Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

V zmysle článku 3 ods. 3 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bardejov č. 10/1993 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami v znení neskorších zmien a doplnkov sú prevádzkovatelia stacionárnych malých zdrojov znečisťovania ovzdušia (MZZO) povinní oznámiť každoročne do 15. februára za každý zdroj

spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok. Ide najmä o údaje o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, počte prevádzkových hodín MZZO a o druhu účinnosti odlučovacích zariadení.

 

 Splniť túto povinnosť je potrebné na predpísanom tlačive, ktoré si poplatníci môžu vyzdvihnúť osobne na oddelení daní a poplatkov Mestského úradu v Bardejove, resp. si ho môžu stiahnuť z internetovej stránky mesta (príloha č. 1 VZN mesta Bardejov č. 10/1993). Údaje vypĺňajú právnické osoby, fyzické osoby – podnikatelia a fyzické osoby, ktoré nie sú podnikateľmi, činnosťou ktorých vzniká povinnosť podania oznámenia o poplatku za znečisťovanie ovzdušia podľa § 6 ods. 4 zákona NR SR č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov.

 Za nesplnenie uvedenej povinnosti uloží Mesto Bardejov prevádzkovateľovi malého zdroja pokutu do 663,87 €.

Najblišie udalosti

01 júl 2022
18:00 - 21:00
GALAVEČER OCENENÝCH
06 aug 2022
21:00 - 23:30
BAŽANT KINEMATOGRAF
28 jún 2022
20:00 - 23:00
XXX.ORGANOVÉ DNI J. GREŠÁKA
10 júl 2020
19:00 - 22:00
13.KULTÚRNE LETO BÉLU KÉLERA
30 jún 2022
08:00 - 17:00
Bardejovská paleta 2022

 

sms informacie

 

ukrajina

 

norske fondy

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám