Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

mszVčera 14. 6. 2012 sa pred letným obdobím zišli poslanci mestského zastupiteľstva, aby prerokovali viac ako 20 bodov svojho programu, medzi ktorými schválili  aj návrh na II. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií, zmenu príspevku pre m. p. Bapos na rok 2012, zmenu rozpočtu a zmenu investičných akcií v tepelnom hospodárstve pre rok 2012, Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2012 a  plán zasadnutí MsR a MsZ na II. polrok 2012,

 

nakladanie s majetkom mesta, nájom nehnuteľného majetku mesta a zmeny a doplnky územno – plánovacej dokumentácie mesta.  Zobrali na vedomie správy o hospodárení mestských obchodných spoločností mesta za rok 2011 – Bardbyt, s. r. o., Bardterm, s. r. o., BTS, s. r. o.,

Taktiež prerokovali tri návrhy zmien a doplnkov všeobecne záväzných nariadení mesta -  o tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území mesta, o príspevkoch v školských zariadeniach.

Najviac diskutovaným bol návrh zmien a doplnkov Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bardejov č. 109/2011 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov.

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám