Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Zajtra   9. 9. 2010 sa uskutoční už v poradí XXXIV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove, ktoré podľa Plánu zasadnutí MsZ na II. polrok 2010 je predposledné zasadnutie v tomto volebnom období.

Hlavným bodom bude prerokovanie Plnenia rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových, príspevkových organizácií ako aj obchodných spoločností so 100 % účasťou mesta za I. polrok 2010.

V programe rokovania je aj návrh nakladania s majetkom mesta, návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta, návrh zmien a doplnkov ÚPD Mesta Bardejova.

Poslancom MsZ bude predložená tiež Informatívna správa o pripravenosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov na školský rok 2010/2011 a vyhodnotenie účasti poslancov na zasadnutiach komisií MsZ, MsR a MsZ a neposlancov na zasadnutiach komisií MsZ za I. polrok 2010.

Najblišie udalosti

12 máj 2024
17:00 - 21:00
DEŇ MATIEK

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám