Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

V stredu 9. júna so začiatkom o 9. hod. sa na svojom 51. zasadnutí zíde Mestská rada v Bardejove, ktorú zvolal primátor mesta Boris Hanuščak. Program zajtrajšieho rokovania mestskej rady je skutočne bohatý, obsahuje 16 bodov, ktoré sa dotýkajú hospodárskeho života nášho mesta, legislatívnym úpravám činnosti mestskej rady a aktuálne aj novembrovým voľbám do orgánov mestskej samosprávy.

Z obsiahleho programu, ktorý si kompletne môžete prečítať v rubrike „Najbližšie udalosti“, vyberáme aspoň niekoľko bodov.

 

Členovia mestskej rady sa budú napríklad venovať návrhu nájmu nehnuteľného majetku mesta a návrhu nakladania s majetkom mesta, ďalej návrhmi na zmenu rozpočtov spoločnosti Bardbyt, spol. s r. o. a Mesta Bardejov na rok 2010, informatívnej správe o realizácii investičných akcií za prvý polrok tohto roka, návrhu zmien a doplnkov územno-plánovacej dokumentácie mesta či výročnej správe Komunitnej nadácie Bardejov za rok 2009.

Keďže 27. novembra sa na Slovensku uskutočnia voľby do orgánov mestských a obecných samospráv, v programe rokovania mestskej rady sa nachádza posúdenie návrhu volebných obvodov a počtu poslancov pre voľby do orgánov bardejovskej mestskej samosprávy vrátane určenia rozsahu výkonu funkcie primátora mesta na volebné obdobie 2010 - 2014.

V súvislosti s novelizáciou zákona Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. (zmeny a doplnky normatívno-právnych a organizačných noriem mesta) bude potrebné zmeniť alebo doplniť Štatút mesta Bardejov, Organizačný poriadok mestskej samosprávy, rokovacie poriadky mestského zastupiteľstva a mestskej rady, Zásady poskytovania odmien zamestnancom mesta a členov orgánov mesta a mestského zastupiteľstva i Organizačný poriadok Mestského úradu v Bardejove. Aj táto problematika bude jedným z bodov zajtrajšieho rokovania mestskej rady.

Z ďalších bodov zasadnutia ešte vyberáme prerokovanie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov o udeľovaní mestských ocenení a návrh zásad o prijímaní a vybavovaní sťažností a petícií.

Najblišie udalosti

01 júl 2022
18:00 - 21:00
GALAVEČER OCENENÝCH
06 aug 2022
21:00 - 23:30
BAŽANT KINEMATOGRAF
28 jún 2022
20:00 - 23:00
XXX.ORGANOVÉ DNI J. GREŠÁKA
10 júl 2020
19:00 - 22:00
13.KULTÚRNE LETO BÉLU KÉLERA
30 jún 2022
08:00 - 17:00
Bardejovská paleta 2022

 

sms informacie

 

ukrajina

 

norske fondy

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám