Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Mesto Bardejov oznamuje všetkým producentom komunálnych odpadov v Mestskej pamiatkovej rezervácii (ďalej len MPR) t.j. fyzickým osobám (ďalej len FO) a právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom (ďalej len PO a FOP) zmenu v systéme vrecového zberu komunálneho odpadu v súlade so schválenými zmenami a doplnkami Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bardejov č.163/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi (ďalej len VZN). pdf

Zber komunálneho odpadu sa bude vykonávať od 1.1.2023 výlučne len  vrecami označenými logom spoločnosti vykonávajúcej zber komunálnych odpadov EKOBARD, a.s.

Samotný zber vriec v MPR sa bude od 1.1.2023 realizovať od pondelka do soboty, mimo dní štátnych sviatkov. Producent odpadu vyloží v uvedené dni vrece označené logom len v čase od 6:00 hod. do 8:00 hod..

            Označené vrecia si PO a FOP vyzdvihnú v zbernom dvore na ul. Štefánikova 3751 počas pracovných dní (od 6:00 hod. do 18:00 hod.) do konca tohto roka na základe preukázania uzatvorenej „Zmluvy o podmienkach zberu a odvozu komunálnych odpadov“ so spol. Ekobard, a.s.. V prípade potreby zmluvu zosúladia s podmienkami článku 3.4 ods. 4 VZN. Zástupca PO a FOP dostane prislúchajúci počet vriec, podľa počtu zmluvne dohodnutých vývozov. V prípade potreby ďalších vriec nad rámec zmluvy, je možnosť ich dokúpenia za 2,64 € / jedno 120 litrové vrece podľa sadzby poplatku za komunálne odpady v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bardejov č. 60/2004 o určení náležitostí miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, t.j. 0,022 € za liter komunálnych odpadov, čo pri 120 litrovom vreci predstavuje sadzbu 2,64 €. V cene tohto vrecia sú zahrnuté náklady na odvoz a ďalšie nakladanie s komunálnym odpadom.

Fyzické osoby si označené vrecia vyzdvihnú v zbernom dvore Ekobard a.s. na ul. Štefánikova 3751 počas pracovných dní (od 6:00 hod. do 18:00 hod.) do konca tohto roka v počte vriec zodpovedajúcich obdobiu (celkovo 104 ks 60 litrových vriec na byt na kalendárny rok).

            Uvedením tejto zmeny vo vrecovom systéme chceme zefektívniť a optimalizovať zber komunálnych odpadov v MPR, ktorý bude adresnejší a zároveň spravodlivejší aj pri platení nákladov za zber komunálnych odpadov.

Zverejnil: Milan Klimek, 2022-12-01, 14:05  milan.klimek@bardejov.sk

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám