Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Obstarávateľ, Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, predložil dňa 17.6.2011 Krajskému úradu životného prostredia v Prešove podľa ust. § 9 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov (ďalej len „zákon EIA“) Správu o hodnotení strategického dokumentu „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2008-2015.

Uvedený dokument je zverejnený na webstránke MŽP SR http://eia.enviroportal.sk/zoznam a na webstránke PSK www.po-kraj.sk. Okrem Správy o PHSR PSK je na uvedených stránkach zverejnený tiež návrh strategického dokumentu – „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského kraja na obdobie 2008-2015“ (ďalej len„PHSR PSK“).

V prípade, že k Správe o PHSR PSK a k PHSR PSK budete mať pripomienky, žiadame Vás,      aby ste v súlade s § 12 ods. 1 a 2 zákona EIA svoje písomné pripomienky doručili najneskôr do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie na adresu: Krajský úrad životného prostredia, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov. Pripomienky môžete zaslať aj elektronickou poštou na adresu: sekretariat@po.kuzp.sk. Na pripomienky doručené po uvedenej lehote nemusí príslušný orgán v súlade s ust. § 12 ods. 3 zákona EIA prihliadať.

 Zobraziť celú Správu o hodnotení strategického dokumentu ...

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám