Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

minv_kult_bjV rámci dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v  roku 2011 boli na území mesta Bardejov podporené žiadosti, ktoré sú, v súlade so zmluvnými podmienkami ministerstva,

„realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“.

Jedná sa o nasledovné projekty v štruktúre – program, názov projektu, meno žiadateľa:

Program 1. Obnovme si svoj dom

Podprogram 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva:

 • Kostol sv. Cyrila a Metóda ECAV v Bardejove, č. ÚZPF 1788/0 – statické zabezpečenie II. etapa.

(Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Bardejov, Kellerova 2, Bardejov)

 • Obnova meštianskeho domu – výmena podláh v interiéri 3.NP II. etapa, dokončenie omietok a podláh, Radničné námestie 44, Bardejov, ÚZPF: 1721/0
 • Obnova meštianskeho domu – sanácia vlhkosti základov, muriva a omietkových vrstiev v 1.PP a 1.NP na parcele 988/1 a 988/2, ÚZPF 1721/0, Radničné námestie 44, Bardejov

(Ing. Ernest Kmeť, Kláštorná 383/26, Raslavice )

 • Obnova - odvlhčenie/statické zabezpečenie a archeologický výskum Meštianskeho domu, Stöcklova č.22, 085 01 Bardejov, evidovaného v registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok pod číslom ÚZPF 1753/0

(Ing. Juraj Udič, Pod Papierňou 68, Bardejov)

 • Rekonštrukcia meštianskeho domu na Kláštorskej ulici č.9 v Bardejove, NKP  zapísanej v ÚZPF SR pod číslom.1742/0,  Dendrochronologický výskum konštrukcií drevených trámových stropov v rozsahu I.NP
 • Rekonštrukcia meštianskeho domu, Bardejov Kláštorská 9, ÚZPF SR č.1742/0.Výmena okien, interiérových dverí a repasovanie hlavnej brány

(MEDIPRED, s.r.o, Radničné námestie 43, Bardejov)

 • Obnova Meštianskeho domu na Hviezdoslavovej ul. č. 6 v Bardejove, ÚZPF č.1724/0

(Peter Udič, Ing., Beloveža 27, Hažlín)

 • Reštaurovanie fasády – Dom remeselnícky na Stöcklovej ul. č.19 v Bardejove, ÚZPF č. 1771/0
 • Dokumentácia pre obnovu Domu remeselníckeho na Stöcklovej ul. č.19 v Bardejove – ÚZPF č. 1771/0,
 • Obnova okenných a dverových výplní - Dom remeselnícky na Stöcklovej ul. č.19 v  Bardejove, ÚZPF č. 1771/0

(Radomír Jančošek, Ing., Renáta Jančošeková, Mgr., Moyzesova 11, Bardejov)

 • Meštiansky dom, Radničné námestie 40, Bardejov – reštaurátorská realizácia

(RENT - INVEST REALITY, s.r.o., Sabinovská 1, Prešov)

 • Oltár sv. Kríža z Baziliky sv. Egídia v Bardejove
 • Oltár Panny Márie, sv. Erazma a sv. Mikuláša

(Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bardejov, Radničné námestie č. 3, Bardejov)

 • Sanácia havarijného stavu synagógy na Kláštorskej ul. v Bardejove, č. ÚZPF 1743/0

(Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike Kozia ul. č. 21, Bratislava - Staré Mesto).

 

Podprogram 1.3 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu:

 • Manažment plán lokality UNESCO - Bardejov, I. Etapa
 • Bardkontakt 2011 - ochrana pamiatkového fondu

(Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, Bardejov)

 • Publikácia "Radnica v Bardejove"

(Šarišské múzeum, Radničné námestie 13, Bardejov).

 

Program 2 - Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií

Podprogram 2.2 – Múzeá a galérie:

 • Nákup počítačovej techniky pre evidenciu zbierok

(Šarišské múzeum, Radničné námestie 13, Bardejov).

Program 4 - Umenie

Podprogram 4.2 – Hudba:

 • Béla Kéler - /ne/zabudnutý hudobný skladateľ
 • Organové dni Jozefa Grešáka
 • Medzinárodný hudobný festival PONTES – MOSTY POROZUMENIA

(Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, Bardejov)

Program  7 - Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva

Podprogram 7.1 - Živá kultúra:

 • Edukácia rómskych detí prostredníctvom bábkového divadla - cyklické vzdelávanie
 • Spája nás poézia

(Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove, Rhodyho 6, Bardejov)

Program  8 - Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť

Podprogram 8.1 – Prehliadky, festivaly, súťaže:

 • Krajská súťaž detských folklórnych súborov
 • "Valali v mesce"
 • Strunobranie

(Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove, Rhodyho 6, Bardejov)

Podprogram 8.2 – Edukačné aktivity:

 • Spoza hradieb mesta Bardejov

(Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove, Rhodyho 6, Bardejov)

 

Program 9 - Kultúrne poukazy

Podprogram 9.2 – Poukážkový systém podpory prístupu žiakov a učiteľov základných a stredných škôl ku kultúrnym hodnotám - kultúrne inštitúcie:

Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, Bardejov.

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám