Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

späť

BIO nádobaMesto Bardejov,  v spolupráci s mestskou obchodnou spoločnosťou Ekobard, a.s.  poskytuje od roku 2021 zberné 660 litrové  a 240 litorvé nádoby na zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu pre obyvateľov mestav komunálnej bytovej výstavbe.

 

Informačný spravodaj o tom, čo patrí a nepatrí do predmetných nádob na biologicky rozložiteľný komunálny odpad.

 

 

BIO nádoba Od júla 2021 môžu občania v IBV využívať nádoby na BIO aj na spoločný zber biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov spolu s biologicky rozložíteľnými tzv. zelenými odpadmi.

Informačný spravodaj o tom, čo patrí a nepatrí do predmetných nádob na BIO.

Mesto Bardejov,  v spolupráci s mestskou obchodnou spoločnosťou Ekobard, a.s.  distribuovalo v mesiaci júl až august 2019 zberné 120 litrové nádoby na zber biologicky rozložiteľného odpadu pre obyvateľov mestav individuálonej bytovej výstavbe. Šlo o ďalšiu aktivitu, v rámci projektu  "Regionálneho centra zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov", ktorého súčasťou okrem výstavby komposárne  bolo aj zabezpečenie zvozovej a manipulačnej techniky na  zvoz a spracovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov,  ktorý je financovaný prostredníctvom eurofondov. V nádobách  obyvatelia si našli  samolepku s kalendár zvozu, Informáčný spravodaj o tom, čo patrí a nepatrí do bioodpadu. Nádoby sú majetkom mesta a preto je potrebné podpísať protokol o ich prevzatí.

 

 Regionálne centrum zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov

Informačná tabuľa

1.  Stručný popis projektu

Zámer predkladaného projektu je vybudovanie regionálneho centra na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov pre mesto Bardejov, s cieľom zabezpečiť ekologické zhodnocovanie BRO a zníženie množstva odpadov zneškodňovaných skládkovaním.

Realizáciou projektu chce mesto Bardejov vyriešiť dva na seba nadväzujúce environmentálne problémy. Jednak prispieť k zníženiu množstva zhodnocovaného a recyklovaného komunálneho odpadu, a zároveň vybudovaním kompostárne v tesnej blízkosti bývalej skládky odpadov Lukavica, prispieť k jej rekultivácií. Vytvorenie podmienok na separovaný zber BRKO občanom mesta Bardejov naplní očakávané predpoklady nového zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a splnení požiadavky rámcovej smernice o odpadoch 2008/98/ES.

Naplnenie cieľa projektu zaistíme pomocou opatrení súvisiacich s vytvorením infraštruktúry na zber BRKO prostredníctvom nákupu dopravných zariadení a zberných nádob na BRKO,  a opatrení súvisiacich s prevádzkou zariadenia na zhodnocovanie BRKO nákupom potrebného technického vybavenia. Prostredníctvom spomínaných opatrení sa vytvorí systém komplexného zneškodňovania odpadovej biomasy jednou z najprírodnejších a najekologickejších foriem  - kompostovaním týchto organických odpadov.  Projekt ráta s navýšením množstva vytriedeného biologicky rozložiteľného odpadu približne o 2000 t/rok.

Zber BRO v rámci projektu sa bude realizovať v katastrálnom území mesta Bardejov. Samotné zhodnocovanie sa bude realizovať na projektom vystavenej kompostárni v katastrálnom území obce Komárov parcelné číslo: KN-C č. 278 a 274/51. V súčasnosti mesto zabezpečuje úpravu verejnej zelene no samotný zber a následné zhodnocovanie už odoberajú zazmluvnení partneri, nakoľko mesto nemá kapacity na jeho zhodnocovanie. Novovybudovaná kompostáreň s kapacitou 4000 ton/rok umožní mestu ekologicky efektívne nakladať s biologicky rozložiteľným odpadom a vytvorí podmienky na zastavenie neustále vznikajúcich čiernych skládok.

Dôsledkom realizácie projektu bude vyriešený komplexný systém infraštruktúry zberu a efektívneho zhodnocovania BRO v meste Bardejov v súlade s legislatívnymi ustanoveniami Slovenskej republiky a smernicami Európskej únie.

1.1 Predmet projektu

Projekt rieši realizáciu súboru opatrení vedúcich k vytvoreniu efektívneho zberu a zhodnocovania BRO v meste Bardejov. V súčasnosti údržbu zelene z verejných priestranstiev, parkov a cintorínov, zastrešuje mesto prostredníctvom poverenej organizácie. Samotný zber a zhodnocovanie vykonávajú zazmluvnení partneri. Pre zber zložiek komunálneho odpadu – biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, je počas celého roka umiestnený kontajner na stálom mieste v organizácií poverenej zberom a likvidáciou komunálneho odpadu, s možnosťou odovzdania odpadu v dňoch od pondelka do soboty od 8:00 do 18:00. Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta vychádza zo systému zberu odpadov, ktorý je zavedený na území mesta Bardejov v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č. 163/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bardejov č. 60/2004 o určení náležitostí miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Zber zmesového komunálneho odpadu je zabezpečovaný lokálnym systémom a zber vytriedených druhov komunálnych odpadov je zabezpečený lokálnym a donáškovým systémom. Nakladanie s komunálnymi odpadmi zabezpečuje spoločnosť Ekobard, a. s. Zmesový komunálny odpad je zneškodňovaný na riadenej skládke v Bartošovciach.

Reálna situácia v meste nerieši zber a zhodnocovanie BRKO v rámci bytovej výstavby. Kedže systém zberu BRKO nezodpovedá novému zákonu o odpadoch č.79/2015 Z.z., predkladaný projekt systematického zberu a zhodnocovania BRKO rieši technické zázemie zberu, technologické zázemie potrebné na zhodnocovanie bioodpadu a hlavne vybudovanie kompostárne pre komplexné naplnenie cieľov odpadového hospodárstva SR.

Cieľom projektu je umožniť občanom separovať biologicky rozložiteľný odpad od zmesového komunálneho odpadu, a tým predchádzať jeho ukladaniu na skládky. Realizáciou projektu dôjde k efektívnemu spracovaniu vyzbieraného BRO a zastabilizovaniu výsledného produktu – kompostu, a to prostredníctvom:
· technologického vybavenia na zhodnocovanie BRO (prekopávač, štiepkovač, čelný nakladač, miešací voz s hydraulickou rukou, kompostovací kontajner, mostová váha),
· dopravných zariadení na zber a zvoz BRO (zberné vozidlo s rotačným lisovaním, traktor, traktorový príves, hákový naťahovák),
· zariadení umožňujúcich zber priamo v rámci domácností (zberné nádoby 120l, hnedej farby, prispôsobené na zber BRO podľa hygienických a právnych predpisov, hákové kontajneri 30m³ otvorené),
a súčasne sa vybuduje kompostáreň s kapacitou na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu 4000 ton/rok.

Na základe systematického zberového programu BRO rátame s navýšením množstva vyprodukovaného biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v záujmovom území na 4000 t/rok. Vďaka projektu sa poradí zhodnotiť približne 3000 ton/rok biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu.

Zabezpečením zberu a zhodnocovania BRKO v meste sa zníži množstvo zmesového komunálneho odpadu o zložku biologicky rozložiteľných druhov odpadu a následne sa zamedzí drahému a environmentálne veľmi zaťažujúcemu skládkovaniu odpadu. Vytvoria sa podmienky na cyklus opätovného využitia prírodných zdrojov v rámci prihnojovania a ošetrovania zelene.

Naplnenie cieľa projektu, zameraného na vytvorenie celkového systému zberu a zhodnocovania BRKO mesta Bardejov, sa okrem úspor zo skládkovania prejaví aj v lepšom hospodárení mesta a pozitívnom dopade v oblasti životného prostredia.

Navrhované riešenia pre vybudovanie zberu a zhodnocovania BRKO a presné technické špecifikácie vybraných zariadení vychádzajú z požiadaviek platnej legislatívy o odpadoch a sú v súlade s podmienkami predmetnej výzvy. Následne sa tieto riešenia preklopili aj do stanovenia rozpočtu celého projektu a naplnenia cieľov s prihliadnutím na technickú realizovateľnosť a ekologickú hodnotu návratnosti navrhovaných riešení.   V rámci navrhovaného projektu dôjde k výrazne pozitívnemu vplyvu na oblasť životného prostredia, čo je dôsledkom nie len zníženia množstva skládkovaného komunálneho odpadu, ale aj environmentálne vhodných technologických zariadení obstaraných formou zeleného verejného obstarávania a stavebnými prácami v súlade s dodržaním všetkých predpisov, eliminujúcich riziko vzniku environmentálnej záťaže (vybudovanie rúrového vedenia a žumpy na zamedzenie rizika kontaminácie podzemných vôd, spevnená plocha chrániaca pôdu pred jej znehodnotením, atď.)

 

Aktualizoval: Milan Klimek 2021-11-05, 13:15, milan.klimek@bardejov.sk

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám