikovanú situáciu s parkovaním v meste, ale minimálne ju zmiernia, a navyše prispejú k estetizácii celého riešeného priestoru. Treba taktiež podotknúť, že to nie sú jediné investičné aktivity samosprávy: o mnohých sme vás už informovali, o ďalších vás budeme informovať priebežne.

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2021-11-03, 13:42  marek.duleba@bardejov.sk

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám