Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

späť

Etický kódex zamestnancov Mesta Bardejov

 

Čl. 1

Základné ustanovenia

1. Cieľom Etického kódexu zamestnanca samosprávy Mesta Bardejov (ďalej len „etický kódex“ alebo „kódex“) je stanoviť základné zásady a pravidlá správania sa zamestnancov samosprávy, ktoré je každý zamestnanec povinný ctiť a dodržiavať, a vytvárať tak základ pre budovanie a udržiavanie dôvery verejnosti vo výkon samosprávy.

2. Etický kódex, ako základná etická norma správania sa zamestnancov samosprávy, nadväzuje na práva a povinnosti stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, Pracovným poriadkom a etickými princípmi.  Účelom kódexu je posilňovať a podporovať etické a morálne hodnoty správania sa zamestnancov samosprávy pri výkone svojich pracovných povinností a vo vzťahu k verejnosti.

3. Etický kódex zamestnanca samosprávy Mesta Bardejov je záväznou normou správania sa pre všetkých zamestnancov mesta a zamestnancov organizácií, ktorých je Mesto Bardejov zakladateľom, alebo zriaďovateľom.

4. Zamestnanec samosprávy Mesta Bardejov/ ďalej len zamestnanec/ je fyzická osoba, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom vzťahu k zamestnávateľovi – mestu, ako aj k organizácií, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je Mesto Bardejov

5. Verejný záujem  je taký záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech všetkým občanom alebo mnohým občanom. Osobný záujem je záujem, ktorý prináša majetkový alebo iný prospech zamestnancovi alebo jemu blízkym osobám (§116 Občianskeho zákonníka).  

 

Článok 2
Základné princípy správania sa zamestnanca


1. Zamestnanec vykonáva svoju prácu v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, všeobecne záväznými nariadeniami, vnútroorganizačnými normami zamestnávateľa a zároveň robí všetko pre to, aby konal v súlade s týmto kódexom.

2. Výkon samosprávy je službou pre obyvateľov mesta Bardejov. Zamestnanec ju vykonáva na vysokej odbornej úrovni, ktorú si štúdiom priebežne prehlbuje, s najväčšou mierou slušnosti, porozumenia, ochoty a bez akýchkoľvek predsudkov. Voči verejnosti vystupuje zdvorilo a s úctou, nie je však povinný znášať vulgárne prejavy a urážky a konať s osobami, ktoré nedodržiavajú základné pravidlá slušného správania.

3. Zamestnanci vo vzťahu k nadriadeným zamestnancom preukazujú náležitú úctu, svedomite, dôsledne a efektívne si plnia zverené úlohy, sú kreatívni a inovatívni podľa možnosti ich pracovného zaradenia.

4. Nadriadení zamestnanci vo vzťahu k podriadeným zamestnancom pristupujú v plnej úcte a dôstojnosti, rozumne a spravodlivo rozdeľujú pracovné úlohy, hodnotia čestne, objektívne a spravodlivo, nezneužívajú právomoci nadriadeného voči podriadeným.

5. Zamestnanci pracujú v jednom kolektíve, vo vzájomných vzťahoch si prejavujú úctu a toleranciu, ochotne pomáhajú iným zamestnancom, vytvárajú dobrú atmosféru, založenú na spolupráci, čestnosti, férovosti, spravodlivosti, zodpovednosti, dôvere a solidarite. Vyhýbajú sa konfliktom a nevyvolávajú ich.

6. Vedúci zamestnanec okrem toho:

-  je vzorom správania a konania pre spolupracovníkov,
-  podporuje rozvoj schopností svojich spolupracovníkov,
- je otvorený pripomienkam spolupracovníkov. 

7. Zamestnanec si uvedomuje význam svojich postojov a prejavov pre verejnú mienku, svojím správaním prispieva k vytváraniu a upevňovaniu dobrej povesti orgánov samosprávy najmä tým, že poskytuje kladný osobný príklad v postojoch k verejným veciam.

8. Zamestnanec robí rozhodnutia a rieši záležitosti objektívne a nestranne na základe zisteného skutkového stavu veci, prihliadajúc k právne relevantným skutočnostiam, a bez zbytočných prieťahov. Dôsledne dbá na rovnosť účastníkov tak, aby nedochádzalo k ujme na ich právach a oprávnených záujmoch a vyhýba sa konaniu, ktoré by mohlo ohroziť dôveru verejnosti v nestrannosť a objektivitu rozhodovania.

9. Postoje a konanie zamestnanca  musia byť  politicky nezávislé. Postoje v práci nesmú odrážať jeho politickú príslušnosť alebo sympatiu. Postoje v súkromí nesmú spochybňovať jeho politickú nezávislosť v pracovných veciach.

10. Zamestnanec mesta, pracujúci na Mestskom úrade, alebo Mestskej polícii Bardejov pri osobnom alebo telefonickom kontakte s klientom je povinný dodržať nasledovný komunikačný postup: „Mestský úrad Bardejov/Mestská polícia Bardejov/, - názov oddelenia alebo iného organizačného útvaru, - priezvisko – použiť jednu z nasledovných možností: napr. „Prosím?“ alebo „Čo môžem pre Vás urobiť?“ alebo „Ako Vám môžem pomôcť?“ a pod. Na záver dovidenia/dopočutia.

11. Konfliktné situácie s klientmi úradu rieši v spolupráci so svojím priamym nadriadeným.

12.  Zamestnanec   prichádza   na   pracovisko   náležite  upravený,  tak  aby  svojím  výzorom a oblečením náležite reprezentoval svojho zamestnávateľa.

13. Zamestnanec sa správa primerane svojej funkcii zamestnanca a reprezentanta mesta. Na verejnosti a na zasadnutiach mestského zastupiteľstva vystupuje kultivovane a so znalosťou veci.

14. Zamestnanec má právo obrátiť sa na svojho nadriadeného v prípade akýchkoľvek pochybností alebo nejasností, týkajúcich sa jednotlivých článkov tohto etického kódexu.

 

Článok 3
Konflikt záujmov


1. Zamestnanec koná vždy vo verejnom záujme a je povinný zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť ku konfliktu verejného záujmu s osobnými záujmami. Jeho povinnosťou je vyhnúť sa takémuto konfliktu a zároveň predchádzať situáciám, ktoré môžu vyvolať podozrenie z konfliktu záujmov.

2. Zamestnanec sa nezúčastní žiadnej činnosti, ktorá sa nezlučuje s riadnym výkonom jeho pracovných povinností alebo ktorá tento výkon obmedzuje.

3. Zamestnanec sa vyhýba činnosti, ktorá by poškodzovala dôveru verejnosti a zamestnávateľa v jeho schopnosť plniť pracovné úlohy objektívne a nestranne.

4. Pokiaľ si zamestnanec nie je istý, či ide o činnosť zlučiteľnú s jeho podielom na výkone samosprávy, prerokuje záležitosť so svojim nadriadeným.

5. Zamestnanec je povinný ihneď oznámiť svojmu nadriadenému akýkoľvek skutočný alebo možný konflikt záujmov.

 

Článok 4
Dary a iné výhody


1. Zamestnanec nevyžaduje ani neprijíma dary, pozornosti ani iné výhody, ktoré by mohli reálne, alebo hoci aj zdanlivo, ovplyvniť rozhodovanie vo veci, narušiť profesionálny prístup k veci, alebo ktoré by bolo možné považovať za odmenu za prácu, ktorá je jeho povinnosťou. Zároveň ani nenavádza tretie osoby na poskytovanie darov, ktoré by mohli vplývať na riadne plnenie pracovných povinností zamestnanca.

2. Zamestnanec nepripustí, aby sa v súvislosti so svojím zamestnaním v samospráve dostal do pozície, v ktorej je viazaný oplatiť preukázanú službu alebo výhodu, alebo ktorá ho zbavuje nestrannosti a nezávislosti pri rozhodovaní.

3. Pokiaľ je zamestnancovi v súvislosti s jeho zamestnaním v samospráve ponúknutá akákoľvek výhoda, odmietne ju a o ponúknutej výhode informuje svojho nadriadeného.

4. Zamestnanec je povinný vyhnúť sa i v súkromnom živote takému správaniu a  činnostiam,  ktoré by mohli znížiť dôveru verejnosti v samosprávu, alebo dokonca zadať dôvod k vydieraniu zamestnanca v dôsledku jeho konania v rozpore s právnymi predpismi alebo etickými normami.

 

Článok 5
Zneužitie pracovného postavenia


1. Zamestnanec nezneužíva výhody plynúce z jeho postavenia, ani informácie získané pri plnení úloh pre získanie akéhokoľvek majetkového, či iného prospechu.

2. Zamestnanec neponúka ani neposkytuje žiadne výhody, akýmkoľvek spôsobom spojeným s jeho postavením v samospráve, pokiaľ to neumožňuje zákon.

3. Zamestnanec neuvádza vedome do omylu ani verejnosť, ani ostatných zamestnancov.

4. Zamestnanec si neprivlastní pre vlastnú potrebu a prospech žiadne zdroje, majetok, či finančné prostriedky mesta a vedome neprispeje k tomu, aby to urobil niekto iný.

5. Zamestnanec s cieľom vlastného alebo cudzieho prospechu a na škodu mesta nevykoná ani nepripustí vykonanie neoprávneného zásahu do účtovnej, výkazovej, informačnej dokumentácie mesta, alebo do informačného systému mesta, ani s týmto cieľom neuvedie vedome do omylu iných zamestnancov, alebo kontrolné orgány zamlčaním informácie alebo poskytnutím nepravdivej informácie.

6. Všetci zamestnanci sa vyvarujú konania, ktoré by mohlo byť označené ako tzv. mobbing (opakované nezmieriteľné útoky na sebadôveru a sebahodnotenie ľudí, šikana ).

7. Vedúci zamestnanec nevyžaduje od podriadených zamestnancov plnenie pracovnej úlohy, ktorá je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútroorganizačnými predpismi zamestnávateľa, nepatrí podľa osobitných predpisov do pôsobnosti zamestnávateľa alebo patrí do výlučnej pôsobnosti vedúceho zamestnanca. V opačnom prípade podriadený zamestnanec upozorní vedúceho zamestnanca na túto skutočnosť. Ak vedúci zamestnanec trvá na splnení úlohy, je povinný oznámiť to podriadenému zamestnancovi písomne.

 

Článok 6
Oznámenie neprípustnej činnosti


1. Zamestnanec vynakladá všetko úsilie, aby zaistil maximálne efektívne a ekonomické spravovanie a využívanie finančných zdrojov, zariadení a služieb, ktoré mu boli zverené. V prípade, že zistí stratu alebo škodu na majetku samosprávy, podvodné alebo korupčné konanie, oznámi túto skutočnosť svojmu nadriadenému.

2. V prípade, že je zamestnanec požiadaný, aby konal v rozpore s právnymi predpismi, kódexom alebo spôsobom, ktorý predstavuje možnosť zneužitia úradnej moci, odmietne také konanie a oznámi túto skutočnosť svojmu nadriadenému.

3. Zamestnanec je povinný vulgárne útoky smerujúce voči svojej osobe alebo voči orgánu samosprávy, prípadne konanie s osobami pod vplyvom návykových látok, oznámiť svojmu nadriadenému a podľa povahy konania aj príslušným inštitúciám v zmysle zákona o priestupkoch a trestného zákona.

 

Článok 7
Záverečné ustanovenia


1. Zamestnávateľ vytvára zamestnancom dôstojné podmienky pre riadny výkon ich povinností.

2. Kontrolou dodržiavania kódexu sú poverení vedúci zamestnanci v rozsahu svojej riadiacej pôsobnosti. Každé podozrenie z porušenia kódexu je zamestnanec povinný nahlásiť svojmu nadriadenému. V prípade z podozrenia z porušenia kódexu zo strany vedúceho zamestnanca sa zamestnanec môže obrátiť priamo na vyššie nadriadeného zamestnanca resp. štatutárneho zástupcu.  

3. Konanie v rozpore s týmto kódexom bude kvalifikované ako porušovanie pracovnej disciplíny. Za závažné porušenie kódexu sa považuje najmä:
a) prijímanie darov alebo iných výhod v súvislosti s výkonom práce vo verejnom záujme s výnimkou darov alebo iných výhod poskytnutých zamestnávateľom,
b) správanie zamestnanca označené ako mobbing,
c) zneužívanie majetku mesta na vlastné obohatenie.

4. Zamestnanec nakladá s informáciami získanými pri výkone samosprávy s potrebnou dôvernosťou a poskytuje im príslušnú ochranu. Prihliada pritom patrične k právu verejnosti na prístup k informáciám v rozsahu danom príslušnými zákonmi (zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám).

5. Tento etický kódex bol prerokovaný so zástupcami zamestnancov – ZV ZO SLOVES MESTSKÝ ÚRAD BARDEJOV dňa 29.6.2012.

6. Tento kódex bude zverejnený na internetovej stránke Mesta Bardejov.

7. Kódex nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť dňom 1.7.2012.

  

MUDr. Boris Hanuščak

 

Ing. Juraj Popjak

primátor mesta

 

prednosta mestského úradu

     

Ing. Zuzana Uličná

 

JUDr. Marek Kuruc

predsedníčka ZV

 

podpredseda ZV

 

Príloha etického kódexu zamestnancov Mesta Bardejov

Informácie alebo dôkazy vedúce k odhaleniu  závažnému porušovaniu predpisov, alebo návrh, podnet, sťažnosť môžete nám zaslať  telefonický alebo elektronický cez nižšie uvedené kontakty. V prípade, že požadujete odpoveď, uveďte, prosím, priamo do textu kontakt na seba.

Vaše podania sú adresované priamo primátorovi mesta:
- telefonicky na číslo  +42154/4862121, 122  alebo
- elektronickou podateľňou , alebo na e-mailovej adrese primator@bardejov.sk

Aby bolo možné Váš podnet hodnoverne prešetriť, musí obsahovať aktuálne, konkrétne a overiteľné informácie.

Mesto Bardejov sa nebude zaoberať neúplnými, nejasnými, príp. nezrozumiteľnými podaniami alebo podaniami, ktoré sú namierené proti iným orgánom štátnej správy.

V prípade, že chcete byť informovaný o výsledku prešetrenia Vášho podnetu, je potrebné uviesť Vaše kontaktné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresu, telefón a e-mail. V prípade neuvedenia Vašich kontaktných údajov, resp. neúplných kontaktných údajov Vás Mesto Bardejov o výsledku prešetrenia Vášho podnetu nebude informovať.

Zároveň si Vám dovoľujeme uviesť, že podľa § 345 Tr. zák. sa lživé obvinenie z trestného činu v úmysle privodiť inému trestné stíhane klasifikuje ako trestný čin krivého obvinenia.

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám