Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

scitanie_ludu_2011Štatistický úrad SR zverejnil prvé vybrané definitívne výsledky Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011.

K 21. máju 2011, k rozhodujúcemu okamihu sčítania, mala Slovenská republika 5 397 036 trvalo bývajúcich obyvateľov. Najviac obyvateľov z ôsmich krajov SR je v Prešovskom kraji – 814 527 obyvateľov (15,1 %). Najmenej obyvateľov – 554 741 obyvateľov (10,3 %) žije na území Trnavského kraja.

 

K rozhodujúcemu okamihu sčítania 2011 bolo na Slovensku 2 891 obcí, o osem viac ako v roku 2001. Na Slovensku je 138 mestských obcí2 753 vidieckych obcí. Viac obyvateľov býva v mestách (54,4 %) ako na vidieku (45,6 %).

Z celkového počtu obyvateľov Slovenskej republiky je viac ako polovica žien (51,3 %). V porovnaní s výsledkami sčítania pred desiatimi rokmi počet žien na
1 000 mužov klesá, ale len veľmi mierne.

V porovnaní so sčítaním pred desiatimi rokmi došlo k ďalšiemu poklesu počtu obyvateľov v predproduktívnom veku (0-14 rokov) z 18,9 % v roku 2001 na
15,3 % v roku 2011. Rastie podiel obyvateľov v produktívnom veku (15-64 rokov) zo 68,9 % v roku 2001 na 72,0 % v roku 2011 a zvyšuje sa aj podiel obyvateľov v poproduktívnom veku (65+) z 11,4 % v roku 2001 na 12,7 % v roku 2011.

Rastie podiel rozvedených, podiel slobodných obyvateľov zostáva v porovnaní so sčítaním v roku 2001 nezmenený.

Zvyšuje sa vzdelanostná úroveň obyvateľstva, rastie podiel obyvateľov
s vysokoškolským vzdelaním.

Najpočetnejšou cirkvou na Slovensku je Rímskokatolícka cirkev. Účasť na náboženskom živote, resp. vzťah k nej deklarovalo 62 % obyvateľov SR. Kým podiel obyvateľov, ktorí si uviedli Rímskokatolícku cirkev, ako aj podiel obyvateľov, ktorí si uviedli ďalšie najpočetnejšie cirkvi – Evanjelickú cirkev augsburského vyznania (5,9 %), Gréckokatolícku cirkev (3,8 %) a Reformovanú kresťanskú cirkev (1,8 %) sa na Slovensku v porovnaní so sčítaním v roku 2001 znížil, počet obyvateľov bez vyznania sa za rovnaké obdobie mierne zvýšil, z 13 % v roku 2001 na 13,4 % v roku 2011.

Najpočetnejšími národnosťami podľa sčítania 2011 sú slovenská, maďarská
a rómska národnosť. Kým podiel obyvateľov hlásiacich sa k prvým dvom národnostiam v medzicenzálnom období klesol, mierne sa zvýšil podiel obyvateľov hlásiacich sa  k rómskej národnosti, z 1,7 % v roku 2001 na 2 % v roku 2011.

Pokračuje informatizácia spoločnosti, napr. prácu s internetom ovláda 53,8 % obyvateľov SR.

Zdroj informácií:  Štatistický úrad Slovenskej republiky

 

Najblišie udalosti

25 júl 2024
10:00 - 14:00
REGRUTAČNÁ SKUPINA PREŠOV V ULICIACH MESTA BARDEJOV
18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám