Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

odhrnovac

Zabezpečenie zimnej údržby mestských komunikácií, chodníkov a ostatného cestného príslušenstva na území mesta Bardejov a jeho častí – Dlhá Lúka, Bardejovská Nová Ves a Mihaľov  je jednou z dôležitých úloh samosprávy.

Splnenie týchto dôležitých  a náročných úloh samosprávy, ktoré  vyplývajú z ustanovení zákonov o obecnom zriadení a cestného zákona je rozdelené do dvoch etáp.   Prvá etapa, ktorá je prípravná trvá do 15. 11. 2010 a  samostatný výkon zimnej údržby ako druhá etapa od začiatku tkz. zimného obdobia, od 15. 11. 2010 do 31. 3. 2011.

Výkon zimnej údržby mestských komunikácií, chodníkov a ostatného cestného príslušenstva na území mesta Bardejov a jeho časti upravuje Mestský operačný plán zimnej údržby, ktorého cieľom je zabezpečiť jednotnú, plánovitú,

 

organizačnú a technickú prípravu a výkon zimnej údržby ciest tak, aby bola zabezpečená ich zjazdnosť podľa štandardu zimnej údržby a zohľadňovala  maximálnu hospodárnosť s ohľadom na ekologické hľadiská.

V Meste Bardejov je určenou zodpovednou organizáciou za výkon zimnej údržby v zimnom období 2010/ 2011 mestský podnik Bapos Bardejov. Celková dĺžka cestnej siete, chodníkov, zastávok MHD, parkovísk, prechodov a schodov je pre výkon zimnej údržby pre zimné obdobie určená v dĺžke 125, 2 km.

Pochopiteľne, že nie všetky cestné komunikácie v mesta sa čistia ihneď. Rozhoduje o tom poradie dôležitosti stanovené podľa presných kritérií s prihliadnutím na potreby dopravy a zásobovania obyvateľstva a so zabezpečením zdravotnej služby. V I. poradí sú prejazdné úseky ciest I., II. a III. triedy, tepnové komunikácie, spojovacie komunikácie s hromadnou dopravou, prístupové komunikácie k zdravotníckym zariadeniam a ďalšie významné komunikácie podľa miestnych podmienok. V II. poradí dôležitosti sú spojovacie komunikácie nezaradené do I. poradia, prístupové a obslužné komunikácie, ktoré majú význam pre zásobovanie, dopravu z priemyselných závodov a pre dopravu súkromnými dopravnými prostriedkami. Časový limit pre začatie výkonov zimnej údržby na komunikáciách v I. poradí je pol hodiny od zistenia zhoršeného stavu zjazdnosti. Zjazdnosť na komunikáciách II. poradia musí byť obnovená do 6 hodín.

Neudržiavané úseky budú označené výstražnou tabuľou "Chodník v zime neudržiavaný". V prípravnom období budú tiež zrealizované niektoré dopravno – organizačné opatrenia na zamedzenie odstavovania motorových vozidiel na pozemných komunikáciách, ktoré budú spočívať v inštalácii dočasného dopravného značenia "Zákaz státia počas zimnej údržby v dobe od 15. 11. 2010 do 31. 3. 2010". Súčasťou tohto opatrenia bude odstraňovanie vozidiel porušujúcich platné dopravné značenie v miestach, kde bude znemožnený výkon zimnej údržby na potrebné odhrňovanie snehu a posyp.

Spôsob odstraňovania snehu sa bude určovať v závislosti od intenzity sneženia, výšky napadnutej snehovej vrstvy, dostupnosti druhu mechanizmov tak, aby udržala rovnosť utlačenej snehovej vrstvy so zabezpečením obojstranného prejazdu v križovatkách. Pri zimnej údržbe cestných a ďalších komunikácií sa na posyp bude používať inertný materiál – kamenná drť a to hlavne na úsekoch ciest, kde dochádza k prudkému stúpaniu, klesaniu, v zákrute, pred križovatkou, na schodoch, zastávkach MHD, priechodoch pre chodcov a na otočištiach MHD. Tiež sa bude používať aj chemický materiál - rozpustená soľ. Výkon zimnej údržby bude organizovaný v nepretržitom 24 hodinovom režime, vrátane dní pracovného voľna, pracovného pokoja ako aj počas sviatkov. Z dopravnej techniky m. p. Bapos bude používať 7 nákladných vozidiel, 6 traktorov a MT8, 2 multicary, 9 predsadených pluhov, 6 vlečných pruhov a 4 nakladače.

Je pripravených 11 pracovných čiat s 52 zamestnancami, ktorí budú vykonávať strojné, ručné denné a nočné čistenie a dispečersko-spravodajskú službu.

V prípade napadnutia väčšieho množstva snehu bude m. p. Bapos realizovať jeho odvoz na určené plochy na skládke v Dlhej Lúke a vznik kalamitných situácií bude riešiť aj využitím kapacít dodávateľských organizácií na základe zmluvného vzťahu.

Z Mestského operačného plánu zimnej údržby tiež vyplýva, že kto je konkrétne zodpovedný za údržbu určitej ulice, či chodníka. Okrem iného je potrebné skonštatovať, že mesto nezodpovedá za údržbu tzv. štátnych ciest a ani niektorých chodníkov, o ktoré sú povinní starať sa správcovia, či vlastníci priľahlých nehnuteľností, na ktorých je uvedené, kto je zodpovedný za zimnú údržbu. Občania by mali taktiež poznať aj postup pri vymáhaní si náhrad za úrazy spôsobené nedostatočnou údržbou komunikácií. Pri úraze, napr. páde na chodník je potrebné okamžite privolať Mestskú políciu a správcu príslušnej komunikácie a urobiť spoločný zápis udalosti, aby sa mohlo objektívne posúdiť, kde sa presne úraz stal, kto je zodpovedný za údržbu chodníka. Schodnosť i zjazdnosť komunikácie presne popisuje ustanovenie cestného zákona.

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám