Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

dni_eu_kult_dedicstvaDni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) sú významným celoeurópskym podujatím, organizovaným Radou Európy a Európskou Komisiou,  ktoré upriamuje pozornosť najširšej verejnosti na mimoriadne hodnoty rozmanitého kultúrneho dedičstva v 49 účastníckych štátoch.

Konajú sa tradične v priebehu mesiaca september a majú za cieľ prostredníctvom množstva aktivít a projektov pripomínať význam a bohatstvo európskeho kultúrneho dedičstva. Zároveň si toto podujatie kladie za cieľ  prehĺbiť záujem o jeho ochranu, ako aj rozvinúť pocit spolupatričnosti s európskym kultúrnym dedičstvom.

Slovenská republika sa pripojila k organizátorom DEKD v roku 1993 a od vtedy sa každoročne konajú otváracie podujatia v niektorom  historickom  meste a každý ročník je zameraný na špecifickú tému.  Téma pre rok 2011 je: „Hodnoty kultúrneho dedičstva pre spoločnosť“. Podujatia DEKD potrvajú do 30. septembra.

Vlastníci pamiatok, občianske združenia, spolky, školy, náboženské spoločnosti, štátna správa, mestá a obce, všetci sa môžu prihlásiť k spoločnej myšlienke DEKD a pripraviť zaujímavé prehliadky pamiatok, súťaže pre deti a mládež, animácie a koncerty a ďalšie kultúrne a spoločenské podujatia.

Vďaka tomuto podujatiu bude mať aj naše mesto možnosť zviditeľniť sa v oblasti ochrany a obnovy kultúrnych pamiatok. Združenie historických miest a obcí Slovenskej republiky (ZHMaO SR) a redakcia revue Pamiatky a múzeá pod garanciou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, sekcia kultúrneho dedičstva, odbor ochrany pamiatkového fondu každoročne organizujú odovzdávanie ocenení za zachovanie kultúrneho dedičstva v rôznych oblastiach. Tohtoročné slávnostné záverečné vyhodnotenie sa uskutoční 8. septembra 2011 v Bazilike sv. Egídia v Bardejove. Samotné podujatie je súčasťou širšie koncipovaných DEKD 2011. Tieto dni prebiehajú v rámci celého Slovenska s ťažiskom na tie mestá a obce, ktoré sú členmi ZHMaO SR.

Dňa 23.júna 2011 sa v zasadacej miestnosti Mestského zastupiteľstva v Bardejove uskutočnilo pracovné rokovanie venované príprave na oslavu DEKD v Bardejove. Tohto pracovného rokovania sa zúčastnili okrem zástupcov mesta aj predstavitelia ZHMaO SR, Ministerstva kultúry SR, Krajského pamiatkového úradu Prešov, Štátneho archívu v Prešove, pobočka Bardejov, redakcie revue Pamiatky a múzeá a KTC Bardejov. Na tomto v poradí už druhom stretnutí (prvé sa uskutočnilo 16.5.2011 v Bratislave) bolo prerokované organizačno – technické a materiálne zabezpečenie podujatia ako aj samotný scenár. Práce na DEDK naďalej pokračujú podľa  harmonogramu prípravy podujatia.

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám