Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

V stredu 19. januára 2010  po Koncerte vďaky v priestoroch Základnej umeleckej školy M. Vileca v Bardejov v rámci  osláv 66. výročia Oslobodenia Bardejova a okresu bola odovzdávaná aj Cena primátora mesta za rok 2010.

 Cenu primátora mesta za rok 2010 dostali 14 ocenení, tak právnické ako i fyzické osoby a to:

 

1. Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Bardejove

-         za aktívnu dobrovoľnícku činnosť organizácie združujúcej seniorov s cieľom vytvárať vhodné podmienky na život a využívanie voľného času pre seniorov  a pomoc pre svojich spoluobčanov, ktorí sú na to odkázaní

2. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.

-         výraz ocenenia za aktívny prístup a veľmi dobrú dlhoročnú spoluprácu pri rozširovaní, úpravách a rekonštrukciách vodovodných a kanalizačných prác  a zariadení v meste Bardejov a jeho častiach

3. spoločnosť Format – PM, s. r. o. Bardejov

-         za včasnú a kvalitne odvedenú stavebnú činnosť pri výstavbe významných stavieb – Kogeneračná jednotka v Bardejove, distribučná horúcovodná sieť, polyfunkčný objekt  Xawax – Pošta na ul. Dlhý rad, výstavba kruhových objazdov, rekonštrukcie ciest a chodníkov na sídliskách, úpravy terénov po zosuve pôdy po záplavách

4. p. Dobroslava Čajková

-         za významný podiel na rozvoji mesta a okresu v čase jeho všestranného rozmachu a napredovania v 80. a 90. rokoch 20. storočia, rozvoji školstva a kultúry, oprave kultúrnych pamiatok a výstavbe Domu smútku v Bardejove

5. Ing. Gabriel Drobniak

-         za výborné výsledky v čase prosperujúceho obuvníckeho závodu JAS, predtým Závodov 29. augusta Partizánske, kde pracoval 32 rokov na rôznych postoch technického a investičného zamerania, späté sú s ním aj všetky stavby podniku JAS, ale i mesta ako sú Športová hala a Zimný štadión. Tiež za pedagogickú činnosť, historické bádania, publikačnú a kronikársku činnosť o Bazilike Minor sv. Egídia a o osobnostiach nášho mesta. Za autorské spracovanie reprezentatívnej publikácie  Chrám sv. Egídia v Bardejove a monografie o významnej osobnosti Bardejove ThDr. Jána Andraščíka, za zhotovenie – odliatie a namontovanie dvoch nových veľkých zvonov do baziliky, za aktívnu organizačnú prácu pri organizovaní storočnice konsekrácie i vyhlásenia chrámu za baziliku

6. RSDr. Milan Gibeľ

-         za aktívnu činnosť vo verejnom živote, za dlhoročnú prácu v Slovenskom zväze protifašistických bojovníkov, za aktívnu účasť a organizovanie besied a stretnutí s mládežou, organizovanie literárno – výtvarnej súťaže na školách na tému Cesty za poznaním minulosti, Čo vieš o 2. svetovej vojne, o SNP, za dobrovoľnícku činnosť v Hasičskom zbore na Mihaľove.

7. Ing. Jozef Hudák

-         Za dlhoročnú pedagogickú a riadiacu činnosť Odborného učilišťa strojárskeho a Gymnázia, dnes Spojenej školy Juraja Henischa na Slovenskej ulici v Bardejove. Za prínos vo výchove a vzdelávaní mladej generácie pre oblasť strojárstva, autoopravárenstva, elektrotechniky, počítačovej siete a stavebnej profesie. Za vybudovanie školiacich a skúšobných centier pre číslicovo obrábacie stroje a za organizovanie medzinárodnej súťaže v počítačovej grafike za účasti Česka, Poľska, Maďarska, Nemecka a Ukrajiny

8. Mons. Pavol Marton, správca farnosti, farár a dekan rímskokatolíckeho dekanátu v Bardejove, rektor Baziliky sv. Egídia

-         za zveľaďovanie duchovných aktivít, za  rekonštrukciu a modernizáciu baziliky minor – národnej kultúrnej pamiatky, zabezpečenie reštaurácie kaplniek Panny Márie a sv. Ondreja, vymaľovanie všetkých lodí, klenieb, zreštaurovanie pôvodnej maľby svätyne a jej klenby, výmenu strešnej  krytiny baziliky, pokladenie novej dlažby svätyne, nové usporiadanie liturgického priestoru a postavenie nového pevného mramorového oltára. Za opravu cenných častí mobiliára chrámu: Oltár Panny Márie, Golgota, obraz Prebodnutie kópiou, Oltár sv. Ondreja, gotická (katova) lavica. Za ukončenie kaplnky a pastoračného centra na sídlisku Družba. Za cieľavedomý a konštruktívny prístup k všetkým zložkám občianskeho života v meste, čím prispieva k vytváraniu pokojnej a zdravej atmosféry v meste Bardejov,  v roku 2010 mu Svätá stolica udelila titul Monsignore.

9. Peter Mikula

-         za úspešnú reprezentáciu Gymnázia Leonarda Stöckela a mesta Bardejov na prehliadke vedeckých prác ESI 2009 v Tunise a za získanie bronzovej medaily na medzinárodnej biologickej olympiáde INEPO 2010 v Azerbajdžane. Za aktívne zapojenie sa do viacerých medzinárodných projektov v oblasti ornitológie a do súťaže Mladý talent Európy. Za úspešnú propagáciu Bardejova a jeho okolia a za jeho zatraktívnenie nielen na Slovensku, ale i vo svete

10. Doc. JUDr. Štefan Ogurčák, CSc., bývalý sudca Ústavného súdu SR

-         ako bývalému občanovi mesta za dlhoročnú a príkladnú reprezentáciu, šírenie dobrého mena a propagácie  Bardejova či už na poste sudcu Ústavného súdu SR alebo vedúceho Katedry občianskeho práva  a medzinárodného práva Právnickej fakulty Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach. Za významný podiel na budovaní základov súdnictva v SR mu bol udelený  Rad Ľudovíta Štúra II. Triedy.

11. Július Pašiak

-         za celoživotnú aktívnu činnosť pre rozvoj športu v Bardejove a futbalu zvlášť. Za aktívne pôsobenie ako futbalistu, funkcionára a trénera v Telovýchovnej jednote Partizán Bardejov, Družstevníka Bardejovská Nová Ves a asistenciu trénera BSC JAS Bardejov. Za nezištný prínos vo výchove mladej generácie vo funkcii dlhoročného riaditeľa Okresného domu pionierov a mládeže (dnes CVČ), za ich motiváciu k účelnému a zmysluplnému využívaniu voľného času v rôznych záujmových, športových a vedomostných krúžkoch.

12. Štefan Peteja

-         ako výraz ocenenia za vrúcny a emotívny vzťah k mestu, za šírenie a propagáciu dobrého mena Bardejova  netradičným spôsobom, a to dlhoročnou aktívnou zberateľskou činnosťou rôznych predmetov, z ktorých najznámejšia je zbierka šlabikárov zo 150 štátov sveta, ktorú videli návštevníci nielen doma, ale aj v zahraničí.

13. MUDr. Aladár Šaláta, CSc.

-         pri príležitosti 80 narodenín za celoživotnú, neúnavnú prácu na úseku lekárskej starostlivosti o deti v odbore detská pediatria a respiračné choroby, za organizovanie odborných vedeckých konferencií, seminárov a sympózií s medzinárodnou účasťou, za odbornú publikačnú činnosť a významný prínos pri vybudovaní novej nemocnice a detskej polikliniky vo Svidníku s pôsobnosťou i pre okres Bardejov. Za zriadenie prvej detskej liečebne na Slovensku pre choroby obličiek a močových ciest a detskej liečebne Zornička v Bardejovských Kúpeľoch. Za kvalifikovanú sprievodcovskú činnosť vykonávanú v Bardejove, ale i na území Prešovského kraja v jazyku slovenskom, ruskom, anglickom a nemeckom na trase od Dukly po Vysoké Tatry.

14. Mgr. Ján Velebír, zborový farár Cirkevného zboru ECAV na Slovensku v Bardejove

-         za výbornú spoluprácu pri realizovaní početných kultúrno-výchovných podujatí organizovaných v rámci Roku Leonarda Stöckela, za ekumenický postoj a prístup k ostatným cirkvám v Bardejove, ochotu vzájomne spolupracovať a dobre spolunažívať, za dobrú propagáciu Bardejova nielen v zbore, v Klube Bardejovčanov v Košiciach, ale i v zahraničí, hlavne v Nemecku, za šírenie historických a kultúrnych poznatkov o našom meste.

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám