Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov

Mesto Bardejov v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení vyhlášky MŠ SR č. 230/2009 Z. z. žiada príslušné rady škôl o návrh kandidátov do Mestskej školskej rady v Bardejove.

Uzávierka návrhov kandidátov je 18. 05. 2012.

Návrhy posielajte na adresu:

Mesto Bardejov

Radničné námestie 16

085 01 Bardejov

V obálke s označením „Mestská školská rada“

 

V Bardejove 18. 04. 2012

 

MUDr. Boris Hanuščak

primátor mesta

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám