Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Oveľa viac ako inokedy  si pripomíname a bilancujeme, čo naši rodičia, ale aj starí rodičia urobili počas svojho života pre svoje  deti, rodinu či mesto. Sme svedkami rýchleho rastu počtu starých ľudí. Znamená to, že čoraz viac občanov vstupuje do veku, kedy  častejšie potrebujú pomoc a starostlivosť blízkych rodinných príslušníkov, obce či štátu. Prognostici tvrdia, že tento trend bude pokračovať. Rodí sa čoraz menej detí, ľudský vek sa predlžuje. Dnešný sedemdesiatnik je podstatne vitálnejší ako ten pred dvadsiatimi rokmi a o ďalšie desaťročie  budeme o skok vpredu.


Aby si človek do vysokého veku zachoval dobré zdravie, mal by už v mladosti a v strednom veku viesť správny spôsob života. Podmienkou radosti a uspokojenia zo života je telesné a duševné zdravie. Mnohí už stoja na prahu obdobia, v ktorom sa postupne strácajú životné sily, fyzické i psychické  schopnosti, prichádzajú zdravotné ťažkosti a stráca sa životný elán. Rozumný človek predvída a pripravuje sa na starobu, aby jeho život vo vyššom veku obohacovala biologická, ekonomická a spoločenská aktivita.

Staroba neznamená koniec životnej aktivity, môže byť prospešná aj pre široké okolie. Život treba prežiť aktívne a produktívne, ak to človeku dovoľuje zdravotný stav, mal by tak urobiť. Nástup do dôchodku vôbec nemusí byť koncom životnej aktivity. Je obdivuhodné, že naše babičky a deduškovia študujú, chodia na výlety, do kina, do divadla, do internetovej kaviarne, či dokonca začali  s podnikaním. Dôchodkový vek je ideálny na nadviazanie kamarátskych vzťahov s rovesníkmi, ktorí majú rovnaké záujmy o kultúru, o ľudí. Vedia sa vzájomne podporiť, poradiť. Jeseň života možno prežiť príjemne – len nech slúži zdravie.

Na prejav úcty nestačí len 1. október  „Medzinárodný deň seniorov“ a následne celý  október - ako „Mesiac úcty k starším“, kedy si  pripomíname zásluhy starších spoluobčanov  o náš dnešok, ale úctu chceme  prejavovať počas celého roka  v rodine, na pracovisku, v dopravných prostriedkoch, jednoducho všade. Kto sa naučí vážiť si šediny, nemusí sa báť, že zostane v starobe nepovšimnutý. Nájdime si čas, vľúdne slovo, úsmev pre starších neustále, nielen počas októbra. Preukážme im našu úctu. Úroveň spoločnosti sa hodnotí aj podľa starostlivosti o seniorov.

Sociálna starostlivosť o seniorov v Bardejove

V meste Bardejov ju vyjadrujeme viacerými spôsobmi. Zabezpečovaním a vytváraním podmienok pre dôstojnú starobu, pre aktivity a rozširovanie okruhu záujmov seniorov. Jednoznačnou prioritou je sociálna oblasť, v ktorej zabezpečujeme  dávky sociálnej pomoci občanom v hmotnej núdzi,  finančnú výpomoc sociálne odkázaným  občanom vo dôchodkovom veku v mimoriadnych sociálnych situáciách, poskytujeme  finančný príspevok na stravovanie dôchodcov. Zdravotne postihnutým občanom a sociálne odkázaným občanom poskytujeme opatrovateľskú službu a zabezpečujeme pobyt v zariadení opatrovateľskej služby.

Prevádzkujeme päť klubov dôchodcov, kde prispievame na prevádzku (nájomné, energie,  údržba zariadení) a uhrádzame časť nákladov  na spoločensko-kultúrnu  a záujmovú činnosť, poznávacie zájazdy,  športové aktivity, a pod. Obyvatelia mesta môžu využívať služby v dvoch zariadeniach pre seniorov (domovy dôchodcov).

K veľmi príjemným stretnutiam so staršími občanmi patria podujatia pripravované  pre jubilujúcich Bardejovčanov, z ktorých mnohí prekročili hranicu 90 rokov veku.

V najbližších týždňoch začneme s kompletnou rekonštrukciou oboch zariadení pre seniorov a dvoch klubov dôchodcov ( v Dlhej Lúke a Bardejovskej Novej Vsi) a začne sa aj výstavba Seniorcentra, kde dôchodcovia nájdu v blízkej budúcnosti ideálne podmienky pre svoju činnosť – klubovne, telocvičňa, knižnica a čitáreň, internet, tančiareň, apod.

Ľudský život predstavuje veľkú knihu, zložitý jedinečný román. Bezstarostné detstvo, aj keď  nemuselo byť bohaté a žičlivé, predsa len bolo krásne.  V mysli sa  roja spomienky na všetko. Predovšetkým na chvíle  pohody, na vlastné deti, vnúčatá. Minú sa roky uprostred starostí a radostí v životnej aktivite človeka a jedného dňa je tu staroba. K tomuto obdobiu života prajeme dobré zdravie a veľa krásnych slnečných dní naplnených láskou Vašich blízkych.

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším pripravujeme spoločenské stretnutia so seniormi v kluboch dôchodcov a v zariadeniach pre seniorov.

Všetkých seniorov pozývame na koncert, ktorý sa uskutoční

dňa 23.10.2010 o 18. 00 hod v Športovej hale „Mier“

Účinkuje   V.I.P. GIPSY so spevákom Ľubomírom Virághom.

 

Repertoár známych svetových hitov ako  Šabľový tanec, Montiho čardáš, maďarské, talianske,  cigánske, španielske, ruské rytmy

 

 

 


Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám