Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

ZaplavyBZVčera poobede (približne medzi 13. hod. - 15.hod..) zasiahla mesto Bardejov, ako aj  celý náš región silná búrka s výdatným dažďom a prietržou mračien. Tá zapríčinila rýchly vzostup hladín viacerých riečok a potokov, ktoré po svojom vybrežení spôsobili značné škody na verejnom i súkromnom majetku.

 

Podľa informácie prednostky Obvodného úradu životného prostredia v Bardejove a predsedníčky obvodnej povodňovej komisie Márie Hankovskej, v dôsledku intenzívnej zrážkovej činnosti došlo k vybreženiu Šibskej vody a miestnych potokov v Hervartove, Kľušove a Becherove vrátane Bardejovskej Zábavy, ktorá je miestnou  časťou Bardejova.

 

Pokiaľ ide o samotný Bardejov, voda zaplavila cestnú komunikáciu, záhrady, dvory a pivnice asi v 36 rodinných domov. Rovnako boli zaplavené podnikateľské prevádzky firiem a ďalších spoločností, ktoré sa nachádzajú v blízkosti tohto vodného toku. Okrem  Bardejovskej  Zábavy voda spôsobila škody aj na Mičkovej ulici, na Postajku a na ulici Pod Lipkou.

Vzhľadom na vzniknutú situáciu primátor mesta Boris Hanuščak s účinnosťou od 14. 30. hod. 27. mája vyhlásil na celom území mesta Bardejov 3. povodňový stupeň - stav ohrozenia. Zároveň ako predseda miestnej povodňovej komisie okamžite zvolal jej rokovanie, na ktoré boli prizvaní aj zástupcovia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ), dobrovoľnej požiarnej ochrany, Slovenského vodohospodárskeho podniku (Správy Povodia Bodrogu), Policajného zboru SR, mestskej polície a miestnych podnikov.

Jedným z prvých opatrení, ktoré komisia prijala, bolo zabezpečenie lomového kameňa na spevnenie narušených brehov vrátane prečisťovania vodných tokov od rôznych prekážok, o čo sa postaralo Povodie Bodrogu. Dobrovoľný hasičský zbor a HaZZ v Bardejove poskytli potrebnú techniku a pracovníkov, ktorí pomáhali odčerpávať vodu zo zaplavených domácností. Taktiež aj m. p. Bapos poskytol vlastné technické prostriedky a ľudí, ktorí odstraňovali nánosy bahna a nečistôt. Našim hasičom v tomto smere veľmi pomohli  dobrovoľné hasičské zbory z Richvaldu a Zlatého.

Ďalšie rokovanie miestnej povodňovej komisie v Bardejove sa uskutočnilo večer o 20. hod. za účasti všetkých zainteresovaných. Členovia komisie informovali o výsledkoch svojho monitorovania situácie v postihnutých lokalitách. Na základe toho bolo prijaté opatrenie, aby m. p. Bapos poskytol ďalších pracovníkov a potrebnú techniku na odstraňovanie následkov povodne. Keďže podobné problémy (hoci menšieho charakteru) sa vyskytli aj v Bardejovskej Novej Vsi a v miestnej časti Dlhá Lúka (tu hladina potoka Kamenec dosiahla úroveň „len“ 2.stupňa), Povodie Bodrogu nasadilo časť svojej techniky i do týchto lokalít nášho mesta. Komplikovaná situácia vznikla na ulici Postajok, kde voda odplavila časť cestnej komunikácie. Poškodený úsek bol následne pracovníkmi Baposu ohradený zábranami, aby nedošlo k prípadným nehodám.

V spolupráci s bardejovským územným spolkom Slovenského červeného kríža mestská samospráva operatívne poskytla poškodeným domácnostiam pohlcovače vlhkosti. Pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove následne zabezpečili distribúciu dezinfekčných prostriedkov na vyčistenie kontaminovaných domácich studní, ktorých voda bude podrobená aj hygienicko-epidemiologickému rozboru. V týchto lokalitách, kde došlo k znehodnoteniu miestnych vodných zdrojov, Východoslovenská vodárenská spoločnosť zabezpečuje náhradné zásobovanie pitnou vodou prostredníctvom svojich vozidiel.

Dnes ráno o 8.00. hod. opäť zasadla miestna povodňová komisia, ktorá konštatovala postupné zlepšovanie situácie. Vzhľadom na rozsah škôd, ako aj na očakávané ďalšie zrážky koncom týždňa však 3. povodňový stupeň v meste Bardejov naďalej zostáva v platnosti až do odvolania.

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám