Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Moderná materská škola v záujme skvalitňovania výchovy a vzdelávania implementuje do vzdelávacieho procesu nové postupy, metódy, moderné pomôcky a orientuje sa na kvalitný pedagogický potenciál. Túto cestu kvality presadzuje aj zriaďovateľ siedmych materských škôl Mesto Bardejov. V záujme ďalšieho skvalitňovania výchovy a vzdelávania v materských školách  vytvorilo priestor na implementáciu moderných pomôcok do  edukačného procesu,

prostredníctvom zakúpenia interaktívnych tabúľ do každej materskej školy.                                                                 

          V stredu  11. septembra 2013 sa uskutočnilo školenie pre riaditeľky a učiteľky   materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov. Cieľom školenia bolo získať informačné, komunikačné zručnosti a spôsobilosti využívania interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese v materských školách. Zúčastnené riaditeľky a učiteľky si s veľkým záujmom a zanietením osvojovali  prvé praktické skúsenosti  pri práci s touto modernou učebnou pomôckou. Presvedčili sa, že interaktívna tabuľa má jednoduchú obsluhu systému,  jednoduchú obsluhu pera a ponúka aj ďalšie jedinečné možnosti jej využitia, napríklad tvorbu vlastných testov, pracovných listov, prácu s obrázkami a fotografiami, ukážky pohybových činností, výučbu cudzieho jazyka, rozvoj grafomotoriky, predčitateľskej, matematickej  a prírodovednej gramotnosti a pod.

     

         Výhodou je aj to, že do výučby sa môžu zapojiť všetky deti. Poskytuje možnosti efektívnejšieho sprostredkovania nových poznatkov. Obohatí a zatraktívni deťom edukačný proces, lebo ponúka dynamické vzdelávacie prostredie a vedie deti k tvorivosti a samostatnosti.

         Mesto Bardejov podporuje vzdelávanie pedagógov a má záujem o modernizáciu edukačného procesu v materských školách. Predškolská edukácia je vlastne základom a začiatkom celoživotného edukačného reťazca, na ktorom budujú ďalšie vzdelávacie stupne.

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám