Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Na svojom šiestom riadnom zasadnutí sa stretli poslanci MsZ tesne pred začiatkom letných  prázdnin 28. 6. 2011. Okrem iného prerokovali a schválili I. zmenu programového rozpočtu mesta na rok 2011, zmenu plánu investičných akcií v tepelnom hospodárstve pre rok 2011, nájom nehnuteľného majetku mesta, nakladanie s majetkom mesta, zmeny a doplnky Zásad nakladania a hospodárenia s majetkom mesta, plán zasadnutí MsR a MsZ a  plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2011.

Rozhodli o zmene na poste riaditeľa Zariadenia pre seniorov na Toplianskej ulici. Z funkcie odvolali Jozefa Riboviča  a za nového riaditeľa vymenovali Jozefa Priputena. Na základe novely zákona o odmeňovaní starostov a primátorov miest schválili plat primátora mesta.

Najväčší záujem bol pri bode rokovania – Návrh zadania územného plánu zóny Bardejov – areál bývalých kasární. Toto územie by malo dostať podobu modernej mestskej zóny s bytmi, zelenými plochami, polyfunkčným objektom pre administratívu, obchody a služby  vrátane kina a obchodného reťazca.

Schválili nové Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bardejov (VZN)  o prevádzkovom poriadku na pohrebiskách, ktorým sa upravuje aj nájom za hrobové miesta na mestských cintorínoch.

Prijali aj dve VZN  o pomenovaní parkov a to parku na Dlhom rade s fontánou bude mať názov "Promenádny park" a verejné priestranstvo na ul. Miškovského  o rozlohe 75 m2 bude mať názov "Parčík Johna Lennona".

V závere rokovania okrem iného zobrali na vedomie i správy o hospodárení v mestských lesoch za obdobie 2009 – 2010, o činnosti Mestskej polície,  o vybavovaní sťažností a petícií, správu o súdnych sporoch a výročnú správu Komunitnej nadácie za rok 2010.

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám