Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

 


dl_investicieV priebehu tohto roku sa v mestskej časti Dlhá Lúka realizovalo viacero investícií. V rámci schváleného „Programu obnovy chodníkov v meste Bardejov na obdobie rokov 2008–2010“ sa v Dlhej Lúke dokončila obnova miestnych komunikácií a chodníkov vrátane obnovy živičných krytov na ulici Majer a ulici Sady. V priebehu troch rokov sa mestu podarilo obnoviť v tejto mestskej časti prakticky celú sieť miestnych komunikácií vrátane chodníkov, čo sa odzrkadlilo aj na bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Zaujímavosťou je, že Dlhá Lúka sa stala atraktívnou aj pre vyznávačov korčuľovania na kolieskových korčuliach


Pokračovaním zámeru riešenia odstraňovania dôsledkov amortizácie majetku mesta  sa aj  v tejto mestskej časti nedávno ukončila  rekonštrukcia časti oplotenia cintorína za účelom  skultúrnenia  a architektonického zhodnotenia tohto pietneho miesta. Oplotenie je  riešené na hranici parcely cintorína v dotyku s chodníkom na ulici Dlhá (štátna cesta č.I/77), na mieste pôvodného oplotenia, kopírujúc jeho dĺžku a členenie. Súčasťou oplotenia sú aj bránky s dvojkrídlovými vrátami na miestach vstupov do areálu cintorína. Oplotenie je z kovových rámov, pričom rámové polia sú zvárané z tyčových prvkov a sú umiestnené na podmurovke medzi piliermi zhotovenými z betónových  plotových tvárnic.

 

         Obyvateľov mestkej časti Dlhá Lúka trápi zlý stavebno-technický stav mosta cez potok Kamenec, ktorý bol poškodený pri povodniach v predchádzajúcich rokoch.. Mesto postupne realizuje  opatrenia , ktorých výsledkom má byť definitívne riešenie tohto problému. . V roku 2008 bola  vypracovaná  projektová dokumentácia na výstavbu nového mostného objektu v tejto mestskej časti , kde predpokladaný finančný náklad na výstavbu samotného  mostného objektu predstavuje cca 220 000,- €. K realizácii výstavby nového mostného telesa sa doposiaľ nepristúpilo vzhľadom na finančnú náročnosť danej investície. Ani pôvodne uvažované náhradné riešenie formou využitia mostných objektov armády SR nie je z tohto titulu veľmi priechodné, vzhľadom na  finančnú náročnosť prípravných prác (vybudovanie základových mostných pätiek) potrebných pre realizáciu daného zámeru, pričom takéto riešenie by bolo vždy len riešením dočasným.

 

         Po  povodniach v tomto roku mesto dalo vypracovať statické posúdenie daného mostného telesa a prijme opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia a poškodeniu majetku občanov. Samotná realizácia nového mostného objektu bude závislá od finančných možností rozpočtu mesta .  V súvislosti s povodňami, ktoré postihli jednotlivé častí mesta v júni tohto roku mesto Bardejov v úzkej spolupráci s zástupcami Slovenského vodohospodárskeho podniku Košice aj v tejto mestskej častí zabezpečilo realizáciu rozsiahlejších zabezpečovacích a udržiavacích prác na vodnom toku Kamenec s nákladom takmer 31 000 €.

 

         Pripravuje sa realizácia rekonštrukcie Denného centra v Dlhej Lúke (pred 1.1.2009 sa používalo označenie Klub dôchodcov v Dlhej Lúke) v rámci schváleného projektu „Rekonštrukcia a modernizácia DD za účelom kvalitatívneho zlepšenia poskytovaných služieb, „ČERGOV“ - BARDEJOV“. Projekt je financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ a v súčasnosti prebieha proces verejného obstarávania na zhotoviteľa diela.

 

         Objekt Denného centra v Dlhej Lúke si vyžaduje väčšie rekonštrukčné úpravy, vzhľadom na jeho zlý technický stav, zastarané vybavenie a nemožnosť prístupu osobám so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie. Objekt bude kompletne zateplený, vrátane  výmeny okien, čím sa zvýši štandard užívania a znížia sa tepelné straty. V nových priestoroch budú okrem pobytovo - oddychovej časti a jej príslušenstva vytvorené aj podmienky pre udržanie a zlepšenie duševnej a fyzickej kondície klientov, kvalitné trávenie voľného času a udržiavanie kontaktov s inými seniormi a občanmi mesta a príbuznými.

      

 Mesto Bardejov sa zapojilo aj do programu cezhraničnej spolupráce v oblasti turizmu s dvoma poľskými partnerskými mestami Gorlice a Krynica. Spoločne pripravili a v marci 2010 predložili na schválenie projekt „Turisticko - oddychové centrá na rozšírenie podmienok pre rozvoj turizmu v prihraničnom regióne Bardejov – Gorlice - Krynica“. Projekt úspešne prešiel úvodnou etapou schvaľovacieho procesu, keďže splnil všetky formálne náležitosti. V súčasnosti prebieha proces ekonomického posudzovania finančnej analýzy projektového zámeru -  v prípade jej schválenia k realizácii projektu dôjde v rokoch 2011 až 2012.

         Plánovanou investičnou aktivitou je výstavba turisticko-oddychového centra v Dlhej Lúke - v areáli futbalového ihriska (autokemping, stanový tábor pre voľné stanovanie, ihriská a multifunkčné ihrisko) a výstavba rekreačno-turistického centra v Gorliciach (mobilná scéna, gril, multifunkčné ihrisko, stanový kemp, toalety, altánok, príjazdová cesta, osvetlenie).

 

Výsledkom oboch projektov bude úplne bezbariérový priestor, ktorý, v prípade Denného centra vytvorí kvalitnejšie komunikačné podmienky pre klientov zariadenia a v prípade Turisticko – oddychového centra umožní aj osobám so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie plnohodnotne využívať všetky naprojektované možnosti rekreačného a turistického vyžitia.

 Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Je povinnosťou spoločnosti  brať ohľad na rozdielne sociálne postavenie a veľkú rôznorodosť staršej populácie, čo vyžaduje cielené a v danej ekonomickej situácii primerané sociálne a kultúrne opatrenia, spôsobilé predchádzať izolovanosti, biede a frustrácii. Solidarita medzi staršou a mladšou generáciou je predpokladom zmieru, porozumenia a spätosti kultúrneho i historického vývoja na Slovensku vo vzťahu k svetu a Európe.

Generácia seniorského/dôchodcovského veku predstavuje značnú časť populácie s diferencovanými potrebami a záujmami, ktoré treba riešiť v duchu moderných štandardov vyspelých demokratických spoločností. Sú to jednak potreby a záujmy v sociálno-ekonomickej sfére, akými sú sociálne poistenie a zabezpečenie, dôchodkové zabezpečenie, služby a dávky sociálnej starostlivosti, zdravotníctvo, bývanie, kultúra, školstvo, zamestnanosť, ekonomika. No v neposlednom rade sú to i záujmy v oblasti psychologicko-spoločenskej sféry, akými sú účasť na riadení spoločnosti, duchovný život, bezpečnosť, voľný čas.

Problémy seniorov

Na základe ankety, ktorú v Bratislave urobila Kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku v spolupráci s nadáciou Socia, vyplynulo, že seniori nie sú prizývaní k riešeniu vecí, ktoré sa ich týkajú, že ich sociálna participácia je naďalej na nízkej úrovni, nie sú dostatočne zabezpečené zariadenia pre chronicky chorých seniorov a sťažovali sa aj na bezpečnosť vonkajšieho prostredia. Až 70 percent vnímalo negatívne zastávky MHD - ich bezpečnosť a možnosť úkrytu pred dažďom, obdobný počet vnímal negatívne aj správanie sa pracovníkov sociálnych zariadení. Podľa seniorov tu bola častá nezdvorilosť, neochota. Z pohľadu rešpektu k starým ľuďom a podania pomocnej ruky 77 percent oslovených odpovedalo, že sa cítia, že spoločnosť nedostatočne ohodnocuje prínos, ktorý znamenala ich práca v minulosti. Takmer 80 percent z opýtaných odpovedalo aj na to, že na Slovensku neplatí, že ak starý človek ostane sám, spoločnosť ho vtiahne do aktivít.

Tri štvrtiny respondentov uviedli, že sú na nich príliš rýchle a nezrozumiteľné médiá. Seniori by uvítali výraznejšie titulky, väčšie písmo, pomalšiu komunikáciu. "Vzhľadom na čas, ktorý majú napríklad moderátori v televízii, tak starší ľudia nie sú schopní vnímať slovo a význam slov, ktoré hovoria. Treba poukázať aj na  fakt, ako spoločnosť vníma seniorov, k čomu vo veľkej miere pomáhajú aj médiá. Tie  často zobrazujú starých ľudí ako ľudí, ktorí sú už len chorí, sú dôverčiví a naivní, ich telesná schránka sa nedá zlúčiť s krásou. Je to neprípustné a je nedôstojné, aby spoločnosť takto vnímala starých ľudí. Na úradoch, obchodoch alebo iných verejných miestach sa dôchodcovia  stretávajú s netrpezlivosťou, neochotou až aroganciou, čo má za následok rezignáciu niečo pre seba.

Dožiť sa storočnice nebude v budúcnosti rarita

Jedným z hlavných trendov, ktorý je nezvratný a určite nastane, je populačné starnutie Slovákov. "To znamená, že aj podiel starších a starých ľudí sa bude zvyšovať. Počet osôb vo veku 100 rokov a viac sa bude tiež zvyšovať.

Štatistici pripomínajú, že veková štruktúra nemá vplyv iba na populačný vývoj, ale aj na zdravotnícky, školský a dôchodkový systém a takisto na silu a zloženie pracovnej sily. Predpokladajú, že ekonomické zaťaženie obyvateľstva v dôsledku dynamického zvýšenia počtu dôchodcov, by malo začať už v roku 2011. Slovensko malo v roku 2008 počet občanov nad 60 rokov vo výške 16,8 percenta zo všetkých obyvateľov, čím dosiahlo 45. miesto v svetovej tabuľke počtu seniorov v populácii.

Na prvom mieste je tradične krajina dlhovekosti - Japonsko (27,9 percenta populácie), nasleduje Taliansko (26,4 percenta populácie), Nemecko (25,3 percenta populácie), Maďari obsadili 7. miesto (21,3 percenta populácie), Česi 19. miesto (21,1 percenta populácie). Odhaduje sa, že v roku 2050 budú na svete žiť 2 miliardy seniorov nad 60 rokov, v súčasnosti je ich približne 650 miliónov.

História Dňa seniorov 

               New York/Ženeva/Bratislava 29. septembra (TASR) – „Starší ľudia“  je téma tohtoročného Medzinárodného dňa starších osôb, ktorý pripadá na 1. októbra. Uvádza to na svojej stránke Organizácia Spojených národov.
               Počet starších osôb sa má podľa informácií Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) okolo roku 2025 zdvojnásobiť a v roku 2050 už podľa predpokladov budú na celom svete žiť dve miliardy seniorov.
               WHO definuje starnutie ako postupný a nezvratný proces modifikácií štruktúr a funkcií organizmu pod vplyvom plynúceho času.       V čoraz rýchlejšie starnúcom svete budú seniori postupne zohrávať významnejšiu úlohu, najmä v oblasti dobrovoľníckej práce, pri odovzdávaní skúseností, znalostí a zručností, pri poskytovaní pomoci v rodinách ako tí, čo sa budú starať o iných rodinných príslušníkov.
               Starostlivosť starších osôb o rodinných príslušníkov sa neobmedzuje len na rozvojové štáty. Napríklad v Španielsku sa chorým a nesamostatným osobám venujú opäť seniori, najmä ženy.
                Prínos starších ľudí pre rozvoj spoločnosti možno zaistiť len vtedy, ak sa seniori budú tešiť zdravotnému stavu adekvátnemu veku.
Preto WHO v roku 2002 vypracovala dokument s názvom "Starnúť a pritom ostať aktívny - orientačný rámec", v ktorom definuje svoju politiku zameranú na starnutie pri zachovaní dobrého zdravia. 
               Medzinárodná mimovládna organizácia Human Rights Education Associates (HREA) v spojitosti Medzinárodným dňom starších osôb vyzvala vlády, súkromný sektor, organizácie občianskej spoločnosti a ďalšie združenia i národy na celom svete, aby budovali spoločnosť
pre všetky vekové kategórie, ako je to zaznamenané v Medzinárodnom akčnom pláne z Madridu. 
                Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (VZ OSN) vyhlásilo 1. október za Medzinárodný deň starších osôb v rezolúcii 45/106 dňa 14. decembra 1990. Išlo o krok v súlade s takými iniciatívami OSN, akou bol Medzinárodný akčný plán o starnutí.
Delegáti Svetového zhromaždenia o starnutí ho prijali v roku 1982 a v tom istom roku ho schválilo aj Valné zhromaždenie.       VZ OSN 16. decembra 1991 v rezolúcii 46/91 schválilo Princípy OSN o starších osobách. V roku 1999 v rezolúcii 47/5 vyhlásilo Medzinárodný rok starších osôb so zameraním na "spoločnosť všetkých vekových kategórií".  V roku 2002 v Madride na druhom Svetovom zhromaždení o starnutí účastníci schválili Medzinárodný akčný plán o starnutí. 
 
       

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám