Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Pribula_Marek_Prostredníctvom elektronickej pošty a neskôr aj tlačových agentúr sme sa včera popoludní dozvedeli smutnú správu: „Po vážnej a krátkej chorobe sa 18. mája 2010 skončila na tejto zemi životná cesta gréckokatolíckeho kňaza, manžela, otca a vysokoškolského pedagóga doc. PaedDr. Marka Pribulu, PhD. mim. prof., najmladšieho rektora slovenského vysokého školstva“.

Aj keď mesto Prešov je neďaleko Bardejova, viacerých možno napadne otázka v akom vzťahu bol zosnulý prešovský rektor s našim mestom?  

Keď už v žiadnom inom, tak aspoň v takom, že práve u nás, konkrétne v spoločenskej sále liečebného domu Astória v Bardejovských Kúpeľoch bol Marek Pribula 28. apríla 2009 inaugurovaný za rektora  Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove.

 

 

Zo životopisu zosnulého rektora Mareka Pribulu

Narodil sa 5. apríla 1974 v Prešove. Stredoškolské vzdelanie nadobudol na Gymnáziu v Lipanoch. Po ukončení stredoškolského štúdia odpovedal na Božie volanie a rozhodol sa vstúpiť do kňazského seminára. Vysokoškolské teologické vzdelanie ukončil na Katolíckej teologickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe v roku 1997. V jeseni toho istého roku prijal z rúk Prešovského gréckokatolíckeho biskupa Mons. Jána Hirku kňazské svätenie a nastúpil do pastoračnej služby na farnosti v Miklušovciach.

Popri svojom kňazskom poslaní sa rozhodol uplatňovať svoje schopnosti aj vo výchove a vzdelávaní a nastúpil na akademickú cestu. V rokoch 1997 - 2000 pôsobil ako asistent na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Lubline v Poľsku. Od roku 2000 pôsobil ako odborný asistent a neskôr ako docent na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Svoje pôsobenie v tejto ustanovizni ukončil roku 2007. Od roku 2007 až do svojej smrti pôsobil najprv ako vysokoškolský pedagóg, neskôr prorektor a napokon ako rektor Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove.

Akademický postup Marka Pribulu začal v roku 1997 nadobudnutím titulu Mgr. v odbore katolícka teológia.  V roku 2000 získal na Katolíckej univerzite v Lubline akademické tituly Mgr.  a ThLic. v odbore pastorálna teológia - spoločenská komunikácia. Rok 2002 bol rokom kedy úspešne získal na Katolíckej univerzite v Ružomberku akademický titul PaedDr. v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov.  V tom istom roku ukončil dizertačné konanie v odbore katolícka teológia a bola mu udelená vedecko-akademická hodnosť PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku bola inštitúciou, na ktorej sa v roku 2004 habilitoval a bol mu udelený vedecko-pedagogický titul docent v študijnom odbore katolícka teológia. Svoj vedecký postup ukončil v roku 2008 úspešným inauguračným konaním na Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave a vedeckou radou tejto inštitúcie mu bol udelený titul profesor.

Vo svojom akademickom pôsobení sa zameriaval na oblasti teológie, etiky a sociálnej komunikácie. Bol členom viacerých významných inštitútov medzi nimi: Vedeckej rady Prešovskej univerzity, Vedeckej rady Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity, Konventu Paňstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej v poľskom Jaroslawe a Vedeckej rady Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Mareka Pribulu, ako doteraz najmladšieho rektora vysokej školy na Slovensku (vo veku 35 rokov), do tejto funkcie vymenoval prezident republiky Ivan Gašparovič 2. 2. 2009. Jeho funkčné obdobie sa malo skončiť v roku 2013. Minuloročná inaugurácia nového rektora vysokej školy v Astórii bolo prvým podujatím tohto typu v novodobej histórii Bardejova.

Osobný život Mareka Pribulu ako gréckokatolíckeho kňaza bol spojený so službou veriacim, ku ktorým bol poslaný svojím biskupom. Marek Pribula bol ženatý. So svojou manželkou Renátou spojil svoj život 15. 11. 1997. Do manželstva im postupne Boh požehnal tri deti, najstaršieho Júliusa, neskôr Mareka a napokon dcérku Aničku.

 

Spracované podľa tlačovej správy, ktorú poskytla Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove.

Najblišie udalosti

25 júl 2024
10:00 - 14:00
REGRUTAČNÁ SKUPINA PREŠOV V ULICIACH MESTA BARDEJOV
18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám