Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

          suburbium Dňa 8.11.2010 dopoludní sa uskutočnilo pracovné rokovanie medzi zástupcami Mesta Bardejov, zástupcami      Ústredného zväzu židovských náboženských    obcí v SR, delegáciami z Izraela a USA, zástupcami reštaurátorov, štátnej pamiatkovej správy a projektantov. Mesto Bardejov zastupoval primátor mesta MUDr. Boris Hanuščak a prednosta mestského úradu Ing. Juraj Popjak. Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR reprezentoval jej predseda Pavel Frankl so spolupracovníkmi. Stretnutia sa zúčastnil aj Giora Solar, expert ICOMOS-u v oblasti riadenia lokalít svetového dedičstva, ktorý má veľkú zásluhu na zápise Bardejova do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Na základe poverenia predsedu komisie pri americkej vláde na ochranu amerického kultúrneho dedičstva v zahraničí Warena L. Millera sa rokovania zúčastnil Emil Fish, aby tlmočil ponuku komisie na vybudovanie pamätníka holokaustu.

 

Mesto Bardejov v reakcii na túto ponuku odporúča za účelom zriadenia a inštalácie pamätníka holokaustu využiť pozemok v parkovej časti v dotyku so Židovským suburbiom.

Predmetom pracovného rokovania bola aj komplexná rekonštrukcia, záchrana a obnova Židovského suburbia na ulici Mlynská vrátane jej financovania. Rokovania sa zúčastnili aj zástupcovia projekčnej organizácie, ktorá zabezpečuje prípravu tejto investície.

Takmer dve hodiny trvajúce pracovné rokovanie posunulo dopredu dlhodobý problém komplexu, ktorý je spolu s historickým jadrom mesta Bardejov súčasťou zápisu do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

Zúčastnené strany sa dohodli na tom, že sa uskutoční pracovné rokovanie za účasti troch strán (Mesto Bardejov, Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR a projekčná organizácia) o budúcom funkčnom využití areálu po rekonštrukcii. Rovnako začnú rokovania v súlade s memorandom o spolupráci uzavretom medzi Mestom Bardejov a Ústredným zväzom židovských náboženských obcí v SR vo veci Židovského suburbia vo väzbe na úpravu majetkoprávnych vzťahov.

Pripravuje sa grantový projekt a žiadosť na získanie zdrojov zo Štrukturálnych fondov na účely komplexnej rekonštrukcie areálu Židovského suburbia. Tomu predchádzali spoločné rokovania so zástupcami Ministerstva kultúry SR. Práve v rámci programu Ministerstva kultúry SR „Obnovme si svoj dom“ Mesto Bardejov ako partner projektu „Židovské suburbium v Bardejove – projektová dokumentácia obnovy“ prispelo finančnou čiastkou  6 140,87 €  na aktivitu reštaurátorský výskum.

V súčasnosti sa pracuje na projektovej dokumentácii, na ktorej vyhotovenie obdržal Ústredný zväz Židovských náboženských obcí v SR finančnú čiastku vo výške 200 000 €.

Najblišie udalosti

25 júl 2024
10:00 - 14:00
REGRUTAČNÁ SKUPINA PREŠOV V ULICIACH MESTA BARDEJOV
18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám