Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Pri realizácii stavebných prác na stavbe „Rekonštrukcia Stocklovej ulice I. etapa“ bola pri zemných prácach na uložení nových potrubných rozvodov vody a kanalizácie odkrytá stará kamenná studňa kruhovitého tvaru. Studňa s hĺbkou 8 - 9 m sa nachádza v strede križovatky, medzi ulicami

Stocklova a Na hradbách. Podľa archeológa Mgr. Comissa, ktorý sleduje postup prác na tejto ulici v rámci nariadeného archeologického výskumu, jedná sa o studňu z 18 - 19 storočia. Podľa doteraz známeho poznania histórie Bardejova mala sa v tejto časti Stocklovej ulice nachádzať kašna, alebo záchytná studňa z obdobia, keď v stredoveku v Bardejove fungoval vodovod s rozvodom z dreveného potrubia a zásoboval vodou túto časť mesta. Po znefunkčnení starého rozvodu vody na tomto mieste sa pravdepodobne vykopala studňa, ktorá nahradila pôvodný zdroj vody.

          Po obhliadke studne pracovníkom Krajského pamiatkového úradu Prešov Mgr. Harčárom a zodpovedným projektantom Ing. arch. Kačalom očakáva Mesto Bardejov rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu Prešov o prezentovaní studne. Návrh prezentácie studne bude podliehať schváleniu Krajského pamiatkového úradu Prešov a bude sa realizovať pri konečných stavebných úpravách ulice

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám