Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

späť

 

ZÁSADY KONTROLNÉHO SYSTÉMU V SAMOSPRÁVE MESTA BARDEJOV

( Zásady o kontrole )

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove v súlade s ustanovením § 11 ods. 4, písm. k) zákona SNR č. 369/l990 Zb. o  obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

s  c  h  v  a  ľ  u  j  e

 

tieto  " Zásady  kontrolného  systému  v samospráve   mesta    BARDEJOV"   ( ďalej   len zásady).

ÚVODNÉ USTANOVENIE

Tieto zásady vymedzujú druhy a zameranie kontrol, spôsob ich realizácie, orgány kontroly a ich oprávnenia, povinnosti a práva kontrolovaných subjektov v pôsobnosti samosprávy mesta Bardejov na všetkých stupňoch riadenia. Pôsobnosť tohto kontrolného systému sa vzťahuje na mesto, mestský úrad  a  mestom zriadené právnické osoby.

Čl. 1

Druh kontrolnej činnosti

 

 

V pôsobnosti samosprávy mesta sa vnútorný  kontrolný  systém vykonáva vo forme:

a) finančnej kontroly[1]

b) kontroly plnenia úloh v pôsobnosti mesta[2],[3]

c) kontroly vybavovania sťažností a petícií[4]

 

PRVÁ ČASŤ

FINANČNÁ KONTROLA

 

Článok 2

 

Je súhrn činností, ktorými sa v súlade so zákonom o finančnej kontrole a vnútornom audite a osobitnými predpismi[5] overuje v samospráve mesta Bardejov systém finančného riadenia zabezpečujúceho dodržiavanie  všeobecne záväzných právnych predpisov  so zameraním na hospodárnosť,  efektívnosť ,  účinnosť a účelnosť hospodárenia s verejnými prostriedkami[6] ako aj splnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených finančnou kontrolou.

 

 

Článok 3

Cieľ finančnej kontroly

 

Cieľom finančnej kontroly je zabezpečiť:

 

a)      hospodárny, efektívny a účinný výkon verejnej správy,

b)      dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov kontrolovaným subjektom pri hospodárení s verejnými a vlastnými prostriedkami ,

c)      dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými a vlastnými prostriedkami,

d)      včasné a spoľahlivé informovanie orgánov mesta ( primátora mesta a mestské zastupiteľstvo ) o úrovni hospodárenia s verejnými vlastnými prostriedkami a o vykonávaných finančných operáciách.

 

 

Článok 4

 

Druhy finančných kontrol

 

Finančná  kontrola sa vykonáva ako:

 

a)      predbežná - overovanie každej pripravovanej finančnej operácie[7]

b)      priebežná - overovanie vybraných finančných operácií vedúcimi zamestnancami a určenými zamestnancami[8]

c)      následná - overovanie uskutočnených vybraných finančných operácií [9]

 

Článok 5

 

Predbežná finančná kontrola

 

 1. Predbežnou finančnou kontrolou sa overuje súlad každej pripravovanej finančnej operácie so schváleným rozpočtom mesta, s uzatvorenými zmluvami, medzinárodnými zmluvami  alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi a inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými a vlastnými prostriedkami  so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti použitia verejných prostriedkov.

 

 1. Predbežnú finančnú kontrolu vykonávajú:

a)      vedúci zamestnanci mesta[10]

b)      určení zamestnanci zodpovední za rozpočet, verejné obstarávanie a  správu

majetku[11]

c)   poverení zamestnanci útvaru hlavného kontrolóra[12]

 

 1. Osoby uvedené v odseku 2.  vykonávajú predbežnú finančnú kontrolu na základe písomného poverenia primátorom mesta a zároveň potvrdzujú overenie tejto finančnej operácie vlastnoručným podpisom na krycom liste / príloha č. 3/.
 2. Pripravované  finančné operácie nemožno vykonať alebo v nich  pokračovať bez ich overenia predbežnou finančnou kontrolou. To neplatí pri havarijných stavoch,  ak sa odstránením dôsledkov predíde škodám na majetku.
 3. Ak zistia zamestnanci uvedení v odseku 2. počas vykonávania predbežnej finančnej kontroly závažné nedostatky, sú povinní písomne oznámiť primátorovi mesta prečo nemožno finančnú operáciu vykonať alebo v nej pokračovať.
 4. Ustanovenia uvedené v čl. 5 až 6 týchto Zásad sa primerane vzťahujú aj  na rozpočtové  a príspevkové organizácie mesta a právnické osoby,  ktorých je mesto zriaďovateľom.

 

Článok 6

 

Priebežná finančná kontrola

1.      Priebežnou finančnou kontrolou sa overuje súlad vybranej pripravovanej finančnej operácie so všeobecne platnými právnymi predpismi s cieľom predísť neoprávnenému, nehospodárnemu, neefektívnemu, neúčinnému a neúčelnému použitiu verejných prostriedkov.

2.      Na základe písomného pokynu  primátora mesta vyberie finančnú operáciu príslušný vedúci zamestnanec, s ktorého činnosťou finančná operácia súvisí, a ktorý je funkčne i organizačne nezávislý od útvaru, ktorý finančnú operáciu pripravil , realizuje a aj vykonal predbežnú finančnú kontrolu. Za konkrétnu realizáciu priebežnej  finančnej kontroly zodpovedá  zamestnanec určený vedúcim zamestnancom útvaru, s ktorého činnosťou finančná operácia súvisí.

3.      Vykonanie vybranej pripravovanej finančnej  operácie potvrdzujú zamestnanci uvedení v odseku 2 tohto článku  vlastnoručným podpisom na krycom liste finančnej operácie  a  podpisom  na  doklade  dokumentujúcom pripravovanú   finančnú operáciu.

4.      Zamestnanci uvedení v odseku 2 tohto článku vypracujú záznam z priebežnej finančnej kontroly ak zistia, že vybraná pripravovaná finančná operácia je v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi. V prípade zistenia nedostatkov  sú povinní vypracovať správu.

5.      Správa z priebežnej finančnej kontroly obsahuje  upozornenie, že finančnú operáciu možno realizovať až po  odstránení  zistených nedostatkov.

 

Článok 7

 

Následná finančná kontrola

 1. Následnou finančnou kontrolou sa overuje:

a)      súlad všeobecne platných právnych noriem a zmlúv so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami

b)      dodržanie podmienok na poskytnutie a použitie verejných prostriedkov / napr. nariadenia EÚ, medzinárodné zmluvy, ktorými je SR viazaná a i./

c)      vykonanie predbežnej finančnej kontroly

d)      dodržanie postupu pre vykonávanie priebežnej kontroly

e)      splnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku

 1. Pri vykonávaní následnej finančnej kontroly sa kontrolné orgány a kontrolované subjekty riadia základnými pravidlami následnej finančnej kontroly. [13]
 2. Následnú finančnú kontrolu vykonáva v podmienkach mesta  hlavný kontrolór, a na základe písomného poverenia aj zamestnanci útvaru hlavného kontrolóra a prizvané osoby.[14]
 3. O kontrolných  zisteniach následnej finančnej  kontroly kontrolný orgán vypracuje správu,  čiastkovú  alebo   priebežnú správu,  dodatok  k správe   a   záznam   o     výsledku následnej finančnej kontroly v stanovenom rozsahu (§ 17  zákona o finančnej kontrole). Čiastková  správa,  priebežná  správa  a  dodatok  k správe  sú súčasťou správy. Záznam sa vypracúva vtedy, ak kontrolný orgán nezistí nedostatky.
 4. Následná finančná kontrola je skončená prekovaním správy alebo záznamu. Za skončenú sa považuje aj vtedy, ak sa kontrolovaný subjekt odmietne oboznámiť so správou, nevyjadrí sa písomne k nej, nedostaví sa na jej prerokovanie alebo odmietne podpísať zápisnicu.
 5. Kontrolný orgán je povinný vypracovať o prerokovaní správy zápisnicu obsahujúcu náležitosti v zákonom stanovenom rozsahu.[15]
 6. Kontrolovaný subjekt je povinný v určenej lehote predložiť kontrolnému orgánu písomnú správu o splnení opatrení na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a o odstránení príčin ich vzniku, o určení zamestnancov zodpovedných za nedostatky a o uplatnení opatrení podľa osobitného predpisu.[16]

 

DRUHÁ ČASŤ

 

KONTROLA ÚLOH  V POSOBNOSTI MESTA

 

Článok 8

1.      Kontrola plnenia úloh v pôsobnosti mesta zahrňuje:

a)      kontrolu kontrolu plnenia úloh vyplývajúcich pre mesto zo všeobecne záväzných právnych predpisov

b)      kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných nariadení schválených mestským zastupiteľstvom(MsZ)

c)      kontrolu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva a mestskej rady

d)      kontrolu plnenia pokynov primátora mesta, vedúcich zamestnancov mesta, vedúcich zamestnancov mestom zriadených rozpočtových a príspevkových organizácií a právnických osôb, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je mesto

2.      Kontrolu úloh v pôsobnosti mesta podľa týchto zásad vykonávajú:

a)      mestské zastupiteľstvo a jeho orgány[17]

b)      primátor mesta

c)      hlavný kontrolór mesta

d)      mestský úrad - vedúci zamestnanci mesta

e)      mestská polícia

 

Článok 9

 1. Mestské zastupiteľstvo kontroluje:

a)      plnenie všetkých úloh mesta vyplývajúcich z pôsobnosti a rozhodnutí mesta

b)      zákonnosť a účelnosť pri hospodárení a nakladaní s vlastným majetkom ,  finančnými prostriedkami a ceninami  mesta, majetkovými právami mesta a majetkovými právami právnických osôb zriadených mestom a majetkom štátu, ktorý dočasne užíva

c)      prostredníctvom komisie zriadenej MsZ vykonáva kontrolu plnenia opatrení prijatých voči primátorovi, a hlavnému kontrolórovi

d)      dodržiavanie VZN mesta

 1. Činnosť mesta ako samosprávneho územného celku podliehajúca kontrole MsZ sa vykonáva prostredníctvom komisií, mestskej rady a hlavného kontrolóra a jeho útvaru.
 2. Poslanci mestského zastupiteľstva sú oprávnení zúčastňovať sa na previerkach, na kontrolách, na vybavovaní sťažností a petícií, ktoré uskutočňujú orgány mesta.
 3. Komisie a iné orgány mestského zastupiteľstva vykonávajú kontrolu plnenia úloh v oblastiach, pre ktoré boli zriadené a v rozsahu určenom mestským zastupiteľstvom. O výsledku kontroly informujú mestské zastupiteľstvo.
 4. Mestské zastupiteľstvo prerokúva kontrolné správy, správy o výsledku kontrol, opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a kontrolu plnenia uznesení MsZ.

 

Článok 10

Mestská rada

 1. Mestská rada kontroluje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva. Stanoviská a návrhy na odstránenie nedostatkov predkladá MsZ.

 

 

Článok 11

Komisie mestského zastupiteľstva

 1. Dočasná kontrolná komisia mestského zastupiteľstva kontroluje plnenie úloh mesta, na kontrolu ktorých bola zriadená rozhodnutím mestského zastupiteľstva. Zloženie, pôsobnosť, úlohy komisie, čas vykonania kontroly alebo previerky, spôsob odovzdania výsledkov a ukončenia činnosti komisie určí mestské zastupiteľstvo uznesením  pre každý prípad samostatne.
 2. Stále komisie mestského zastupiteľstva kontrolujú plnenie úloh v rámci  svojich  kompetencií a vo vymedzenom rozsahu a účele,  na ktorý boli zriadené. Stanoviská ku kontrolným zisteniam a odporúčania na odstránenie zistených nedostatkov predkladajú MsZ.

 

Článok 12

Primátor mesta

 1. Primátor mesta kontroluje činnosti, ktoré sú zákonom, alebo iným organizačným predpisom zverené do jeho pôsobnosti.
 2. Kontrola je súčasťou jeho riadiacej činnosti. Primátor mesta na vykonanie kontroly môže menovať pracovnú skupinu, ktorej zároveň určí úlohy. Ak kontrolu vykonáva primátor sám o výsledku kontroly nespisuje protokol ani záznam, ak si to povaha kontrolovaných skutočností a zistených nedostatkov nevyžaduje. Opatrenia na odstránenie nedostatkov určí v rámci svojej pôsobnosti.

 

Článok 13

 

Hlavný kontrolór mesta

 

1.      Hlavný kontrolór mesta vykonáva kontrolu úloh vyplývajúcich z pôsobnosti mesta, pričom postupuje podľa pravidiel ustanovených v osobitnom zákone.[18]

2.      Hlavný kontrolór:

a)      vykonáva kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta,

b)      kontroluje hospodárenie a nakladanie s majetkom mesta, ako aj hospodárenie rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií mesta a iných právnických osôb, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je mesto

c)       vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta a záverečnému účtu mesta

d)      predkladá mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu  o výsledkoch kontrolnej činnosti,

e)      predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo MsZ na jeho najbližšom zasadnutí

f)        kontroluje plnenie  uznesení mestského zastupiteľstva a nariadení mesta,

g)      koordinuje a metodicky usmerňuje kontrolnú činnosť na mestskom úrade,rozpočtových a príspevkových organizáciách mesta a iných právnických osobách,ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je mesto,

h)      spolupracuje s príslušnými orgánmi verejnej správy vo veciach kontroly hospodárenia s verejnými  prostriedkami a inými prostriedkami zo zahraničia pridelenými mestu

3.      Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do iných dokumentov týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom mesta a do iných dokladov potrebných na výkon kontroly v rozsahu kontrolnej činnosti podľa osobitného zákona.[19]

4.      Hlavný  kontrolór ďalej kontroluje ako právnické a fyzické osoby pôsobiace na území mesta plnia úlohy a povinnosť vo vzťahu k mestu, jeho územiu a obyvateľom mesta, ktoré im vyplývajú zo zákonov, iných právnych predpisov a nariadení mesta.

5.      Pri plnení úloh spolupracuje so špecializovanými  kontrolnými orgánmi verejnej správy, poslancami a členmi komisií MsZ a orgánmi prokuratúry, policajným zborom SR a inými orgánmi štátnej správy.[20]

 

Článok 14

 

Mestský úrad

 

 1. Kontrola plnenia úloh v pôsobnosti mestského úradu zahrňuje:

 

a)      kontrolu plnenia úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov a nariadení,

b)      kontrolu plnenia uznesení MsZ a MsR a schválených zámerov mestským zastupiteľstvom

c)      kontrolu plnenia pokynov primátora mesta, prednostu mestského úradu a štatutárnych zástupcov  mestom zriadených právnických osôb.

 1. Kontrolu plnenia úloh mestského úradu vykonáva:

a)      primátor mesta - priebežne

b)      prednosta mestského úradu - priebežne

c)      hlavný kontrolór mesta - útvar hlavného kontrolóra[21]

d)      vedúci zamestnanci mesta na svojom úseku

 1. Kontrolu plnenia úloh mestom zriadených právnických osôb vykonávajú:

a)      jednotlivé oddelenia mestského úradu podľa vecnej príslušnosti priebežne alebo na základe písomného poverenia primátora mesta (prednostu mestského úradu),

b)      hlavný kontrolór mesta - útvar hlavného kontrolóra v spolupráci s príslušným
oddelením mestského úradu,  ak ho o to požiada mestské zastupiteľstvo

c)      štatutárni zástupcovia mestom zriadených právnických osôb

 

Článok 15

 

Mestská polícia

Mestská polícia sa pri vykonávaných kontrolách riadi zákonom SNR č. 564/1991 Zb.        o obecnej polícii v znení neskorších predpisov a  VZN č. 14/1994 o zriadení mestskej polície.

 

Článok 16

 

Plán kontrolnej činnosti

1.      Plán kontrolnej  činnosti hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra schvaľuje MsZ na polročné obdobie. Jeho splnenie sa vyhodnocuje  v rámci útvaru hlavného kontrolóra.[22]

2.      Plány kontrolnej činnosti jednotlivých oddelení mestského úradu vyhotovujú vedúci zamestnanci úradu spravidla na polročné obdobie a vyhodnocuje ich prednosta úradu.

3.      Ak vedúci zamestanci úradu a štatutárni zástupcovia právnických osôb zriadených mestom pri kontrolách v súlade s plánom kontrolnej činnosti uložili opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov  v primeranej lehote overujú ich splnenie.

 

Článok 17

 

Kontrolný poriadok

 1. Tento kontrolný poriadok sa vzťahuje na kontrolnú činnosť, ktorú vykonávajú orgány kontroly v samospráve mesta.
 2. Kontrolnou činnosťou sa zisťuje objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad s uzatvorenými zmluvami, so všeobecne záväznými právnymi predpismi a nariadeniami mesta.
 3. Kontrolné orgány v rozsahu svojej pôsobnosti zameriavajú kontrolnú činnosť na hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť plnenia úloh. V rámci kontrolnej činnosti zisťujú príčiny a škodlivé následky nedostatkov, pracovnú a právnu zodpovednosť kontrolovaných subjektov a ich zamestnancov za zistené nedostatky.
 4. Pri výkone kontroly sú kontrolné orgány povinné rešpektovať práva a právom chránené záujmy kontrolovaných subjektov.
 5. Členovia kontrolného orgánu a prizvané osoby, ktorým sú známe skutočnosti zakladajúce pochybnosti o ich nepredpojatosti so zreteľom na ich vzťah k predmetu kontroly alebo ku kontrolovaným subjektom, sú povinní tieto skutočnosti písomne oznámiť kontrolnému orgánu.
 6. Vedúci kontrolovaného subjektu môže proti účasti členov kontrolného orgánu a prizvaných osôb na kontrole podať písomné námietky kontrolnému orgánu s uvedením dôvodu, ak má pochybnosti o nepredpojatosti členov kontrolného orgánu alebo prizvaných osôb. Podanie námietok nemá odkladný účinok.
 7. Členovia kontrolného orgánu a prizvané osoby, proti ktorým podal kontrolovaný subjekt námietky podľa odseku 6, sú oprávnení vykonať pri kontrole len také úkony, ktoré nedovoľujú odklad.
 8. Vedúci kontrolného orgánu je povinný rozhodnúť o námietkach podľa odseku 6 najneskôr do troch pracovných dní od ich uplatnenia a písomne oboznámiť s týmto rozhodnutím toho, kto námietku uplatnil. Na rozhodovanie o nepredpojatosti sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.

 

Článok 18


Povinnosti a oprávnenia kontrolných orgánov

 

1.      Kontrolné orgány sú pri výkone kontroly oprávnené v nevyhnutnom rozsahu:

a)       vstupovať do objektov, zariadení a prevádzok, na pozemky a do iných priestorov
patriacich kontrolovaným subjektom, pokiaľ bezprostredne súvisia s predmetom
kontroly, nedotknuteľnosť obydlia nesmie byť výkonom tohto oprávnenia dotknutá, okrem obydlia, ak sa používa na podnikanie alebo inú hospodársku činnosť

b)      vyžadovať od kontrolovaných subjektov, aby im v určenej lehote poskytli originály dokladov a iné písomnosti, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, písomné vyjadrenia a ostatné informácie potrebné na výkon kontroly

c)       odoberať v odôvodnených prípadoch na zabezpečenie dôkazov prvopisy dokladov,
záznamy dát na pamäťových médiách ,ktorých vydanie nie je všeobecne záväzným právnym predpisom zakázané, písomné dokumenty a iné materiály a vykonať ďalšie nevyhnutné úkony súvisiace s kontrolou,

d)      vyžadovať súčinnosť kontrolovaného subjektu a jeho zamestnancov. Právo odmietnuť súčinnosť majú len osoby, ktoré by jej splnením mohli uviesť do nebezpečenstva trestného stíhania seba alebo osoby blízke, mohli by ohroziť svoje zdravie, či zdravie iných osôb alebo ak by neboli v zmysle zákona zbavení mlčanlivosti

e)       vyžadovať od kontrolovaného subjektu prepracovanie opatrení na nápravu nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku, ak opatrenia prijaté kontrolovaným subjektom uzná za neúčinné

f)        v správe o kontrole uložiť povinnosť, aby vedúci kontrolovaného subjektu v určenej lehote po skončení kontroly predložil orgánu kontroly opatrenia prijaté na odstránenie zistených nedostatkov, príčin ich vzniku a v určenej lehote predložil aj písomnú správu o ich plnení.

2.      Oprávnenia podľa ods. 1, písm. a), b) a d) sa primerane vzťahujú aj na osoby, ktoré hlavný kontrolór mesta prizval na výkon kontrolnej činnosti (poslanci mestského zastupiteľstva, členovia komisií mestského zastupiteľstva, zamestnanci mestského úradu, odborníci a znalci). Pre zabezpečenie úloh vyplývajúcich z týchto zásad sú s kontrolnými orgánmi povinní spolupracovať všetci zamestnanci mestského úradu a mestskej polície v rozsahu svojich oprávnení.

3.      Členovia kontrolného orgánu sú pri výkone kontroly povinní:

a)      vopred oznámiť kontrolovanému subjektu, prípadne jeho zamestnancom predmet a
účel kontroly a preukázať sa oprávnením na vykonanie kontroly spolu s preukazom
totožnosti. Ak by oznámenie pred začatím kontroly mohlo viesť k zmareniu účelu
kontroly treba oznámenie urobiť najneskôr v okamihu začatia

b)      vydať kontrolovanému subjektu potvrdenie o odňatí originálov dokladov, písomných dokumentov a iných materiálov a zabezpečiť ich riadnu ochranu pred stratou, zničením, poškodením a zneužitím. Ak tieto veci nie sú potrebné pre výkon kontroly alebo pre iné konanie podľa osobitných predpisov, sú povinní ich vrátiť tomu, komu boli odňaté;

c)      oznámiť podozrenie z trestnej činnosti orgánom činným v trestnom konaní a
iné skutočnosti orgánom príslušným podľa osobitných predpisov,

d)      v potrebnom rozsahu oboznámiť vedúceho kontrolovaného subjektu a zodpovedných zamestnancov so správou o výsledku kontroly pred jeho prerokovaním a vyžadovať od nich v určenej lehote písomné vyjadrenia ku všetkým skutočnostiam, ktoré odôvodňujú uplatnenie pracovnej a právnej zodpovednosti,

e)      prerokovať výsledky kontroly uvedené v správe s kontrolovanými subjektmi, s ich vedúcimi zamestnancami a zamestnancami, ktorých sa kontrolné zistenia týkajú,
preveriť opodstatnenosť námietok proti výsledkom kontrolných zistení a zohľadniť
opodstatnené a preukázané námietky v dodatku protokolu alebo v zázname o kontrole.
V závažných prípadoch informovať o výsledkoch kontroly ich príslušný nadriadený
orgán;

f)        odovzdať správu o výsledku kontroly (čiastkovú správu, priebežnú správu, dodatok k správe, záznam o kontrole), ako aj zápisnicu o prerokovaní správy vedúcemu kontrolovaného subjektu,

g)      zachovať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone kontroly, ak ich od tejto povinnosti písomne neoslobodí ten, v záujme koho túto povinnosť
majú, alebo vo verejnom záujme vedúci orgánu kontroly. Tým nie je dotknutá
povinnosť zachovať mlčanlivosť o štátnom a služobnom tajomstve;[23]

h)      postupovať tak, aby neboli dotknuté práva a právom chránené záujmy.

 

Článok 19

 

Povinnosti a oprávnenia kontrolovaných subjektov

 1. Kontrolované subjekty sú povinné primerane podľa svojich možností vytvárať materiálne a technické podmienky na vykonanie kontroly a poskytnúť súčinnosť zodpovedajúcu oprávneniam kontrolných orgánov.
 2. Kontrolovaný subjekt a zodpovední zamestnanci, ktorých sa kontrolné zistenia týkajú, sú povinní dostaviť sa v určenej lehote na prerokovanie správy o výsledku kontroly.
 3. Kontrolované subjekty a ich zamestnanci sú oprávnení počas výkonu kontroly najneskôr v čase oboznámenia sa so správou písomne sa vyjadriť ku kontrolným zisteniam orgánu, ktorý kontrolu vykonal.
 4. Kontrolované subjekty sú povinné, ak im to bolo uložené kontrolným orgánom, v určenej lehote prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku a predložiť ich v určenej lehote orgánu kontroly.
 5. Predložiť orgánu kontroly písomnú správu o splnení opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov a vyvodení dôsledkov voči zamestnancom zodpovedným za tieto nedostatky.
 6. Ak kontrolný orgán vyžaduje prepracovanie predložených opatrení na odstránenie nedostatkov, je kontrolovaný subjekt povinný tak učiniť písomnou formou.

 

Článok 20

 

Správa o výsledku kontroly

 1. O výsledku vykonanej kontroly vypracuje kontrolný orgán správu, ktorá musí obsahovať:

a)      označenie kontrolovaného subjektu,

b)      miesto a čas vykonania kontroly,

c)      predmet kontroly,

d)      kontrolované obdobie,

e)      meno a priezvisko členov   a prizvaných osôb ktorí kontrolu vykonali,

f)        preukázané kontrolné zistenia vrátane označenia všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré boli porušené,

g)      miesto a čas vypracovania správy,

h)      vlastnoručné podpisy osôb, ktoré kontrolu vykonali,

i)        podpisy zodpovedných zamestnancov, ktorí boli s protokolom oboznámení;
Súčasťou protokolu je vyjadrenie vedúceho kontrolovaného subjektu a vyjadrenia zodpovedných zamestnancov ku kontrolným zisteniam, prílohy  a ďalšie písomnosti a materiály potvrdzujúce kontrolné zistenia vrátane priebežného a čiastkového protokolu.

 1. Primerane sa vzťahuje postup ako v odseku 1 tohto článku aj na vypracovanie čiastkovej správy, ak je počas kontroly potrebné ku konkrétnemu kontrolnému zisteniu bez zbytočného odkladu prijať opatrenia na nápravu nedostatkov alebo je dôvodné podozrenie, že mohol byť spáchaný trestný čin alebo iný druh správneho deliktu.
 2. Priebežná správa obsahuje výsledok kontroly stavu priamo na mieste v určenom čase za účasti zamestnancov, ktorí sú za príslušný úsek zodpovední, alebo ďalších zamestnancov, ak to vyžaduje osobitosť alebo náročnosť preverovaného stavu.
 3. Čiastková správa obsahuje výsledok kontroly stavu len jednej časti predmetu kontroly na účely osobitného postupu a riešenia zistených nedostatkov.
 4. Ak sú proti kontrolným zisteniam podané námietky, kontrolný orgán vypracuje dodatok k správe, ktorý je jeho súčasťou.
 5. S obsahom  správy sú kontrolné orgány povinné oboznámiť vedúceho kontrolovaného subjektu. Kontrolné orgány sú povinné oboznámiť zamestnancov kontrolovaného subjektu s tou časťou protokolu, ktorý sa ich dotýka.
 6. O prerokovaní správy sa vyhotoví zápisnica. V zápisnici sa uloží kontrolovaným subjektom, aby v určenej lehote po skončení kontroly predložili orgánu kontroly opatrenia prijaté na odstránenie zistených nedostatkov, príčin ich vzniku a v určenej lehote predložili aj písomnú správu o ich plnení, prípadne podať návrhy na uplatnenie pracovnej a právnej zodpovednosti. Uvedie sa v nej tiež dátum prerokovania správy, mená prítomných a ich vlastnoručné podpisy.
 7. Kontrola je ukončená dňom prerokovania správy. Za prerokovanú sa považuje aj vtedy, ak zodpovední za  kontrolovaný subjekt ju odmietnu podpísať, oboznámiť sa s ňou, či písomne sa k nej vyjadriť. Za prerokovanú sa považuje správa aj vtedy, ak sa kontrolovaný subjekt nedostaví  na jej prerokovanie.
 8. Ak kontrola nezistí porušenie právnych alebo ostatných predpisov, vyhotovuje sa len záznam o kontrole. Pri jeho vyhotovení sa použijú primerane ustanovenia ods. 1 tohto článku.

 

TRETIA ČASŤ

 

KONTROLA VYBAVOVANIA SŤAŽNOSTÍ A PETÍCIÍ

 

Článok 21

 

 1. Postup pri prijímaní, evidencii, prešetrovaní a vybavovaní sťažností a petícií je upravená v Zásadách o prijímaní a vybavovaní sťažností a petícií  v podmienkach samosprávy mesta Bardejov. Postup pri podávaní, prijímaní, evidovaní vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností a petícií fyzických osôb a právnických osôb je upravený v príslušných právnych normách.[24]
 2. Centrálnu evidenciu podaných sťažností a petícií v podmienkach mestského úradu vedie oddelenie SVV oddelene od evidencie ostatných písomností.
 3. Kontrolu prijímania, evidencie, prešetrovania, vybavovania sťažností a petícií a plnenia opatrení na nápravu v podmienkach samosprávy je upravená v čl. 7 Zásad o prijímaní a vybavovaní sťažností a petícií v podmienkach samosprávy mesta Bardejov.

 

ŠTVRTÁ ČASŤ

 

POKUTY

 

Článok 22

 

 1. Kontrolný orgán môže pri vykonávaní následnej finančnej kontroly  uložiť kontrolovanému subjektu pokutu za nesplnenie povinností podľa § 14 ods.2 a §14a) zákona č.502/2001 Z.z.o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do výšky 1 milión Sk. Pokutu možno uložiť aj fyzickej osobe - zamestnancovi kontrolovaného subjektu ako aj tretej osobe do výšky 30 tisíc Sk.
 2. Ak sa kontrolnou činnosťou v II. časti zásad zistí porušenie nariadenia mesta, primátor mesta môže uložiť pokutu právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie do výšky určenej osobitným predpisom.[25]
 3. Na sankčný postih v III. časti zásad pri prešetrovaní sťažností a petícií sa vzťahuje      § 22 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona č. 164/2008 Z.z..
 4. Za marenie  prešetrovania sťažnosti alebo petície, ako aj za nesplnenie povinnosti uvedených v zásadách je možné uložiť poriadkovú pokutu  zamestnancom kontrolovaného subjektu, v ktorom sa sťažnosť prešetrovala.
 5. Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní (zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov).

 

 

PIATA ČASŤ

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

Článok 23

1.      Súčasťou týchto zásad je:

a)      vzor krycieho listu pre skupinu účtovných dokladov -  došlé faktúry (príloha č. 1),

b)      výkaz o výsledkoch finančných kontrol, ktorý vyplýva z  čl. 6, ods. 6 týchto zásad (príloha č. 2),

c)      praktické aplikačné postupy v kontrolnej činnosti,  ktoré vyplývajú zo zákona NR SR č. 10/1996 Z. z. o  kontrole v štátnej správe (príloha č. 3),

2.      Tieto zásady schválilo mestské zastupiteľstvo v  Bardejove dňa 7. novembra 2002 uznesením č. 48/2002 a zároveň týmto uznesením  zrušilo VZN mesta Bardejov č. 26/1996 o kontrole a vybavovaní sťažností. Účinnosť nadobúdajú dňom  schválenia.

3.      Zmeny a doplnky týchto zásad schválilo MsZ dňa 15. mája 2003 uznesením č. 8/2003 a nadobúdajú účinnosť dňom schválenia.

4.      Zmeny a doplnky týchto zásad schválilo MsZ dňa 9. novembra 2006 uznesením č. 97/2006 a nadobúdajú účinnosť dňom schválenia.

5.      Štatutárni zástupcovia právnických osôb zriadených mestom sú povinní vypracovať vnútorný predpis kontrolného systému pre svoje interné potreby.

6.      Zmeny a doplnky týchto zásad schválilo Mestské zastupiteľstvo v Bardejove dňa 11. 12. 2008 a nadobúdajú účinnosť dňom schválenia.

 

MUDr. Boris Hanuščak

primátor mesta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÍLOHA č. 1

ZÁKLADNÉ POJMY

Na účely finančnej kontroly a kontroly všeobecne sú:

a)       verejné prostriedky - prostriedky podľa osobitného predpisu / § 2 písm.a) zákona č. 523/2004 Z.z.  vrátane iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná,

b)      finančnou operáciou - príjem alebo použitie finančných prostriedkov v hotovosti alebo bezhotovostne, právny úkon alebo iný úkon majetkovej povahy,

c)       iným úkonom majetkovej povahy - iný úkon (než právny) v oblasti nakladania s majetkom mesta ( napr. vnútorný prevod a vyraďovanie majetku, príjem a výdaj materiálu, škodové protokoly, platové dekréty a pod.)

d)      finančným riadením súhrn postupov pri zodpovednom a prehľadnom plánovaní, rozpočtovaní, účtovaní, výkazníctve a finančnej kontrole finančných prostriedkov, ktorých cieľom je ich hospodárne, efektívne a účinné využívanie

e)       hospodárnosťou minimalizovanie nákladov na vykonanie činnosti alebo obstaranie tovarov, prác a služieb pri zachovaní ich primeranej úrovne a kvality

f)        efektívnosťou maximalizovanie výsledkov činnosti vo vzťahu k disponibilným finančným prostriedkom

g)       účinnosťou vzťah medzi plánovaným výsledkom činnosti a skutočným výsledkom činnosti vzhľadom na použité finančné prostriedky

h)       účelnosťou  vzťah medzi určeným účelom použitia verejných prostriedkov a skutočným účelom ich použitia

i)         kontrolným zistením zistená skutočnosť pri vykonávaní finančnej kontroly, ktorá dokazuje  konkrétne porušenie všeobecne záväzného predpisu, vnútorného predpisu alebo rozpočtovej disciplíny

j)        kontrolným orgánom orgán, ktorý vykonáva finančnú kontrolu

k)      kontrolný súbjekt je subjekt verejnej správy, ktorý obdržal verejné prostriedky (mesto a právnické osoby, ktorých je mesto zriaďovateľom)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÍLOHA č. 2

PRÍPRAVA  KONTROLY

 

1. Podnet na kontrolu môže vyplynúť najmä:

-          zo zamerania činnosti kontrolného orgánu (špecializovaný útvar),

-          z uznesenia orgánov (NR SR, vlády SR, MsZ, primátora mesta, MsR a komisií MsZ),

-          z požiadavky orgánov štátnej správy (napr. ministerstvá a pod. ) alebo iných štátnych orgánov (napr. orgány činné v trestnom konaní),

-          zo sťažností a petícií,

-          z vlastného podnetu kontrolovaného subjektu,

-          hlavného kontrolóra.

2. Plánovanie kontroly na príslušné obdobie (zameranie kontroly, plány kontroly podľa príslušných oblastí) ich predloženie a schvaľovanie v príslušných orgánoch.

3. Operatívne previerky (na podnet príslušných orgánov, petície alebo sťažnosti).

4. Určenie časového rozpätia etáp na kontrolu (začiatok, predpokladaný koniec).

5. Vecné zameranie kontroly (dôsledné a presné vymedzenie okruhov problémov, pôsobnosti a úloh).

6. Subjekty (objekty) kontroly a ich výber (podľa podania alebo spoločenskej požiadavky).

7. Vypracovanie návrhu na zloženie kontrolných skupín (vedúci, členovia, pribrané osoby), uplatnenie prípadnej zaujatosti.

8. Určenie druhu kontroly (vonkajšia alebo vnútorná kontrola) podľa subjektov a predmetu kontroly.

9. Odborná príprava na kontrolu (štúdium odborných materiálov, príslušných právnych predpisov a iných noriem, resp. uznesení MsZ, vlády, výsledkov a opatrení z predchádzajúcich kontrol alebo kontrol vykonaných iným kontrolným orgánom, odbornej literatúry a metód.

10. Určenie základných kritérií na kontrolu.

11. Vypracovanie osobitnej metodiky na kontrolu (v odôvodnených prípadoch).

12. Zabezpečenie súčinnosti a spolupráce iných kontrolných orgánov (inšpekcií, polície, iných štátnych orgánov).

13. Koordinácia kontrolnej činnosti s inými orgánmi.

14. Príprava poverenia na kontrolu a jeho vydanie.

15. Zabezpečenie podmienok na kontrolu (doprava, technické prostriedky a zariadenia).

 

 

 

 

 

PRIEBEH KONTROLY

 

 1. Začiatok kontroly (oznámiť kontrolovanému subjektu predmet a účel kontroly, poverenie na jej vykonanie), overiť prípadné písomné námietky kontrolovaného subjektu o zaujatosti kontrolných pracovníkov.
 2. Dohodnúť podmienky (materiálne alebo technické) kontroly, prípadne súčinnosť kontrolovaných.
 3. Účelná a efektívna deľba práce počas výkonu kontroly.
 4. Vyžiadanie príslušných materiálov (organizačných a iných noriem), dokladov, vyjadrení a informácií nevyhnutných ku kontrole (prvopisy dokladov, vzorky),             v prípade potreby požiadať o vyhotovenie súhrnných dokladov.
 5. Kontrola dokladov o činnosti kontrolovaného subjektu.
 6. Zabezpečenie dôkazných materiálov ku kontrolným zisteniam a iných podkladov (prvopisy dokladov, výpisy a opisy originálnych dokladov, súhrnné doklady, fotografie, videozáznamy, vzorky, znalecké posudky, kópie účtovných dokladov).
 7. Vystavenie potvrdenia o odobratí prvopisov dokladov, ich zabezpečenie pred stratou, zničením a vrátenie.
 8. Zhrnutie kontrolných zistení a dôkazných materiálov.
 9. Určenie zodpovedných osôb za kontrolné zistenia, oboznámiť ich s nimi a v určenej lehote vyžadovať od nich písomné vyjadrenie ku všetkým skutočnostiam, ktoré odôvodňujú uplatnenie právnej zodpovednosti.
 10. Oznámenie podozrenia z trestnej činnosti orgánom činným v trestnom konaní a iné skutočnosti orgánom podľa príslušných predpisov (priestupkové orgány, daňové orgány aťď.
 11. Vypracovanie správy (v osobitných prípadoch čiastkovej správy v priebehu kontroly), overenie jeho náležitostí a oboznámenie s kontrolnými zisteniami kontrolovaný subjekt a jeho pracovníkov, ktorých sa zistenia týkajú.
 12. Prerokovať výsledky kontroly (správy) s kontrolovaným subjektom a pracovníkmi, ktorých sa kontrolné zistenia týkajú (začiatok realizácie výsledkov kontroly), preveriť opodstatnenosť prípadných námietok proti kontrolným zisteniam a v závažných prípadoch o výsledkoch kontroly informovať príslušný nadriadený orgán.
 13. O prerokovaní správy vyhotoviť zápisnicu s príslušnými náležitosťami (dňom vyhotovenia zápisnice o prerokovaní správy končí kontrola).
 14. V zápisnici o prerokovaní správy okrem iného určiť povinnosť kontrolovanému subjektu, aby v termíne určenom prijal opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a v ďalšom termíne informoval kontrolný orgán o splnení týchto opatrení, prípadne aby podal návrhy na uplatnenie právnej zodpovednosti voči zodpovedným subjektom (pracovníkom alebo organizáciám).
 15. Za porušenie právnych povinností zvážiť možnosť iniciovania uloženia pokuty kontrolovanému subjektu, orgánom príslušným na uloženie sankcie vo vlastnej kompetencii za zavinené marenie výkonu kontroly zvážiť možnosť uloženia poriadkovej pokuty pracovníkom kontrolovaného subjektu.
 16. Vysporiadanie nákladov kontroly.
 17. Zabezpečenie mlčanlivosti o výsledkoch kontroly.
 18. Zabezpečiť ďalšiu realizáciu výsledkov kontroly.

 

REALIZÁCIA VÝSLEDKOV KONTROLY

V RÁMCI KONTROLOVANÉHO SUBJEKTU

 1. Prerokovanie kontrolných zistení so zodpovednými pracovníkmi a vedúcim kontrolovaného subjektu.
 2. Predloženie správy o výsledkoch kontroly do vedenia kontrolovaného subjektu za účelom prijatia účinných opatrení na odstránenie kontrolných zistení a uplatnenia právnej zodpovednosti (vymáhanie škody, naturálna reštitúcia).

 

REALIZÁCIA VÝSLEDKOV KONTROLY

MIMO KONTROLOVANÝ SUBJEKT

 1. Prerokovanie správy o výsledkoch kontroly (protokolu) vo vedení kontrolného orgánu (mestskom zastupiteľstve) za účelom zváženia ďalšieho postupu realizácie výsledkov kontroly a zovšeobecnenia kontrolných poznatkov pre ďalšiu činnosť.
 2. Závažné kontrolné zistenia predložiť formou správy, informatívnej správy, alebo informácie príslušným orgánom (na rokovanie MsZ, prípadne NKÚ, vlády SR, NR SR) s návrhom na príslušný záver.
 3. V prípadoch podozrenia z trestnej činnosti odstúpiť protokol o kontrole a ďalšie dôkazné materiály orgánom činným v trestnom konaní a iné skutočnosti príslušným orgánom, napr. na uplatnenie sankcie.
 4. V záujme zabezpečenia účinnosti kontroly v odôvodnených prípadoch vykonať následnú kontrolu plnenia prijatých opatrení.

 

PRÍLOHA č. 3

VZORY KRYCÍCH LISTOV

a) z programu KORWIN učtovníctvo

Mesto Bardejov, Mestský úrad                                           číslo dokladu
Názov organizácie                                                           Kniha došlých faktúr

KRYCÍ LIST
I. Predbežná finančná kontrola
Číslo faktúry: xxxxxxxxxx Došlo dňa: XX.XX.XXXX Dátum splatnosti: XX.XX.XXXX
Dodávateľ: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Účtovací predpis
Suma MD
SÚ   Zdroj   Fnc   Pol   S1   S2   S3   DAL
SÚ   Zdroj   Fnc   Pol   S1   S2   S3   PopisPlatobný príkaz
Uhraďte: xxxxxxx € slovom: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Príjemcovi: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Na účet: xxxxxxxxxx/xxxx KS: xxxx VS: xxxxxxxxxx

Finančná operácia je v súlade s rozpočtom mesta: .........................................................................................
- so zmluvou č.: .......................................... zo dňa: ..........................................
- s objednávkou č.: .......................................... zo dňa: ..........................................
- zákonom o verejnom obstarávaní a ostatnými právnymi normami.
- Iné: ..................................................................................................................................

Faktúru vecne a číselne preskúmal a upresnil na €: .......................................................
Slovom: .......................................... ..........................................
Účel: ........................................ ............................................
Faktúru vecne a číselne preskúmal a potvrdzuje prípustnosť finančnej operácie:

V Bardejove dňa:
podpis povereného zamestnanca


Na základe vykonanej predbežnej kontroly v zmysle § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlasím s finančnou operáciou

V Bardejove dňa:

podpis štatutárneho zástupcu, vedúceho zamestnanca

Po formálnej stránke prehodnotené:

V Bardejove dňa:
podpis zamestnanca oddelenia ekonomiky

II. Priebežná finančná kontrola

Priebežná finančná kontrola vykonaná v zmysle § 10 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Nedostatky boli - neboli zistené.

V Bardejove dňa:
podpis prednostu

 

 

 

 

 

b) do pokladne

Názov organizácie:MESTO BARDEJOV

 

KRYCÍ  LIST -  pokladňa

I. Predbežná finančná kontrola

 

Účtovací predpis

 

 

 

Suma

v

MD

 

Fnc

 

Pol

 

S1

 

S2

 

S3

DAL

Zdroj

Fnc

 

Pol

 

S1

 

S2

 

S3

Popis

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platobný príkaz

 

Uhraďte  ......................€

Finančná operácia je v súlade:

-         s rozpočtom mesta, so zákonom o verejnom obstarávaní a ostatnými právnymi normami,

-         iné.........................................................

Doklad  vecne a číselne preskúmal a potvrdzuje prípustnosť finančnej operácie

 

V Bardejove dňa:.......................

__________________________

podpis povereného zamestnanca

 

Na základe vykonanej predbežnej kontroly v zmysle § 9 zákona č. 502/2001 Z. z.  o finančnej kontrole a

vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlasím s finančnou operáciou

 

V Bardejove dňa:........................

_________________________

podpis  vedúceho zamestnanca

 

Po formálnej stránke prehodnotené:

 

V Bardejove dňa:........................

_________________________

podpis zamest. odd. ekonomiky

II.Priebežná finančná kontrola

 

Priebežná  finančná  kontrola  vykonaná v  zmysle § 10  zákona č. 502/2001 Z. z. o   finančnej kontrole a

vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.   Nedostatky  boli  -  neboli  zistené.

 

 

V Bardejove dňa:........................

________________________

podpis   prednostu    MsÚ

 

 


[1] Zákon č. 502/2001 Z.z  o finančnej  kontrole  a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

[2] § 4 a § 11 zákona SNR č. 369/l990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov

[3] čl. XI a XII  Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva  v Bardejove

[4] čl. 7 Zásad o prijímaní a vybavovaní sťažností a petícií, zákon NR SR č.152/l998 Z. z. o sťažnostiach, zákon  č. 85/l990 Zb. v znení zákona NR SR č. 242/l998 Z. z.  o petičnom práve

[5] napr. zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

[6] § 2 písm. a) zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znen neskorších predpisov

[7] § 9 a nasl. zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

[8] § 10 a nasl. zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

[9] § 11 a násl.  zákona č. 502/2001 o finančnej kontrole a vnútornom audite  a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

[10] § 9 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, Zákonník práce

[11] § 9 ods. 2 Zákonníka práce

[12] § 9 ods. 3 Zákonníka práce

[13] § 12 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

[14] § 24 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

[15] § 22 ods. 3 zákona  NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

[16] zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

[17] čl. IX, bod 1 Organizačného poriadku samosprávy mesta Bardejov

[18] zákon č. 502/2001 Z.z  o finančnej  kontrole  a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

[19] § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

[20] napr. zákon č. 39/1993 o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

[21] čl X, bod 5 Organizačného poriadku  samosprávy Mesta Bardejov

[22] čl. X, bod 6, písm. b) Organizačného poriadku samosprávy Mesta Bardejov

[23] zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov

[24] čl. 7 Zásad o prijímaní a vybavovaní sťažností a petícií, zákon č. 152/1998 o sťažnostiach v znení zákona č. 164/2008 Z. z. o sťažnostiach, zákon č. 85/1990 Zb. v znení  zákona NR SR č. 242/1998 Z. z. o petičnom práve

[25] § 13 ods. 9 zák. č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov

Najblišie udalosti

25 júl 2024
10:00 - 14:00
REGRUTAČNÁ SKUPINA PREŠOV V ULICIACH MESTA BARDEJOV
18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám