Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

oprava_dom_bytV zmysle zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní bola Mestu Bardejov poskytnutá dotácia na obstaranie nájomných bytov v bytových domoch na Radničnom námestí v Bardejove, z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (ďalej len „ministerstvo“), v rozpočtovom roku 2011. Konkrétne ide o obnovu bytov v bytových domoch č. 12, 14, 25 a 35 na Radničnom námestí v Bardejove - stavebné úpravy. Suma realizačných prác vykonávaných podľa zmlúv o dielo je 799 040,94 €, pričom dotácia poskytnutá ministerstvom predstavuje čiastku  493 030,00 €. Investorom všetkých vyššie uvedených stavieb je Mesto Bardejov a budúcim správcom bytov bude BARDBYT, s.r.o. Stavebný dozor je zabezpečený dodávateľským spôsobom.

 Dotácia sa poskytuje na obstaranie nájomných bytov bežného štandardu stavebnými úpravami v existujúcich bytových domoch, ktoré sú národnými kultúrnymi pamiatkami a nachádzajú sa v lokalite zapísanej v Zozname svetového dedičstva.  Dotáciu poskytuje ministerstvo prostredníctvom miestne príslušného krajského stavebného úradu (KSÚ). Čerpanie dotácie na stavbu je podmienené uhradením projektových prác a vykonaných stavebných prác na stavbe z vlastných zdrojov žiadateľa a predložením dokladu o úhrade KSÚ.

 Povinnosťou žiadateľa je dodržať termíny dohodnuté v zmluve o poskytnutí dotácie  a termín kolaudácie stavby, ktorý žiadateľ preukazuje právoplatným kolaudačným rozhodnutím. Realizáciou stavebných prác pri obnove bytov v bytových domoch č. 12, 14, 25 a 35 na Radničnom námestí v Bardejove sa získa 9 nových bytových jednotiek. Plánovaný termín ukončenia stavebných úprav je jún 2012. Získané nájomné byty v stavbách domov budú po dobu minimálne 30 rokov využité výlučne na účely nájomného bývania. Mesto Bardejov zriadi záložné právo v prospech ministerstva na zachovanie nájomného charakteru bytov.

 Počet novozískaných bytových jednotiek a veľkosť bytov v m2 (podlahová plocha) po ukončení stavebných úprav bude nasledovný:

Bytový dom č. 12: 3 nájomné byty

byt č. 1 : 45,312

byt č. 2 : 52,287

byt č. 3 : 65,573

 

Bytový dom č. 14: 3 nájomné byty

byt č. A2 :  69,151

byt č. B3 : 105,260

byt č. C3 : 118,505

 

Bytový dom č. 25: 1 nájomný byt

byt č. 2 : 63,189

 

Bytový dom č. 35: 2 nájomné byty

byt č. A : 59,710

byt č. B : 44,035

Najblišie udalosti

01 júl 2022
18:00 - 21:00
GALAVEČER OCENENÝCH
06 aug 2022
21:00 - 23:30
BAŽANT KINEMATOGRAF
28 jún 2022
20:00 - 23:00
XXX.ORGANOVÉ DNI J. GREŠÁKA
10 júl 2020
19:00 - 22:00
13.KULTÚRNE LETO BÉLU KÉLERA
30 jún 2022
08:00 - 17:00
Bardejovská paleta 2022

 

sms informacie

 

ukrajina

 

norske fondy

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám