Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Netradične v stredu 12. apríla t.r. sa uskutočnilo VII. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Bardejove: na prerokovanie poslancov čakalo podľa predloženého programu rokovania takmer 20 bodov. Hneď v úvode však poslanec Jakub Boruv predložil zmenu rokovacieho programu: navrhol ho doplniť o potvrdenie troch uznesení, ktorých výkon bol primátorom pozastavený, a taktiež o bod Rôzne. Poslanci následne hlasovaním tieto zmeny schválili.

Prakticky bez rozpravy v nasledovnom slede vzali na vedomie informáciu hlavného kontrolóra mesta o plnení uznesení MsZ a správu o jeho kontrolnej činnosti za rok 2022. Na návrh poslanca M. Hudáka schválili upravenú odmenu pre hlavného kontrolóra z navrhovaných 30% súčtu vyplatených platov za uplynulý rok na 10%.

Takmer bez rozpravy poslanci zobrali na vedomie, či schválili aj návrh záverečného účtu mesta a finančné usporiadanie za rok 2022. Ako vyplýva z predložených materiálov k tomuto bodu celkový objem príjmov mesta za uplynulý rok predstavoval sumu vyše 46 miliónov euro, celkový objem výdavkov 44,3 milióna euro. Bežný rozpočet skončil s prebytkom vyše 1,6 milióna euro, kapitálový rozpočet zo schodkom 2,38 milióna, prebytok finančných operácií predstavuje sumu 2,46 milióna euro. Celková účtovná hodnota majetku mesta dosiahla hodnotu 111 miliónov euro, a medziročne výrazne stúpla o 3,3 milióna euro.  

Pomerne živú rozpravu vyvolal ďalší prerokovávaný bod, ktorým bol návrh na schválenie investícií a úveru od Environmentálneho fondu: úverom vo výške niečo nad 3,5 milióna euro by sa malo financovať 22 rôznych rozvojových projektov. Výhodou tohto úveru je fakt, že je pri ňom nízka úroková sadzba 0,1%p.a. a splatnosť až 20 rokov. Poslanci napokon úver i realizáciu všetkých projektov schválili.

Podstatných zmien –na návrhy poslancov – sa dočkal ďalší predkladaný materiál, ktorým bol návrh na zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2023.

Poslanci schválili pozmeňujúci návrh poslanca M. Hudáka, ktorý navrhol presunúť 15 tisíc euro z kultúrnych podujatí (Bardejovský jarmok) na detské ihrisko na ul. Pod Šibeňou horou, z projektovej dokumentácie investičných projektov 10 tisíc euro na mobilné defibrilátory, o 5 tisíc euro navýšiť príspevok pre Komunitnú nadáciu Bardejov a tisíc euro pre TJ Slovan Dlhá Lúka. Poslanec J. Boruv navrhol (a poslanci to následne taktiež schválili) presun 1 500 euro z kultúrnych podujatí na kultúrne aktivity v Bardejovskej Novej Vsi a tisíc euro na vytvorenie stratégie kultúry v meste. 544 euro z kultúrnych podujatí pôjde na návrh poslanca M. Šimca do Dlhej Lúky, a na návrh poslanca M. Šmilňáka 14 a 75 tisíc euro z pripravovaných projektových dokumentácií na investičné projekty do rezervy pre budúce lokality mesta. Na návrh poslanca J. Maníka bolo 25 tisíc euro presunutých pre potreby Centra sociálnych služieb.

Z ďalších prerokovávaných materiálov je hodno ešte spomenúť aj hlasovania o prelomení veta primátora troch uznesení: kým v prípade žiadosti adresovanej hlavnému kontrolórovi, aby preveril súlad Rokovacieho poriadku MsZ so zákonom, ako aj uznesenia týkajúceho sa určenia platu primátora k prelomeniu veta nedošlo, v prípade preverenia zákonnosti postupu primátora pri nezvolaní MsZ bolo veto 15-timi hlasmi ZA prelomené.           

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2023-04-19, 08:28  marek.duleba@bardejov.sk

Najblišie udalosti

25 júl 2024
10:00 - 14:00
REGRUTAČNÁ SKUPINA PREŠOV V ULICIACH MESTA BARDEJOV
18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám