Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Mesto Bardejov vyhlásilo 28. 04. 2022 verejnú anonymnú urbanisticko - krajinno - architektonickú projektovú súťaž návrhov „Revitalizácia Lesoparku Kalvária v Bardejove“.

Súťaž bola pripravená a prebehla v súlade so Súťažným poriadkom Slovenskej komory architektov, podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov (ďalej „ZAA“), zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej „Autorský zákon“) a podľa zákona o verejnom obstarávaní.

Predmetom súťaže bolo vypracovanie urbanistického, architektonického a krajinárskeho návrhu riešenia Revitalizácie Lesoparku Kalvária v Bardejove na vymedzenom území a priľahlých priestoroch a navrhnúť optimálne urbanisticko-krajinno-architektonické riešenie. Lesopark bude slúžiť ako oddychovo-relaxačná zóna so zachovaním pietneho charakteru miesta.

Zloženie poroty:                               

 1. Predseda poroty: Ing. arch. Pavol Šilla AA (nezávislý na vyhlasovateľovi)
 2. Dr. Ing. arch. Ján Krcho, PhD. AA                (nezávislý na vyhlasovateľovi)
 3. Ing. Rastislav Mochnacký AA                       (nezávislý na vyhlasovateľovi)
 4. Ing. arch. Viliam Holeva AA                         (závislý na vyhlasovateľovi)
 5. Ing. Vladimír Dušenka                                 (závislý na vyhlasovateľovi)

Náhradníci poroty:

 1. Ing. Adriana Pavlíková                                  (závislá na vyhlasovateľovi)
 2. Ing. arch. Viktor Guth                                   (nezávislý na vyhlasovateľovi)

Expert poroty:

Mgr. Marek Kreheľ

Okruh účastníkov:                                                                                                                                               

Súťažný návrh mohol predložiť každý, kto je oprávnený na činnosť podľa §4 alebo §4a ZAA, alebo je architektom alebo krajinným architektom právne usadeným v inom členskom štáte EÚ alebo EHS a spĺňa podmienky pre zápis do zoznamu autorizovaných architektov / registra hosťujúcich architektov, t.j. rovnocenne oprávnená osoba podľa príslušnej legislatívy v niektorom zo štátov Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarskej konfederácie.

Lehoty:

Dátum vyhlásenia súťaže: 22.04. 2022

Termín odovzdania návrhov: do 11.07.2022 do 12:00 hod.                                                                              

Termín zasadnutia poroty: 22. 08. 2022                                                         

Ceny a odmeny:

 1. cena sa stanovuje vo výške     3 750,- €
 2. cena sa stanovuje vo výške     2 500,- €
 3. cena sa stanovuje vo výške     1 250,- €

Do súťaže sa zapojilo 5 autorských kolektívov.

Pre 2 neocenené návrhy porota udelila odmenu vo výške 500€.

Kritériá na vyhodnotenie návrhov a ich váhy boli nasledovné:

 1. Kvalita navrhnutého funkčného využitia a priestorového usporiadania vo väzbe na okolité územie a širšie vzťahy.
 2. Kvalita komplexného priestorovo-prevádzkového riešenia, zosúladenie funkcií anekonfliktnosť rôznorodých aktivít v riešenom území.
 3. Kvalita riešenia z pohľadu environmentálnych a ekologických aspektov, riešenie navrhovanej výsadby a kvalita riešení manažmentu zrážkových vôd. Kompozícia krajinárskeho riešenia v urbanistickom kontexte mesta.
 4. Reálnosť, realizovateľnosť, hospodárnosť navrhovaného riešenia.

 

Výsledky súťaže:

 1. cena - 2M ateliér architektúry, s. r. o., Bratislava

Autori/Autorky:

Ing. arch. Miroslav Michalica, Ing. arch. Tomáš Pozdech, Ing. arch. Filip Hečko

Komentár poroty:

Návrh jasne štruktúruje jednotlivé nosné témy daného architektonického riešenia. Hlavnou kostrou je pôvodná krížová cesta, ktorej dominanty v podobe štrnástich kaplniek sú artikulované primeraným očistením od náletovej vegetácie sledujúc definované výhľadové kužele, zabezpečujúce vizuálny kontakt s historickým jadrom mesta. Bezprostredné okolie kaplniek je riešené citlivo, s rešpektom k pôvodnej architektonickej substancii. Pomyselným vrcholom cesty so štrnástimi zastaveniami je ústredný priestor predpolia Kostola sv. Kríža. Navrhované „plató" je koncipované ako abstraktný a zároveň civilný verejný priestor s potenciálom reflektovať spoločenské potreby spojené s pietnym charakterom tohto miesta. Zdanlivo neviditeľnou vrstvou návrhu sa ukazuje byť sieť komorných architektonických intervencií, podporujúcich sekundárnu profánnu vrstvu lesoparku. Ich formálna redukovanosť, ako aj dôraz na udržateľnosť a ekologické aspekty, spolu s načrtnutou koncepciou možnej etapizácie boli porotou vnímané veľmi pozitívne. Porota odporúča v ďalšom riešení zvážiť možnosti a potenciál pešieho napojenia na historické centrum, ako aj jasnejšie dopovedať a  zadefinovať trasu posledných zastavení krížovej cesty.

1

2

 1. cena - Zoidberg Projekt s. r. o., Košice

Autori/Autorky:

Ing. arch. Branislav Ivan, Ing. arch. Pavol Mészáros PhD.,  Mgr. art. Peter Beňo, Bc. Oxana Lema, Ing. Stanislav Germuška, Dominik Kurina, Mgr. art. Andrea Čepiššáková

Komentár poroty:

Porota vyzdvihuje komplexnosť a rozpracovanosť architektonického návrhu, ktorý ako jediný dôraznejšie pracoval s možnosťou pešieho napojenia na historické centrum mesta. Je ale otázne, nakoľko je navrhovaná komerčná prevádzka vo vstupe do navrhovaného územia nadhodnotená a udržateľná v čase. Nesporným pozitívom návrhu je konzistentnosť architektonickej vrstvy, ktorej formálne čistý a výrazovo minimálny prejav je prítomný naprieč navrhovanou typológiou. Prvky drobnej architektúry sú riešené ako atypický autorský mobiliár, čo bolo hodnotené veľmi pozitívne, isté polemiky však vyvoláva potreba použitia prístreškov, ich proporcia a situovanie na krížovej ceste môže vo výsledku konkurovať architektúre kaplniek. Aj napriek spomínaným negatívam bol návrh porotou vnímaný veľmi pozitívne a jeho prínos do diskurzu tejto architektonickej súťaže je nespochybniteľný.

21

 1. cena - Fotta Popadič Architekt s. r. o.

Autori/spoluautori:

Ing. arch. Ing. Tomáš Popadič

Dominik Fotta, dr hab. Mgr. art. Peter Javorík, ArtD., prof. ASP, Ing. Patrícia Mačičáková, Ing. Vladimír Olej, Mgr. art. Adrián Burger

Komentár poroty:

Porotou bola pozitívne hodnotená práca s krajinárskymi aspektami predmetného riešenia. Vnímanie dôležitosti aleje, jej doplnenie a podporenie novými listnatými drevinami, práca s  kvetinovou výsadbou v okolí kaplniek a v neposlednom rade znovuobjavenie ovocného sadu – rajskej záhrady boli hlavnými prínosmi tohto návrhu. Porota vníma istú nevyváženosť návrhu v kvalitatívnom zaostávaní architektonickej vrstvy. Miera a forma nasadenia spevnenej plochy predpolia kostola sa javí byť vo svojej expresívnosti neadekvátna a rovnako aj výber a  zdokumentovanie banálnych prvkov typového mobiliáru sa ukazuje byť premárnenou šancou. Naopak, rozpracovanie témy vstupných portálov do jednotlivých území lesoparku môže byť pri podrobnejšom rozpracovaní prínosnou a životaschopnou ideou.

13

23

Výsledky súťaže návrhov (ako aj súťaž samotná) sa tak stali prvým hmatateľným výstupom, ku ktorým sa samospráva Bardejova zaviazala v podpísanom začiatkom roka 2021 Memorande o spolupráci medzi Mestom Bardejov a Rímskokatolíckou farnosťou sv. Egídia. Nasledovať budú ďalšie kroky: riadiace konanie, v rámci ktorého dôjde ku kreovaniu a následnému podpisu zmluvy s víťazom súťaže návrhov na vypracovanie projektovej dokumentácie projektu Revitalizácia Lesoparku Kalvária v Bardejove. Celý proces - od momentu podpísania spomínaného Memoranda až po zverejnenie výsledkov súťaže - je viac ako jasným dôkazom premyslenej a koncepčnej práce úradu a jeho jednotlivých odborných oddelení. Zároveň je potvrdením faktu, že Bardejov pokračuje v udržiavaní nadštandardných vzťahov s cirkevnými spoločenstvami, ktoré vyvíjajú svoje aktivity na území mesta.       

Výsledky súťaže návrhov na stránke komory architektov:

https://www.archinfo.sk/sutaze/overene-ska/revitalizacia-lesoparku-kalvaria-v-bardejove-vysledky-sutaze.html?fbclid=IwAR2kC4UkP3aHxC9T0t3YG9vX1WGFCc_Ki78rouohTfHTKOls7ZGJ8VJmfRU

 

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2022-09-20, 15:10  marek.duleba@bardejov.sk

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám