Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

späť

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove podľa § 11 ods.4 písm. j)  zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 37 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii  vydáva tento

 

 

 

Požiarny poriadok mesta Bardejov

 

Článok 1.

 

1.1. Základné ustanovenia

 

Tento požiarny poriadok upravuje podmienky na ochranu života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia[1]) pred požiarmi a ustanovuje pôsobnosť mesta na úseku ochrany pred požiarmi a hasičskej jednotky  pri vykonávaní záchranných prác pri požiaroch, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach.

Ďalej upravuje povinnosti mesta, právnických osôb, podnikajúcich fyzických osôb  a fyzických osôb na úseku ochrany pred požiarmi, požiadavky na odbornú prípravu a odbornú spôsobilosť na výkon činností na úseku  ochrany pred požiarmi, poskytovanie pomoci pri zdolávaní požiarov, úlohy mestského hasičského zboru (ďalej len „ MHZ "), sankcie za porušovanie povinností vyplývajúcich z predpisov o ochrane pred požiarmi.

 

1.2. Vymedzenie niektorých pojmov.

 

Na účely právneho poriadku

požiar je každé nežiaduce horenie, pri ktorom vznikajú škody na majetku, životnom prostredí, alebo ktorého následkom je usmrtená alebo zranená fyzická osoba alebo uhynuté  zviera; požiar je tiež nežiaduce horenie, pri ktorom sú ohrozené životy alebo zdravie fyzických osôb, zvieratá, majetok alebo životné prostredie,

požiarnotechnické zariadenia sú hasiace prístroje, stabilné a polostabilné hasiace zariadenia, zariadenia na  odvod tepla a splodín horenia, elektrická požiarna signalizácia, zariadenia na hasenie iskier v pneumatických dopravníkoch a požiarne uzávery,

preventívna protipožiarna prehliadka je súhrn úkonov vykonávaných v rámci vnútornej kontroly zameraných na dodržiavanie predpisov o ochrane pred požiarmi právnickými osobami a podnikajúcimi fyzickými osobami,

hasičská stanica je budova s technickým zariadením určená na zabezpečenie stálej služby hasičskej jednotky, umiestnenie hasičskej techniky, vecných prostriedkov a na vykonávanie odbornej prípravy a výcviku,

hasičská zbrojnica je budova, ktorá je zvyčajne bez personálu a slúži na uskladnenie technických zariadení, hasičskej techniky a vecných prostriedkov na ochranu pred požiarmi,

zásah je súbor činností príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, zamestnancov a členov hasičských jednotiek, protipožiarnych hliadok a fyzických osôb zameraných na zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach za účelom záchrany osôb, zvierat a majetku alebo ochrany životného prostredia.

 

Článok 2

ÚLOHY MESTA

2.1.Povinnosti mesta vyplývajúce zo zákona NR SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi sú

a)     podieľať sa v rozsahu svojej pôsobnosti na vytváraní podmienok na plnenie úloh ochrany pred požiarmi u právnických osôb, ktoré zriadila,

b)     zriadiť mestský hasičský zbor, ktorý sa podieľa na zdolávaní  požiarov a vykonávaní záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach, ak ďalej nie je ustanovené inak; udržiavať jeho akcieschopnosť a zabezpečovať  jeho materiálno-technické vybavenie,

c)      zabezpečovať odbornú prípravu mestského hasičského zboru,

d) vypracovať a viesť dokumentáciu  ochrany pred požiarmi

 

1/ ako mesto

 • požiarny poriadok mesta,
 • omestskom hasičskom zbore,
 • zoznam objektov a priestorov, v ktorých sa vykonávajú preventívne protipožiarne kontroly,
 • oznámenia o nedostatkoch zistených pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol a rozhodnutia mesta s uložením lehoty na odstránenie nedostatkov vrátane rozhodnutí mesta o vylúčení vecí z používania,
 • plány preventívnych protipožiarnych kontrol,
 • zoznamy členov kontrolných skupín,

2/ ako právnická osoba

 • požiarny štatút,
 • požiarny poriadok pracoviska,
 • požiarne poplachové smernice,
 • požiarny evakuačný plán,
 • požiarnu kniha,
 • zoznam objektov a prehľad miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • doklady o kontrole požiarno-technických zariadení a požiarnych vodovodov,
 • údaje o požiaroch, príčinách vzniku požiarov, správy o výsledkoch vykonaných rozborov a o vykonaných opatreniach na úseku ochrany pred požiarmi,
 • o školení zamestnancov oochrane pred požiarmi,
 • o odbornej príprave protipožiarnych hliadok,
 • o činnosti protipožiarnej hliadky pracoviska,
 • plniť úlohy ustanovené týmto požiarnym poriadkom vo vzťahu kvlastnému majetku,
 • ďalšie doklady, ak tak ustanovuje osobitný predpis.2)

e) zabezpečiť výstavbu a údržbu hasičských zbrojníc v častiach, kde sú zriadené hasičské jednotky, zabezpečiť zdroje vody na hasenie požiarov a udržiavať ich v použiteľnom stave, zriadiť ohlasovne požiarov a ďalšie miesta, odkiaľ je možné ohlásiť požiar,

f)        označovať a trvalo udržiavať voľné nástupné plochy a príjazdové cesty, ktoré sú súčasťou zásahových ciest na vykonanie hasebného zásahu hasičských jednotiek,

g) vykonávať preventívno-výchovnú činnosť.

 

Článkok 3

 

ÚLOHY ORGÁNOV MESTA A OSÔB POVERENÝCH ZABEZPEČOVANÍM  OCHRANY  PRED POŽIARMI V MESTE A JEHO ČASTIACH

 

3.1. Mestské zastupiteľstvo

Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi v meste plní mestské zastupiteľstvo najmä tieto úlohy:

a/ zriaďuje mestský hasičský zbor / ďalej len MHZ/,

b/ prerokúva správy o stave a plnení úloh požiarnej ochrany v  meste,

c/ stanovuje pre členov MHZ rozsah vybavenia rovnošatami, osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami a  ostatnými súčasťami   výstroje,

d/ zabezpečuje v rozpočte finančné prostriedky

 • na činnosť a materiálno-technické vybavenie MHZ,
 • na odmeny pre veliteľa, technika-strojníka MHZ, preventivára mesta, členov požiarnych hliadok, kontrolných skupín a protipožiarnych asistenčných hliadok,
 • na výstavbu, resp. údržbu požiarnych zbrojníc.

 

 

3.2. Primátor mesta

Pri zabezpečovaní požiarnej ochrany v meste plní primátor mesta najmä tieto úlohy:

a/ ustanovuje preventivára požiarnej ochrany mesta a schvaľuje vedúcich kontrolných skupín,

b/   vymenúva a odvoláva veliteľa a technika-strojníka MHZ,

c/   schvaľuje plán odbornej prípravy a praktických cvičení MHZ,

d/   schvaľuje plán preventívnych požiarnych kontrol,

e/   schvaľuje zloženie kontrolných skupín a podľa potreby ich aktualizuje,

f/  rozhodnutím ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru alebo k sťaženiu záchrany osôb a majetku a kontroluje plnenie týchto opatrení,

g/   rozhoduje o vylúčení veci z používania,

h/  rozhoduje o uložení povinnosti poskytnúť osobnú alebo vecnú  pomoc pri požiaroch, živelných pohromách a iných mimoriadnych  udalostiach,

ch/ udeľuje za ocenenie mimoriadnej odvahy a obetavosti zamestnancov a členov hasičských jednotiek a fyzických osôb pri záchrane života a majetku vecný dar alebo peňažnú odmenu.

 

3.3. Mestský úrad

Mestský úrad plní najmä tieto úlohy:

a/ zabezpečuje účasť veliteľa MHZ a preventivára požiarnej ochrany mesta na odbornej   príprave,

b/  zabezpečuje vykonanie previerkového cvičenia MHZ a odbornej prípravy členov MHZ,

c/  vydáva opatrenia členom kontrolných skupín,

d/  vyžaduje podklady k požiarnej ochrane od príslušných orgánov,

e/ zabezpečuje v spolupráci s preventivárom požiarnu asistenčnú hliadku preškolenými  osobami z členov MHZ a DPO pri   podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb,  a ktorých organizátorom je mesto,

f / zabezpečuje vyhodnotenie preventívnych požiarnych kontrol a predkladá primátorovi návrh opatrení na odstránenie zistených nedostatkov,

g/ oznamuje okresnému riaditeľstvu HZZ neplnenie uložených opatrení zo strany organizácií,

h/ zasiela okresnému riaditeľstvu HZZ oznámenie o priestupku občana v zmysle zákona o ochrane pred požiarmi,

i/  zodpovedá za uloženie dokumentácie požiarnej ochrany mesta,

j/  zriaďuje ohlasovne požiarov so štátnym telefónnym spojením,

k/ zasiela okresnému riaditeľstvu HZZ hlásenia o  požiaroch v prípadoch, keď pri likvidácii požiaru zasahovala len vlastná jednotka.

l/  predkladá primátorovi mesta návrh na udelenie  ocenenia mimoriadnej odvahy a obetavosti zamestnancov a členov hasičských jednotiek a fyzických osôb pri záchrane života a majetku.

3.4. Preventivár požiarnej ochrany mesta

Preventivárom požiarnej ochrany mesta môže byť len fyzická osoba s odbornou spôsobilosťou, ktorú   overuje a vydáva po absolvovaní odbornej prípravy okresné riaditeľstvo HZZ. Odborná spôsobilosť sa nevyžaduje, ak má odbornú spôsobilosť na technika alebo špecialistu požiarnej ochrany. Účasť preventivára požiarnej ochrany mesta na odbornej príprave v jeho pracovnom čase sa považuje za prekážku v práci na strane zamestnanca z dôvodu všeobecného záujmu.

Preventivár požiarnej ochrany mesta zabezpečuje:

§         organizovanie a vyhodnocovanie preventívnych protipožiarnych kontrol v meste a jeho častiach,

§         spracúvanie plánu preventívnych protipožiarnych kontrol v  objektoch organizácií a občanov, v ktorých sa nevykonáva  štátny požiarny dozor

§         školenie kontrolných skupín mesta,

§         vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi mesta,

§         vykonávanie preventívno-výchovnej činnosti v meste.

 

 

 

Preventivár požiarnej ochrany mesta plní najmä tieto úlohy:

 • navrhuje primátorovi mesta zloženie kontrolných skupín,
 • organizačné zabezpečuje činnosť kontrolných skupín,
 • pri plnení úloh spolupracuje s dobrovoľnými združeniami občanov na úseku požiarnej ochrany,
 • predkladá primátorovi mesta návrhy na uloženie príslušných opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri preventívnych protipožiarnych kontrolách,
 • organizačne zabezpečuje vykonávanie kontrol pri mestom povolených spoločensko-kultúrnych podujatiach v meste a jeho častiach po stránke ochrany pred požiarmi (vybavenie RHP - ručnými has. prístrojmi, asistenčnou službou a pod.),

Preventivára PO mesta ustanovuje a odvoláva primátor mesta a uzatvára s ním dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru.

3.4.1. Kontrolné skupiny

Mesto vytvára na vykonávanie  preventívnych protipožiarnych kontrol kontrolné skupiny, do ktorých zaraďuje fyzické osoby s ich súhlasom, pričom prihliada najmä na ich odborné predpoklady. Primátor ustanovuje vedúcich kontrolných skupín na návrh preventivára mesta, ktorý zabezpečuje aj ich školenie.

Účelom preventívnych protipožiarnych kontrol je preverovanie dodržiavania povinností ustanovených všeobecnými záväznými právnymi predpismi a týmto Požiarnym poriadkom

a)     v objektoch právnickej osoby a podnikajúcej fyzickej osoby, v ktorých  nevykonáva okresné riaditeľstvo štátny požiarny dozor podľa § 25 ods. 1 písm. a) a h) zákona NR SR č.314/2002 Z.z. o ochrane pred požiarmi,

b)  v  rodinných domoch okrem bytov, obytných domoch okrem bytov a v iných stavbách  vo vlastníctve alebo v užívaní fyzických osôb.

 

Mesto upozorňuje prostredníctvom kontrolných skupín pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol fyzické osoby a príslušných zamestnancov právnickej osoby a  podnikajúcej fyzickej osoby na zistené nedostatky, požaduje ich odstránenie bez zbytočného odkladu a na tieto účely poskytuje potrebné informácie a vysvetlenia. Nedostatky, ktoré nemožno odstrániť bez zbytočného odkladu, kontrolné skupiny mesta oznamujú mestu, ktoré rozhodnutím uloží lehoty na odstránenie nedostatkov.

Preventívnymi  protipožiarnymi  kontrolami  sa preveruje  dodržiavanie  osobitných  predpisov,2)  a to najmä

a)  dokumentácia ochrany pred požiarmi,

b)  vykonávanie školenia a odbornej prípravy o ochrane pred požiarmi,

c)  skladovanie horľavých látok,

d) stav prístupových ciest k rozvodným zariadeniam elektrickej energie, plynu a vody, stav  únikových ciest a ich označenia,

e) vybavenie  objektov  hasiacimi  prístrojmi  a inými vecnými prostriedkami ochrany pred požiarmi,

g)     umiestnenie  a  inštalácia  tepelných,  elektrických, elektrotepelných, plynových a iných spotrebičov.

 

Súčasťou preventívnych protipožiarnych kontrol je tiež oboznamovanie vlastníkov objektov alebo  iných osôb s požiadavkami na ochranu pred požiarmi a poskytovanie odbornej pomoci.

Ak  pri  vykonávaní  preventívnych  protipožiarnych kontrol vzniknú pochybnosti o bezchybnom stave komínov, rozvodov elektrickej energie a plynu z hľadiska  protipožiarnej  bezpečnosti,  kontrolná  skupina mesta navrhne, aby mesto požiadalo príslušné odborné orgány alebo odborne spôsobilé osoby o preverenie ich stavu.

 

Preventívne  protipožiarne  kontroly  v  objektoch  sa vykonávajú najmenej raz za päť rokov, ak nebezpečenstvo  vzniku  požiarov  kontrolovaných  stavieb v meste nevyžaduje kratšiu lehotu.[2])

Členovia kontrolných skupín pri vykonávaní preventívnych požiarnych kontrol sú oprávnení vstupovať do objektov a zariadení, vykonávať potrebné zisťovania a úkony, nazerať do príslušnej dokumentácie, požadovať potrebné údaje a vysvetlenia a potrebnú súčinnosť od vedúcich a ostatných zamestnancov právnických osôb a fyzických osôb.

S vedúcimi kontrolných skupín, ktorí si  plnia svoje úlohy podľa plánu preventívnych požiarnych kontrol uzatvára primátor dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. Odmena za vykonané služby je položkou v rozpočte  mesta.

 

3.4.2. Protipožiarna asistenčná hliadka

Protipožiarnu asistenčnú hliadku zriaďuje mesto

a)     v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,

b)     pri  činnostiach  spojených  so  zvýšeným  nebezpečenstvom vzniku požiaru,

c)  pri  podujatiach,  na  ktorých  sa  zúčastňuje  väčší počet osôb.

Protipožiarna asistenčná hliadka

a) dozerá na dodržiavanie opatrení určených na zamedzenie vzniku požiaru,

b) vykonáva nevyhnutné opatrenia pri vzniku požiaru, najmä  záchranu  ohrozených  osôb,  privolanie  pomoci, zdolávanie požiaru, a opatrenia na zamedzenie  jeho  šírenia,  predovšetkým  zatvorenie  požiarnych uzáverov, prívodov horľavých látok a vypnutie elektrického prúdu.

Členovia protipožiarnej asistenčnej hliadky najmä

a) oboznamujú sa s charakterom činnosti alebo s charakterom zabezpečovaného podujatia,

b) oboznamujú sa s objektom a so súvisiacimi opatreniami na zabezpečenie ochrany pred požiarmi,

c) kontrolujú dodržiavanie predpisov  upravujúcich zásady protipožiarnej bezpečnosti objektu alebo vykonávanej činnosti,

d) vykonávajú  obhliadky  priestorov,  kde  sa podujatie  alebo  činnosť  uskutočňujú,  a  to  pred začatím  podujatia  alebo  činnosti,  v  ich  priebehu a po ich skončení po určenú dobu,

e) preverujú pred začatím činnosti alebo podujatia, či boli  splnené  určené  opatrenia  na  zabezpečenie ochrany pred požiarmi,

f) upozorňujú ihneď vedúceho pracoviska alebo organizátora podujatia v prípade bezprostredného nebezpečenstva vzniku požiaru alebo hroziaceho znemožnenia záchrany osôb,

g) upovedomujú primátora mesta a okresného riaditeľa HZZ (v mimopracovnom čase operačné pracovisko  OR HZZ ) ak vedúci pracoviska alebo organizátor podujatia nevykoná potrebné opatrenia na zamedzenie vzniku požiaru a záchranu  zúčastnených osôb.

 

Protipožiarnu asistenčnú hliadku zriaďuje právnická osoba alebo podnikajúca fyzická osoba z osôb, ktoré  majú  potrebné  predpoklady. Počet jej členov sa určuje so zreteľom na úlohy, ktoré má táto hliadka plniť. Ak sa protipožiarna asistenčná hliadka skladá z dvoch alebo z viacerých členov, právnická osoba alebo podnikajúca fyzická osoba určuje jej vedúceho.

Členovia  protipožiarnej  asistenčnej  hliadky  sa nepoverujú inými úlohami ani výkonom činností, ktoré nesúvisia s plnením ich úloh; ak sa protipožiarna asistenčná hliadka skladá z dvoch alebo z viacerých členov, môžu ju okrem vedúceho tvoriť členovia vykonávajúci pracovné činnosti, pre ktoré bola táto hliadka zriadená.

S vedúcim protipožiarnej asistenčnej hliadky, ktorá plní svoje úlohy pri činnostiach a podujatiach, ktoré organizuje alebo zabezpečuje mesto uzatvára primátor dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. Odmena za vykonané služby, sa rovná dvojnásobku minimálnej  hodinovej mzdy pre člena a je položkou v rozpočte príslušného oddelenia, ktoré podujatie organizuje. Mesto im k tomu poskytne potrebné materiálno-technické zabezpečenie.

Členovia protipožiarnej asistenčnej hliadky zriadenej pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb, sú označení na viditeľnej časti odevu nápisom „PROTIPOŽIARNA HLIADKA".

 

3.4.3. Protipožiarna hliadka

 

Právnická osoba a podnikajúca fyzická osoba zriaďuje protipožiarnu hliadku

a)     na miestach so zvýšeným  nebezpečenstvom vzniku požiaru,

b)     v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov,

c)      pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

d)     pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb, ak nemá zriadenú hasičskú jednotku a zamestnáva viac ako troch zamestnancov.

 

Počet jej členov sa určuje so zreteľom na úlohy, ktoré má táto hliadka plniť. Ak sa protipožiarna  hliadka skladá z dvoch alebo z viacerých členov, určuje sa jej vedúci.

 

Protipožiarna  hliadka

a) dozerá  na  dodržiavanie  opatrení  na  zamedzenie vzniku a šírenia požiaru,

b) kontroluje vybavenosť pracovísk hasiacimi prístrojmi,  funkčnosť  požiarnych  vodovodov  a prístup k nim, prístup k hlavným uzáverom rozvodných zariadení energií a priechodnosť únikových a núdzových východov, únikových a zásahových ciest,

c)      vykonáva pri vzniku požiaru nevyhnutné opatrenia na evakuáciu osôb a zdolávanie požiaru do príchodu hasičskej jednotky.

 

Plnením úloh protipožiarnej hliadky právnickej osoby alebo podnikajúcej fyzickej osoby možno písomne poveriť protipožiarnu hliadku pracoviska.

Aktuálny a čitateľný zoznam členov protipožiarnej hliadky právnickej osoby alebo podnikajúcej fyzickej osoby sa umiestňuje na viditeľných miestach tak, aby bol trvalo prístupný všetkým osobám.

Ak sa právnická osoba alebo podnikajúca fyzická osoba  člení  na  organizačné  zložky,  ktoré  majú  sídlo v inom mieste, zriaďujú sa protipožiarne hliadky právnickej  osoby  alebo  podnikajúcej  fyzickej  osoby aj v týchto zložkách;  na  miesta,  ktoré  sú  bez  trvalého obsadenia osobami alebo len s občasnými pracovnými miestami, sa toto ustanovenie nevzťahuje.

 

3.5. Veliteľ mestského hasičského zboru

 

Veliteľa MHZ vymenúva a odvoláva primátor mesta po schválení okresným riaditeľstvom spravidla na návrh Dobrovoľnej požiarnej ochrany.

Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi v meste plní veliteľ MHZ najmä tieto úlohy

a/ organizuje, vykonáva a zodpovedá za odbornú, teoretickú prípravu a praktický výcvik, ako i prípravu členov MHZ na súťaž v hasičskom športe a vedie určenú dokumentáciu o činnosti MHZ,

b/  vykonáva najmenej 1 krát za rok požiarne taktické cvičenie s  členmi MHZ,

c/ organizuje vykonávanie údržby a ošetrovanie požiarnej  techniky, výstroja a výzbroje, hasičskej zbrojnice,

d/ zabezpečuje skúšky vecných prostriedkov protipožiarnej ochrany v súčinnosti s okresným riaditeľstvom HZZ,

e/ podáva správy a informácie na rokovaniach mestskej  rady a mestského zastupiteľstva o akcieschopnosti MHZ,

f/  predkladá návrh primátorovi mesta na vymenovanie a odvolanie technika-strojníka MHZ,

g/ zodpovedá za činnosť MHZ, technika-strojníka a protipožiarnych hliadok a ich pripravenosť zriaďovateľovi.

3.5.1 Technik - strojník  MHZ

Technik - strojníka MHZ je povinný najmä:

a/ ovládať takticko-technické údaje požiarnej techniky a zásady  jej obsluhy pri zásahoch hasičskej jednotky a povinnosti strojníka,

b/ poznať vybavenie a rozmiestnenie technického vybavenia na požiarnych automobiloch a prívesoch používaných v MHZ,

c/ poznať využívanie výkonových parametrov požiarnej techniky  pri likvidácii požiarov a pri iných zásahoch MHZ a  ovládať režimy práce a charakteristiky spaľovacích motorov a čerpadiel,

d/ ovládať údržbu požiarnej techniky, obsah technických  prehliadok a skúšok podľa pokynov výrobcu,

e/ poznať najčastejšie nedostatky a poruchy, ktoré sa vyskytujú  na hasičskej technike a vedieť ich odstrániť.

K plneniu uvedených úloh vedie a usmerňuje aj členov v jednotlivých družstvách  MHZ.

S technikom-strojníkom uzatvára primátor dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. Odmena za plnenie úloh je položkou v rozpočte mesta.

 

Článok 4.

POVINNOSTI NA ÚSEKU OCHRANY PRED POŽIARMI URČENÉ SO ZRETEĽOM NA MIESTNÉ PODMIENKY

4.1. Povinnosti právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb

Právnická osoba a podnikajúca fyzická osoba za účelom predchádzania vzniku požiarov je povinná

1.       zabezpečiť v objektoch a v priestoroch vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok v týchto lehotách:

a) každých 12 mesiacov v obytných domoch a v objektoch a v priestoroch, v ktorých sú len občasné pracovné miesta, v ktorých nie je zamestnanec pravidelne viazaný a kde sa zdržiava len občas v niekoľkodňových  intervaloch,  obvykle  len  na  účely kontroly, údržby alebo opravy,

b) každých šesť mesiacov v objektoch a v priestoroch, v ktorých sa vykonáva len administratívna činnosť,

c) každé  tri  mesiace  v  ostatných  objektoch  alebo v priestoroch právnickej osoby alebo podnikajúcej fyzickej osoby, ak jej štatutárny orgán alebo zodpovedný  zástupca  so  zreteľom  na  nebezpečenstvo vzniku  požiaru  v  týchto  objektoch  alebo  priestoroch neurčí kratšiu lehotu.

2.       zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, ako aj opatrenia na zabezpečenie  ochrany pred požiarmi pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb; ( § 1 až 10 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z.o prevencii)

3.       určovať miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a označovať ich príslušnými príkazmi, zákazmi a pokynmi, ( § 9 odst. vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o prevencii)

4.       zabezpečovať plnenie opatrení na  ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase,( § 11 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o prevencii)

5.       zabezpečovať pravidelné školenie a overovanie vedomostí o ochrane pred požiarmi zamestnancov a osôb, ktoré sa s vedomím právnickej osoby alebo podnikajúcej fyzickej osoby zdržujú v jej objektoch; ( § 20 až 22 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o prevencii)

6.       vypracúvať, viesť a udržiavať v súlade so skutočným stavom dokumentáciu ochrany pred požiarmi; ( § 24 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o prevencii)

7.       umožniť orgánu vykonávajúcemu štátny požiarny dozor a mesta vstup do objektov a priestorov za účelom vykonania kontroly plnenia povinností na úseku ochrany pred požiarmi, poskytovať mu požadované doklady, dokumentáciu ochrany pred požiarmi a súvisiace podklady a informácie,

8.         splniť opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov uložené orgánom vykonávajúcim štátny požiarny dozor alebo obcou v nimi určených lehotách,

9.         zabezpečiť vykonávanie pravidelnej kontroly stavu požiarno-technických, technických a technologických zariadení, hasičskej  techniky a vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi v lehotách

a)     najmenej raz za 12 mesiacov podľa požiadaviek uvedených v prevádzkových pokynoch,

b)     ak výrobca alebo dovozca neurčil obsah, rozsah a  spôsob  pravidelnej  kontroly  požiarno-technického zariadenia, prevádzkovateľ zabezpečuje najmenej raz za 12 mesiacov kontrolu

 • celkového stavu, pohotovosti a označenia zariadenia,
 • úplnosti, neporušenosti a funkčnosti zariadenia,
 • množstva a kvality hasiacej látky,
 • priechodnosti potrubí,
 • stavu náhradného zdroja elektrickej energie.

10.  vykonávať   údržbu  požiarno-technického  zariadenia  a  jeho opravy podľa  potreby,  a  to určenými osobami,

11.  zabezpečiť bez zbytočného odkladu opravu a odstránenie nedostatkov požiarno-technického  zariadenia, ktoré sa zistili jeho kontrolou, alebo zabezpečiť výmenu potrebných súčastí zariadenia, ktorého  súčasťou  je priložená sprievodná dokumentácia, ktorú tvoria najmä

 • osvedčenie o výrobku,
 • záručný list,
 • prevádzkové pokyny,
 • prevádzkový denník tak,

aby bola zabezpečená jeho trvalá funkčnosť.

10.  určovať a mať k dispozícii požiarno-technické charakteristiky výrobkov a zásady ich bezpečného používania a skladovania, ak je ich výrobcom,

11.     zabezpečiť, aby sa pri vypracúvaní projektovej dokumentácie stavieb, pri realizácii stavieb a pri ich užívaní riešili a dodržiavali požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavieb,

12.     zabezpečiť, aby pri zmene užívania stavby nedošlo k zníženiu protipožiarnej bezpečnosti stavby alebo jej časti,[3]) bezpečnosti osôb alebo k sťaženiu zásahu hasičských jednotiek,

13.     zabezpečovať pravidelné čistenie komínov, vykonávať kontrolu a zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou[4]) pred pripojením spotrebiča na komín, zámenou lokálneho spotrebiča palív na ústredný alebo etážový zdroj tepla, zmenou druhu paliva a po stavebných úpravách na telese komína,

14.     dodržiavať pri skladovaní, ukladaní a pri manipulácii s horľavými látkami požiadavky protipožiarnej bezpečnosti,

15.      zabezpečiť plnenie ustanovených povinností a určených úloh na úseku ochrany pred požiarmi osobami, ktoré majú požadovanú odbornú spôsobilosť alebo osobitné oprávnenie.

 

Právnická osoba a podnikajúca fyzická osoba za účelom zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov je povinná

a)     obstarávať a inštalovať vhodné druhy požiarno-technických zariadení,  požiarne vodovody, zdroje vody na hasenie  požiarov, hasičskú techniku, hasiace látky, požiarne a evakuačné výťahy, núdzové osvetlenie, prostriedky na vyhlásenie požiarneho poplachu a vecné prostriedky ochrany pred požiarmi so zreteľom na nebezpečenstvo vzniku požiaru v objektoch, zariadeniach a v priestoroch a udržiavať ich v akcieschopnom stave,

b)     označovať a udržiavať trvale voľné únikové cesty, únikové východy a zásahové cesty, nástupné plochy a prístup k nim, ako aj prístup k uzáverom rozvodných zariadení elektrickej energie, plynu, vody, požiarno-technickým zariadeniam,  zariadeniam na vyhlásenie požiarneho poplachu, požiarnym vodovodom a k zdrojom  vody na hasenie požiarov,

c)      strpieť umiestnenie signalizačného zariadenia alebo poplachového zariadenia slúžiaceho na účely  ochrany pred požiarmi za primeranú náhradu; ustanovenia osobitných predpisov o náhrade škody týmto nie sú dotknuté,

d)     udržiavať zdroje vody na hasenie požiarov v takom stave, aby bola zabezpečená možnosť jej čerpania,

e)     vykonať najmenej raz za rok cvičný požiarny poplach v objektoch právnickej osoby a podnikajúcej fyzickej osoby, v ktorých nie sú  jednoduché podmienky na evakuáciu osôb,

f)        zriadiť a vybaviť potrebný počet ohlasovní požiarov,

g)     spracovať na základe rozhodnutia krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „krajské riaditeľstvo") analýzu nebezpečenstva vzniku požiaru vo svojich objektoch a  priestoroch a na jej základe zriadiť hasičskú jednotku, ak tak rozhodlo krajské riaditeľstvo,

h)      zriaďovať protipožiarne hliadky

 • na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov,
 • pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb,
 • ak nemá zriadenú hasičskú jednotku azamestnáva viac ako troch zamestnancov.
 • ak vjednom objekte sídli viac právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb, môžu na základe písomnej dohody zriadiť spoločnú protipožiarnu hliadku,
 • druhy protipožiarnych hliadok, ich úlohy aobsah arozsah odbornej prípravy alehoty jej vykonávania ustanovuje § 17 až 20 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z.

 

i)        oznámiť bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „okresné riaditeľstvo") každý požiar, ktorý vznikol v objektoch, priestoroch alebo na veciach v jej vlastníctve, správe alebo v užívaní,

j)        poskytovať potrebné doklady, súčinnosť a pomoc pri zisťovaní príčiny vzniku požiaru.

Za plnenie povinností právnickej osoby na úseku ochrany pred požiarmi zodpovedá jej štatutárny orgán. Ak je na čele právnickej osoby kolektívny orgán, ten určí, kto zodpovedá za plnenie úloh na úseku ochrany pred požiarmi. Ak ide o podnikajúcu fyzickú osobu, zodpovedá za ochranu pred požiarmi táto osoba alebo jej zodpovedný zástupca.

Vlastník (správca) nehnuteľností, ktorý prenajíma nehnuteľnosť, je povinný zabezpečiť  úlohy ochrany pred požiarmi podľa ustanovení tohto zákona, ak sa v nájomnej zmluve nedohodne s nájomcom o zabezpečení týchto úloh inak.

 

Právnická osoba a podnikajúca fyzická osoba je povinná plniť len povinnosti fyzických osôb ustanovených v tomto Požiarnom poriadku, ak

a)     nepoužíva na svoju činnosť okrem bytu v bytovom dome alebo okrem bytu v rodinnom dome alebo okrem pojazdnej predajne a predajného stánku doplnkových služieb a obchodu iné objekty alebo priestory, ktoré má vo vlastníctve alebo v užívaní a

b)     nezamestnáva žiadnych zamestnancov a nevykonáva činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a

c)      nemá pracoviská s miestami so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.

 

Právnická osoba a podnikajúca fyzická osoba nesmie

a)     vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,

b)     zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu,

c)      spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve bez predchádzajúceho písomného súhlasu okresného riaditeľstva,

d)       používať požiarno-technické zariadenia, hasiace látky, hasičskú techniku a vecné prostriedky na ochranu pred požiarmi, na ktoré nebol vydaný certifikát, ak sa certifikát podľa osobitných predpisov[5]) vyžaduje,

e)       vykonávať odbornú prípravu a činnosti, na výkon ktorých nemá oprávnenie alebo osobitné oprávnenie, ktoré sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti vyžaduje na ich vykonávanie.

 

4.2. Povinnosti fyzických osôb

Fyzická osoba je povinná

a)     konať tak, aby nedošlo k vzniku požiarov pri prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov, zariadení ústredného vykurovania a  iných spotrebičov, pri skladovaní, ukladaní a pri používaní horľavých látok a pri manipulácii s otvoreným ohňom,

b)     dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred požiarmi,

c)      obstarávať a udržiavať v akcieschopnom stave hasiace prístroje, hasiace látky, požiarne uzávery a požiarne vodovody a iné vecné prostriedky na ochranu pred požiarmi,

d)     umožniť kontrolným skupinám vykonávať v rodinných domoch okrem bytov a v iných stavbách okrem bytov vo vlastníctve alebo užívaní fyzických osôb preventívne protipožiarne kontroly a odstrániť zistené nedostatky,

e)     dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,

f)        strpieť umiestnenie signalizačného alebo poplachového zariadenia slúžiaceho na účely ochrany pred požiarmi za primeranú náhradu; ustanovenia osobitných predpisov o náhrade škody týmto nie sú dotknuté,

g)     oznámiť bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému riaditeľstvu požiar, ktorý vznikol v objektoch, priestoroch alebo na veciach v jej vlastníctve alebo užívaní,

h)      zabezpečovať pravidelné čistenie komínov a vykonávanie  kontroly komínov v jej objektoch alebo v priestoroch, ktoré má vo vlastníctve alebo v užívaní osobou s odbornou spôsobilosťou,4)

i)        zabezpečiť odborné preskúšanie komínov pred pripojením spotrebiča na komín, zámenou  lokálneho spotrebiča palív na ústredný alebo etážový zdroj tepla, pred zmenou druhu paliva alebo po stavebných úpravách na telese komína,

j)        umožniť orgánom štátneho požiarneho dozoru vykonanie potrebných úkonov pri zisťovaní príčin vzniku požiarov.

 

Fyzická osoba nesmie

a)     fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným  nebezpečenstvom vzniku požiaru,

b)     vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,

c)      zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,

d)     vykonávať činnosti, na výkon ktorých nemá osobitné oprávnenie alebo odbornú spôsobilosť, ktoré sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti vyžadujú na ich vykonávanie podľa osobitných predpisov,

e)     poškodzovať, zneužívať alebo sťažovať prístup k požiarno-technickým zariadeniam, požiarnym vodovodom alebo vecným prostriedkom na  ochranu pred požiarmi a k uzáverom rozvodných zariadení, najmä elektrickej energie, plynu alebo vody,

f)         vyvolať bezdôvodne požiarny poplach alebo privolať bezdôvodne hasičskú jednotku.

 

4.3. Každý je povinný v súvislosti so zdolávaním požiaru

a/ vykonať nevyhnutné opatrenia pre záchranu ohrozených osôb,

b/ uhasiť požiar, ak je to možné, alebo vykonať nevyhnutné  opatrenia na zamedzenie jeho šírenia,

c/ ohlásiť bezodkladne na určenom mieste zistený požiar alebo  zabezpečiť jeho ohlásenie,

d/ poskytnúť osobnú pomoc jednotke požiarnej ochrany na výzvu  veliteľa zásahu, veliteľa jednotky požiarnej ochrany alebo  orgánov mesta,

e/ na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa jednotky požiarnej ochrany,  alebo orgánov mesta poskytnúť dopravné prostriedky, zdroje  vody, spojovacie zariadenia a iné veci potrebné na zdolanie  požiaru,

f/ ak sú s poskytnutím vecnej pomoci spojené výdavky, patrí tomu,  kto ich poskytol, náhrada výdavkov,

g/ ak je to nevyhnutné na účely cvičenia jednotky požiarnej  ochrany vlastník /správca, užívateľ/ nehnuteľnosti je povinný  umožniť vstup na nehnuteľnosť.

 

4.4. Činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru sú  činnosti,  ktoré  vytvárajú  zvýšené  riziko možnosti vzniku požiaru pri výrobe, spracúvaní, používaní alebo pri skladovaní horľavých látok. K týmto činnostiam patrí najmä

a) prevádzkovanie,  odstavovanie  a  spúšťanie  výroby v technologických zariadeniach obsahujúcich horľavé látky,

b) údržba a opravy technických a technologických zariadení obsahujúcich horľavé látky a odstraňovanie ich poruchových stavov,

c) zváranie, tepelné delenie a ďalšie spôsoby spracúvania kovov, pri ktorých sa používa zváracie, brúsiace alebo iskriace zariadenie nezávisle od stupňa automatizácie na miestach s možnosťou vzniku požiaru alebo výbuchu,

d) lepenie horľavých podlahových a strešných krytín, obkladov stien a stropov pomocou ohňa, elektrotepelných  spotrebičov  a  zariadení  alebo  horľavých lepidiel a odstraňovanie starých náterov pomocou tepelných spotrebičov a zariadení,

e) nevyhnutná  manipulácia  s  otvoreným  ohňom  na miestach s možnosťou vzniku požiaru,

f)  spaľovanie horľavých látok a odpadov1) na voľnom priestranstve,

g)     zber  obilnín,  ich  pozberová  úprava  a skladovanie objemových krmovín a slamy.

 

4.5. Miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru sú miesta, v ktorých sa nachádzajú horľavé látky za takých podmienok, že vytvárajú zvýšené riziko možnosti vzniku požiaru. K týmto miestam patria najmä priestory, v ktorých sa

a) používajú,  spracúvajú  alebo  skladujú  za  bežných prevádzkových  podmienok  pevné  horľavé  látky, ktoré svojou veľkosťou, formou, množstvom a podmienkami  uloženia  podstatne  zvyšujú  intenzitu a šírenie požiaru; na stavebné konštrukcie z horľavých látok a na horľavé predmety tvoriace zariadenia miestností sa toto ustanovenie nevzťahuje,

b) vyrábajú,  používajú,  spracúvajú  alebo  skladujú prevzdušnené alebo suché steblové horľavé látky,

c) usadzuje pri výrobe alebo pri manipulácii horľavý prach v súvislej vrstve schopnej šíriť požiar alebo pri výrobe, prípadne pri manipulácii vzniká horľavý prach v takej miere, že je trvalo v ovzduší a vznik výbušnej koncentrácie nemožno vylúčiť,

d) vyrábajú, používajú, spracúvajú, prečerpávajú, dopravujú alebo skladujú horľavé kvapaliny,

e) vyrábajú, používajú, spracúvajú, prečerpávajú, dopravujú alebo skladujú horľavé plyny alebo horenie podporujúce plyny,

f) vyrábajú,  spracúvajú  alebo  skladujú  výbušniny alebo horľavé toxické látky,

g) používajú  látky,  ktoré  sa  pri  styku  so  vzduchom alebo s vodou, alebo vzájomne medzi sebou môžu vznietiť alebo môžu uvoľniť horľavé pary alebo plyny, ktoré môžu v zmesi so vzduchom vytvoriť výbušnú zmes,

h) používa pri výrobe, používaní alebo pri spracúvaní horľavých látok otvorený oheň.

 

4.6. Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je jarné  obdobie  a  obdobie  dlhotrvajúceho  suchého a teplého počasia.

 

4.7. Miesta s možnosťou vzniku požiaru alebo výbuchu sú miesta, v ktorých sa vyskytujú horľavé látky alebo výbušniny, a miesta, v ktorých sa môže vyskytnúť ich výbušná koncentrácia.

 

4.8. Organizácia podujatí, kde sa zúčastňuje väčší počet osôb.

Podujatie, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb, sa  môže uskutočniť  len  v  objektoch a na miestach, ktoré sú na tieto účely určené a ktoré spĺňajú podmienky zabezpečenia ochrany pred požiarmi najmä z hľadiska záchrany osôb pri požiari.

Usporiadať verejne prístupné podujatie v iných objektoch možno len na základe spracovaného písomného návrhu opatrení, ktoré posúdi okresné riaditeľstvo.

Na podujatí, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb,  zriaďuje  sa  protipožiarna  asistenčná  hliadka. Protipožiarnu asistenčnú hliadku zriaďuje usporiadateľ podujatia, ak sa s vlastníkom objektu, kde sa má podujatie konať, nedohodne písomne inak.

Väčší počet osôb je viac ako

a)      500 osôb sústredených v nekrytých inžinierskych stavbách, napríklad v nekrytých športových ihriskách a amfiteátroch,

b)   300 osôb sústredených v prvom nadzemnom podlaží objektu,

c)  200 osôb sústredených v druhom podlaží alebo v každom ďalšom nadzemnom podlaží objektu,

d)   100 osôb sústredených v podzemnom podlaží objektu.

 

4.9. Úlohy mesta v čase zvýšeného požiarneho nebezpečenstva

Mesto zriaďuje požiarne asistenčné hliadky v čase zvýšeného požiarneho nebezpečenstva a podľa potreby ustanovuje v požiarnych zbrojniciach stálu pohotovostnú službu.

 

Článok 5.

ÚDAJE O POČETNOM STAVE  A VYBAVENÍ

MESTSKÉHO HASIČSKÉHO ZBORU

Mestské zastupiteľstvo v potrebnom rozsahu zriaďuje v meste hasičskú jednotku  - mestský hasičský  zbor.

Mestský hasičský  zbor je zložený z družstiev, ktoré sú jeho základnou organizačnou jednotkou. Družstvo sa skladá z veliteľa a ďalších  3  až 8 osôb. Členovia jednotky požiarnej ochrany sú pri činnosti v jednotke požiarnej ochrany podriadení svojim veliteľom a pri hasení požiaru veliteľovi zásahu. Určené funkcie v jednotke požiarnej ochrany môžu zastávať iba členovia s požadovanou odbornou spôsobilosťou.

Podrobnosti o počte členov, organizácií a materiálno technickom zabezpečení mestského hasičského zboru sú ustanovené v organizačnom poriadku mestského hasičského zboru.

 

Článok 6.

PREHĽAD ZDROJOV POŽIARNEJ VODY

V meste sú na účely požiarnej ochrany tieto zdroje vody:

a/ Vodné toky - Topľa (odberné miesto pri kúpalisku), Lukavica,  Kamenec,

b/ Hydranty - vonkajšia hydrantová sieť,

- vnútorná hydrantová sieť v obytných domoch,

Podrobné rozmiestnenie jednotlivých zdrojov požiarnej vody (vonkajších hydrantov) je uvedené v situačnom pláne v prílohe č.1 tohto Požiarneho poriadku

 

 

 

 

 

 

Článok 7.

ZOZNAM OHLASOVNÍ POŽIAROV A SPÔSOB VYHLÁSENIA

POŽIARNEHO POPLACHU

 

Ohlasovne požiarov sú umiestnené:

1/ Hasičský a záchranný zbor, Štefánikova súp.č. 685,  č.t.: 150,

2/ B.N.Ves, Vodárenská č.41,  č.t.:4748285

3/ B.N.Ves, Brezová č.50,  č.t.:4726713

4/ Dlhá Lúka, Hlavná č.37,  č.t.:4722361

5/ Mihaľov č.2,  č.t.:4724539

6/ B.Zábava č.31, č.t.:4723813

 

Miesta, z ktorých je možné privolať hasičské jednotky sú

1/ Okresné riaditeľstvo policajného zboru, Partizánska 42 č.t.: (158),

2/ Mestská polícia, Hurbanova 34, č.t.: (159) , 4882666 a

3/ verejné telefónne automaty v meste. Ich zoznam je uvedený v prílohe č.2 tohto Požiarneho poriadku. Volania cez verejné telefónne automaty na tiesňové telefónne čísla sú bez poplatkov.

 

Spôsob vyhlásenia požiarneho poplachu:

Požiarny poplach v meste a jeho mestských častiach sa vyhlasuje mestským rozhlasom volaním "horí" alebo sirénou.

 

Najdôležitejšie telefónne čísla:

- ohlasovňa požiarov Hasičského a záchranného zboru: 150, 4722222

- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru: 4710383

- Okresné riaditeľstvo policajného zboru: 158, 0961843155, 0961843156,

-  lekárska služba prvej pomoci 4788154

-  záchranná služba 4788121

- plynárenská služba 4748503

- elektráreň - hlásenia porúch: 0820737475

- vodárenská služba: 4722432, 4724314

- mestský úrad: 4723055, 4724634, 4722641

 

Článok 8.

 

SPôSOB ZABEZPEČENIA OCHRANY PRED POŽIARMI V DENNOM A NOČNOM ČASE

Nepretržité zabezpečenie požiarnej ochrany v meste a v jeho mestských častiach zabezpečuje Hasičský a záchranný zbor  v Bardejove.

V prípade ohlásenia požiaru na niektorých z uvedených ohlasovní zasahuje podľa potreby okrem HZZ aj príslušná jednotka MHZ a ďalšie jednotky zvolávané podľa požiarno-poplachového plánu okresu.

 

Článok 9.

 

VÝPIS Z POŽIARNEHO PLÁNU OKRESU

Požiarny poplachový plán územného obvodu vypracúva okresné riaditeľstvo HZZ. Určuje zaradenie hasičských jednotiek  a špeciálnych služieb do jednotlivých stupňov požiarneho poplachu a ich povolanie na zásah.  Okresné riaditeľstvo koordinuje  zaraďovanie jednotlivých síl a prostriedkov do jednotlivých stupňov požiarneho poplachu s mestom.  Mestský hasičský zbor je zaradený do prvého stupňa štvorstupňovej  stupnice. Okresné riaditeľstvo je oprávnené v prípade naliehavej potreby pri zdolávaní požiarov sústreďovať a nasadzovať hasičské jednotky bez ohľadu na to, komu sú podriadené a vecné prostriedky bez ohľadu na to, kto nimi disponuje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článok 10.

10.1. SANKCIE

P o k u t y   p r á v n i c k e j  o s o b e  a  p o d n i k a j ú c e j   f y z i c k ej   o s o b e

 

(1)   Okresné riaditeľstvo môže uložiť pokutu do 250 000 Sk právnickej osobe a podnikajúcej fyzickej osobe, ktorá poruší povinnosť ustanovenú v zákone o ochrane pred požiarmi tým, že

a)     nevykonáva pravidelnú preventívnu protipožiarnu prehliadku,

b)     nezabezpečí podľa tohto zákona a predpisov vydaných na jeho vykonanie opatrenia na zaistenie ochrany  pred požiarmi v mimopracovnom čase,

c)      nezriadi a nevybaví potrebný počet ohlasovní požiarov,

d)     neoznámi bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému riaditeľstvu každý požiar, ktorý vznikol v objektoch, priestoroch a na veciach v jej vlastníctve, správe alebo užívaní,

e)     neobstaráva a neinštaluje v určenom množstve a druhoch požiarno-technické zariadenia, požiarne vodovody, zdroje vody na hasenie požiarov, hasiace látky, hasičskú techniku, požiarne a evakuačné výťahy, núdzové osvetlenie, prostriedky na vyhlásenie požiarneho poplachu a vecné prostriedky ochrany pred požiarmi so zreteľom na nebezpečenstvo vzniku požiaru v jednotlivých objektoch a v priestoroch v jej vlastníctve, správe alebo užívaní a neudržiava ich v akcieschopnom stave,

f)        nezabezpečí, aby pri realizácii stavieb a ich užívaní alebo  zmene ich užívania boli splnené požiadavky protipožiarnej bezpečnosti,

g)     nezriadi protipožiarne hliadky a nezabezpečí odbornú prípravu ich členov podľa tohto zákona a predpisov vydaných na jeho vykonanie,

h)      nezabezpečuje školenie zamestnancov o ochrane pred požiarmi a overovanie ich vedomostí,

i)        neurčí požiarno-technické charakteristiky výrobkov a zásady ich bezpečného používania a skladovania,

j)        neurčí miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo ich neoznačí príkazmi, zákazmi a pokynmi podľa tohto zákona a predpisov vydaných na jeho vykonanie,

k)      nedodrží zásady inštalácie a prevádzkovania palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania podľa tohto zákona a predpisov vydaných na jeho vykonanie;

l)        nevypracuje a nevedie ustanovenú dokumentáciu o ochrane pred  požiarmi alebo ju neudržiava v súlade so skutočným stavom,

m)   používa  požiarno-technické zariadenia, požiarne vodovody, zdroje vody na hasenie požiarov, hasiace látky, hasičskú techniku a vecné prostriedky  ochrany pred požiarmi, na ktoré nebol vydaný certifikát, ak sa certifikát podľa osobitných predpisov vyžaduje,

n)      nezabezpečí plnenie úloh na úseku ochrany pred požiarmi osobami, ktoré majú požadovanú odbornú spôsobilosť alebo osobitné oprávnenie,

o)     neumožní umiestnenie signalizačného alebo poplachového zariadenia slúžiaceho na účely ochrany pred požiarmi za primeranú náhradu,

p)     neumožní alebo sťaží výkon štátneho požiarneho dozoru,

q)     neposkytne potrebné doklady, súčinnosť a pomoc pri zisťovaní príčin vzniku požiarov,

r)       nezabezpečí odborné preskúšanie komínov pred pripojením spotrebiča na komín, pred zámenou lokálneho spotrebiča palív na ústredný alebo etážový zdroj tepla alebo pred zmenou druhu paliva; nezabezpečí v objektoch a v priestoroch v jej vlastníctve, správe alebo užívaní pravidelné čistenie a kontrolu komínov osobou s odbornou spôsobilosťou.4)

Okresné riaditeľstvo môže uložiť pokutu do 500 000 Sk právnickej osobe a podnikajúcej fyzickej osobe, ktorá poruší povinnosť ustanovenú v zákone o ochrane pred požiarmi  tým, že

a)     nezabezpečí vykonávanie pravidelnej kontroly stavu požiarno-technických, technických a technologických zariadení, hasičskej techniky a vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi,

b)     nezabezpečí vykonávanie opatrení podľa tohto zákona a predpisov vydaných na jeho vykonanie na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru alebo pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb,

c)      nezriadi  hasičskú jednotku, ak tak rozhodlo krajské riaditeľstvo, nezabezpečí jej pripravenosť a akcieschopnosť, zruší hasičskú jednotku alebo zníži jej početný stav bez súhlasu krajského riaditeľstva,

d)     neoznačí a neudržiava trvale voľné únikové východy, únikové a zásahové cesty, nástupné plochy a prístup k nim, prístup k uzáverom rozvodných zariadení elektrickej energie, plynu, vody,  požiarno-technickým zariadeniam, zdrojom  vody na hasenie požiarov, požiarnym vodovodom a k zariadeniam na vyhlásenie požiarneho poplachu,

e)     nesplní rozhodnutie o vylúčení veci z používania alebo o zastavení prevádzky,

f)        nedodrží zásady skladovania, ukladania a o manipulácie s horľavými látkami podľa tohto zákona a predpisov vydaných na jeho vykonanie,

g)     neposkytne na výzvu veliteľa zásahu potrebnú vecnú pomoc alebo neumožní vstup na nehnuteľnosti v súvislosti so zdolávaním požiaru, zamedzením jeho šírenia alebo s vykonávaním záchranných prác,

h)      nesplní povinnosti vyplývajúce pre ňu z opatrení uložených orgánom vykonávajúcim štátny požiarny dozor alebo mestom,

i)        vykonáva činnosti, na výkon ktorých nemá oprávnenie, ktoré sa  z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti vyžadujú na ich vykonávanie,

j)        vypaľuje porasty bylín, kríkov a stromov alebo zakladá oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu alebo spaľuje horľavé látky na voľnom priestranstve bez písomného súhlasu okresného riaditeľstva.

Ministerstvo môže uložiť pokutu do 500 000 Sk právnickej osobe a podnikajúcej fyzickej osobe, ktorá poruší povinnosť ustanovenú v zákone o ochrane pred požiarmi, že

a)     koná pri posudzovaných výrobkoch vykazujúcich závažné nedostatky z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti v rozpore s rozhodnutím, ktorým jej bola zakázaná ich výroba, uvádzanie do obehu a dovoz, alebo ktorým jej bolo uložené vykonanie iných opatrení,

b)     vykonáva odbornú prípravu bez oprávnenia.

Právnickej osobe a podnikajúcej fyzickej osobe, ktorá opätovne porušila povinnosť, za ktorú jej bola v predchádzajúcich troch rokoch uložená pokuta, môže okresné riaditeľstvo alebo ministerstvo uložiť ďalšiu pokutu až do dvojnásobku už uloženej pokuty.

Pri určovaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a  čas trvania protiprávneho konania a na rozsah spôsobenej škody.

Uložením pokuty zostáva nedotknutá zodpovednosť právnickej osoby a podnikajúcej fyzickej  osoby za spôsobenú škodu a postih jej zamestnancov podľa osobitných predpisov.( § 179 Zákonníka práce)

Pokutu podľa možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinnosti dozvedel orgán vykonávajúci štátny požiarny dozor, najneskôr však do troch rokov odo dňa, kedy došlo k porušeniu povinnosti.

 

 

10.2. Priestupky

Okresné riaditeľstvo môže za priestupok na úseku ochrany pred požiarmi uložiť

a)     pokarhanie,

b)     pokutu

Pokarhanie alebo pokutu do 3 000 Sk možno uložiť fyzickej osobe, ktorá sa dopustí priestupku na úseku  ochrany pred požiarmi tým, že

a)     nedodržiava vyznačené zákazy alebo príkazy týkajúce sa ochrany pred požiarmi alebo neobstaráva alebo neudržiava v použiteľnom stave hasiace prístroje, hasiace látky, protipožiarne uzávery alebo požiarne vodovody alebo iné vecné prostriedky ochrany pred požiarmi,

b)     neumožní alebo sťaží vykonanie preventívnej protipožiarnej kontroly alebo iných opatrení na úseku  ochrany pred požiarmi,

c)      neoznámi bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému riaditeľstvu požiar, ktorý vznikol v objekte v jej vlastníctve alebo užívaní,

d)     neumožní umiestnenie signalizačného alebo poplachového zariadenia slúžiaceho  na účely ochrany pred požiarmi za primeranú náhradu,

e)     neumožní orgánom štátneho požiarneho dozoru vykonanie potrebných úkonov pri zisťovaní príčin vzniku požiarov,

f)        poruší zásady bezpečnej prevádzky tepelných, elektrických, plynových a iných spotrebičov,

g)     nezabezpečí kontrolu a odborné preskúšanie komínov.

Pokarhanie alebo pokutu do 5 000 Sk možno uložiť fyzickej osobe, ktorá sa dopustí priestupku na úseku  ochrany pred požiarmi  tým, že

a)     nevykoná v určenej lehote opatrenia uložené mestom podľa § 23 písm. b) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi,

b)     poškodí, odstráni, zneužije alebo inak zníži účinnosť požiarno-technických zariadení, požiarnych vodovodov, sťažuje k nim prístup alebo bezdôvodne privolá hasičskú jednotku alebo bezdôvodne vyvolá požiarny poplach,

c)      neposkytne osobnú pomoc alebo vecnú pomoc v súvislosti so zdolávaním požiaru, hoci je na to povinná na základe výzvy veliteľa zásahu podľa § 46 písm. d) alebo § 47 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi,

d)     nedodrží predpisy o skladovaní a manipulácii s horľavými látkami alebo nesprávnym skladovaním materiálov znemožní prístup k rozvodným zariadeniam elektrickej energie, plynu a vody.

 

Pokarhanie alebo pokutu do 10 000 Sk možno uložiť fyzickej osobe, ktorá sa dopustí priestupku na úseku  ochrany pred požiarmi tým, že

a)     poruší príkazy alebo zákazy o manipulácii s otvoreným ohňom na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo poruší zákaz fajčenia alebo svojím konaním spôsobí vznik požiaru,

b)     neumožní hasičskej jednotke vstup na nehnuteľnosť pri zdolávaní požiaru alebo inak sťaží vykonanie opatrení nevyhnutných na zdolanie požiaru alebo pri záchranných prácach,

c)      poruší rozhodnutie o vylúčení veci z používania,

d)     vykonáva činnosti, na výkon ktorých nemá osobitné oprávnenie alebo odbornú spôsobilosť, ktoré sa vyžadujú na výkon takýchto činností,

e)     nedodrží zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,

f)        vypaľuje porasty bylín, kríkov a stromov alebo zakladá oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu.

 

10.3. Blokové konanie

Okresné riaditeľstvo je oprávnené ukladať a vyberať pokuty v blokovom konaní za priestupky na úseku  ochrany pred požiarmi.[6]) Ak sa v tomto Požiarnom poriadku neustanovuje inak, platia o priestupkoch a ich prerokúvaní všeobecné predpisy o priestupkoch.[7])

10.4. Vylúčenie veci z používania a zastavenie  prevádzky

Ak vec alebo prevádzka vyvolávajú bezprostredné nebezpečenstvo vzniku požiaru a na odstránenie tohto nebezpečenstva nestačia iné opatrenia, môže primátor rozhodnúť o vylúčení veci z používania.

Ak vec alebo prevádzka vyvolávajú bezprostredné nebezpečenstvo vzniku požiaru a na odstránenie tohto nebezpečenstva nestačia iné opatrenia, orgán vykonávajúci štátny požiarny dozor rozhodne

a)     o vylúčení veci z používania,

b)  o zastavení prevádzky v objektoch, ktoré toto nebezpečenstvo vyvolávajú.

O zastavení prevádzky sa môže rozhodnúť aj vtedy, ak by bola v prípade vzniku požiaru znemožnená záchrana osôb alebo majetku. Ak to vyžaduje naliehavosť situácie, možno rozhodnutie  oznámiť ústne a uviesť ho do zápisnice; písomné vyhotovenie tohto rozhodnutia je potrebné doručiť bez zbytočného odkladu.

Proti rozhodnutiu o opatreniach  možno podať odvolanie do troch dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia tohto rozhodnutia. Odvolanie nemá odkladný účinok; odvolací orgán o ňom rozhodne bez zbytočného odkladu.

Používať vec, ktorá bola vylúčená z používania podľa § 64 ods. 1 písm. a) alebo obnoviť prevádzku  podľa § 64 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, možno až po odstránení nedostatkov vyvolávajúcich bezprostredné nebezpečenstvo vzniku požiaru a len s písomným súhlasom orgánu, ktorý vylúčil vec z používania alebo rozhodol o zastavení prevádzky.

 

Článok 11.

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ak osobitné predpisy[8]) neustanovujú inak, ustanovenia zákona o ochrane pred požiarmi o poskytovaní osobnej pomoci  a vecnej pomoci, o hasičských jednotkách, právach a povinnostiach príslušníkov, zamestnancov a členov hasičských jednotiek  pri riadení zásahu, náhrade škody a výdavkov a ustanovenia o ocenení mimoriadnej odvahy sa primerane vzťahujú aj na vykonávanie a riadenie záchranných prác pri živelných pohromách. Na záchranné práce pri nehodách a iných mimoriadnych udalostiach, ak sú bezprostredne ohrozené ľudské životy alebo hrozí značná škoda, sa tieto ustanovenia vzťahujú obdobne.

Materiálno-technické vybavenie hasičských jednotiek, ktoré slúži bezprostredne na ochranu života a zdravia zamestnancov a ochranu majetku zriaďovateľa hasičskej jednotky, nemožno postihnúť exekúciou.[9])

Členovia kontrolných skupín, protipožiarnych asistenčných hliadok, protipožiarnych hliadok,  sa preukazujú písomným poverením primátora plniť úlohy vyplývajúce z ustanovení tohto   Požiarneho poriadku a platným preukazom totožnosti.

Členovia MHZ, kontrolných skupín, protipožiarnych asistenčných hliadok, protipožiarnych hliadok,  pri plnení úloh vyplývajúcich z ich činnosti majú postavenie verejného činiteľa ( § 89 ods.9 Trestného zákona ).

Osoby poverené plnením úloh na úseku ochrany pred požiarmi sú povinné zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré vo všeobecnom záujme alebo v záujme zúčastnených osôb majú zostať utajené pred nepovolanými osobami. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po splnení úlohy tri roky. O oslobodení od mlčanlivosti a jeho rozsahu rozhoduje primátor.

Kontrolu nad dodržiavaním tohto Požiarneho poriadku vykonáva MsÚ - oddelenie správy vnútorných vecí, mestská polícia, hlavný kontrolór a  poslanci MsZ v jednotlivých obvodoch.

Ak tento Požiarny poriadok nerieši niektoré záležitostí, platia príslušné ustanovenia zákona NR SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii a vyhlášky MV SR č.169/2002 Z.z. o hasičských jednotkách.

Tento Požiarny poriadok schválilo MsZ v Bardejove dňa 25.6.2002 s účinnosťou od 1.7.2002.

 

 

 

 

MUDr. Boris Hanuščak

primátor mesta

 

 

Príloha č.1

A. PREHĽAD ZDROJOV POŽIARNEJ VODY - HYDRANTOV

(podľa ulíc)

Bardejov:

- Tehelná 7 ks                 - Krátky rad 1 ks          - Kutuzovova 1 ks

- Kukorelliho 2 ks           - Pod brehom 1 ks        - Sládkovičova  2 ks

- Bernolákova 1 ks          - Pod lipkou 3 ks          - Ťačevska   8 ks

- Martina Benku 1 ks      - Kacvinského 2 ks       - Moyzesova 1 ks

- Sama Chalúpku 2 ks    - Kpt.Nálepku 1 ks        - Gorlická  3 ks

- 9.máj  1 ks                    - Českej Lípy 1 ks          - Sv.Jakuba 2 ks

- Mlynská 1 ks               - Jiráskova 1 ks               - Wolkerova 2 ks

- Družstevná 2 ks           - Komenského 12 ks      - Gorkého  3 ks

- Úpravovňa vody 5 ks  - Pod papierňou 8 ks       - Sázavského 3 ks

- Štefánikova 2 ks          - sídlisko Družba 3 ks    -  Bezručova  1 ks

- Stöcklova 3 ks             - sídlisko Vinbarg 15 ks  - Pod šibeňou horou 3 ks

- Na Hradbách 1 ks       - Dukelská 2 ks                -  Veterná  1 ks

- Hviezdoslavova 1 ks  - Nám. SNP 1 ks              - Tarasa Ševčenku 1 ks

- Radničné nám. 5 ks  ( po reaminácii 6 ks )        - Fučíkova  1 ks

- Smer B.N.Ves 6 ks

 

Bardejovské Kúpele: 12 ks

Bardejovská Nová Ves: 26 ks

Dlhá Lúka: 76 ks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č.2

 

ZOZNAM VEREJNÝCH TELEFÓNNYCH AUTOMATOV

 

 

 

 

Por.č.

 

 

 

Mesto

 

 

 

Ulica

 

 

 

Bližšie  určenie miesta

 

 

 

Druh VTA

 

Od pošty v metroch

 

 

 

Telefónne                           číslo VTA

 

 

 

Umiestnenie

1.

Bardejov

Slovenská

SAD

M

 

4 000 100

p-box

2.

Bardejov

Slovenská

SAD

M

 

4 000 101

Stena

3.

Bardejov

Slovenská

SAD ŽSR

M

 

4 000 102

Stena

4.

Bardejov

Slovenská

SAD ŽSR

M

 

4 000 103

Stena

5.

Bardejov

Hypermarket

 

M

 

4 000 104

Stena-von

6.

Bardejov

Dlhý rad

Pošta 1stred

M

 

4 000 105

VTK-MG

7.

Bardejov

Dlhý rad

Pošta 1chod-1

M

 

4 000 106

VTK-MG

8.

Bardejov

Dlhý rad

Pošta 1chod-2

M

 

4 000 107

VTK-MG

9.

Bardejov

Dlhý rad

Okresný úrad

M

50

4 000 108

VTK-MG

10.

Bardejov

Dlhý rad

Podchod

M

 

4 000 109

Stena

11.

Bardejov

Hviezdoslavova

Radničné námestie

M

 

4 000 110

T-box

12.

Bardejov

Sv. Jakuba

NsP vchod

M

 

4 000 111

Stena

13.

Bardejov

Sv. Jakuba

NsP kožné

M

 

4 000 112

Stena

14.

Bardejov

Sv. Jakuba

NsP pôrodnica

M

 

4 000 113

Stena

15.

Bardejov

Sv. Jakuba

NsP neurológia

M

 

4 000 114

Stena

16.

Bardejov

Sv. Jakuba

NsP panelák

M

 

4 000 115

Stena

17.

Bardejov

Partizánska

NsP detská pol.

M

 

4 000 116

Stena

18.

Bardejov

Sv. Jakuba

NsP detská pohotovosť

M

 

4 000 117

Stena

19.

Bardejov

OUNZ

Rehabilitačné

M

 

4 000 118

Stena

20.

Bardejov

Wolkerova

Penzión

M

 

4 000 119

Stena

21.

Bardejov

Nábrežná

Sociálny ústav

M

 

4 000 120

Stena

22.

Bardejov

Štefánikova

Vojsko

M

 

4 000 121

VTK-KV

23.

Bardejov

Nám.SNP

ZK JAS

M

 

4 000 122

Stena

24.

Bardejov

Ťačevska

Potraviny

M

 

4 000 123

T-box

25.

Bardejov

Komenského

Tržnica

M

 

4 000 124

T-box

26.

Bardejov

Mlynská

Tržnica -píla

M

 

4 000 125

KV

27.

Bardejov

Bašta

Kaviareň

M

 

4 000 126

Stena

28.

Bardejov

Dukelská

JAS vrátnica

M

 

4 000 127

p-box

29.

Bardejov

Dukelská

JAS budova 1

M

 

4 000 128

Stena

30.

Bardejov

Priemyselná

Girex

M

 

4 000 129

Stena

31.

Bardejov

Dukelská

BAS SB Inmart

M

 

4 000 130

Stena

32.

Bardejov

A. Svianteka

Pro kotolni

M

 

4 000 131

VTK-KV

33.

Bardejov

L. Novomestského

Medzi blokmi

M

 

4 000 132

T-box

34.

Bardejov

Moliterka

Potraviny POMI

M

 

4 000 133

VTK-KV

35.

Bardejov

Dukelská

Pekárne

M

 

4 000 134

k-Box

36.

Bardejov

Pod Vinbargom

potraviny

M

 

4 000 135

VTK-MG

37.

Bardejov

Mlynská

Športová hala

M

 

4 000 136

Stena

38.

Bardejov

Družstevná

Štadión

M

 

4 000 137

Stena

39.

Bardejov

Pod šibeňou horou

ABM potraviny

M

 

4 000 138

VTK-KV

40.

Bardejov

Na Hradbách

Kaviareň Leonardo

M

 

4 000 139

Stena

41.

Bardejov

Hurbanova

Ľudová  škola umenia

K

100

4 000 140

Stena

42.

Bardejov

Štefánikova

4 ZDŠ

M

 

4 000 142

Stena

43.

Bardejov

Jiráskova

Astra

M

 

4 000 143

Stena

44.

Bardejov

Komenského

SPŠ

M

 

4 000 144

Stena

45.

Bardejov

Komenského

DM pri SPŠ

M

 

4 000 145

Stena

46.

Bardejov

Partizánska 44

Internát

M

 

4 000 146

VTK-MG

47.

Bardejov

Dlhý rad

LUX

M

 

4 000 147

Stena

48.

Bardejov

Fučíkova

Hotel Topľa

M

 

4 000 148

Stena

49.

Bardejov

Tačevska

Pohostinstvo Marakana

M

 

4 000 149

Stena

 

 

 

Por.č.

 

 

 

Mesto

 

 

 

Ulica

 

 

 

Bližšie  určenie miesta

 

 

 

Druh VTA

 

Od pošty v metroch

 

 

 

Telefónne                            číslo VTA

 

 

 

Umiestnenie

50.

Bardejov

Slovenska

SAD pri textile

M

 

4 000 185

Stena

51.

Bardejov

Slovenská

SAD   vestibul

K

 

4 000 200

Stena

52.

Bardejov

Slovenská

SAD podchod

K

 

4 000 202

Stena

53.

Bardejov

Slovenská

SAD ŽSR

K

 

4 000 203

Stena

54.

Bardejov

Dlhý rad

Pošta1-doručova.

K

 

4 000 203

Stena

55.

Bardejov

Dlhý rad

Pošta 1 roh

K

 

4 000 205

VTK-MG

56.

Bardejov

Dlhý rad

Pošta 1 stred

K

 

4 000 206

VTK-MG

57.

Bardejov

Dlhý rad

Pošta 1 schody

K

 

4 000 207

VTK-MG

58.

Bardejov

Dlhý rad

Pošta 3

K

 

4 000 208

Stena

59.

Bardejov

Dlhý rad

Pošta 4

K

 

4 000 209

p-box

60.

Bardejov

Dlhý rad

Podchod

K

100

4 000 210

Stena

61.

Bardejov

Sv.Jakuba

NsP gynekológ

K

 

4 000 211

Stena

62.

Bardejov

Sv.Jakuba

NsP interné

K

 

4 000 212

Stena

63.

Bardejov

Sv.Jakuba

NsP panelák

K

 

4 000 213

Stena

64.

Bardejov

Sv.Jakuba

NsP prízemie

K

 

4 000 214

Stena

65.

Bardejov

Sv.Jakuba

NsP LDCH

K

 

4 000 215

Stena

66.

Bardejov

Sv. Jakuba

NsP Detská pohotovosť

K

 

4 000 216

Stena

67.

Bardejov

Tačevska

Pod K5

K

 

4 000 217

T-box

68.

Bardejov

OUNZ

Očné

K

 

4 000 218

Stena

69.

Bardejov

Mestská tržnica

 

K

 

4 000 219

T-box

70.

Bardejov

Kláštorská

Sociálny  ústav

K

 

4 000 220

Stena

71.

Bardejov

Stocklova

Okr. Vojenská  správa

K

 

4 000 221

k-Box

72.

Bardejov

Nám.SNP

Spoločenský dom

K

 

4 000 222

Stena

73.

Bardejov

Bezručova

Cimbaľak

K

 

4 000 223

VTK-MG

74.

Bardejov

Komenského

pri PNS

K

 

4 000 224

VTK-MG

75.

Bardejov

Mnich.potok

RZ - Kamarát

K

 

4 000 225

Stena

76.

Bardejov

Dukelská

JAS údržba

K

 

4 000 226

Stena

77.

Bardejov

Dukelská

JAS Ubytovňa

K

 

4 000 227

Stena

78.

Bardejov

Dukelská

Športvýroba

K

 

4 000 228

Stena

79.

Bardejov

Dukelská

Benzinol  JAS

K

 

4 000 229

VTK-KV

80.

Bardejov

Dukelská

SB Inmart

K

 

4 000 230

Stena

81.

Bardejov

Radničné nám.

Reš. Zlatá  koruna

K

100

4 000 231

Stena

82.

Bardejov

Družstevná

Reš. Štadión

K

 

4 000 232

Stena

83.

Bardejov

29.augusta

Ľudová jedáleň

K

100

4 000 233

Stena

84.

Bardejov

Rekreač.zariad.

Mníchovsky potok

K

 

4 000 235

Stena

85.

Bardejov

Radničné nám.

Banka IRB

K

100

4 000 236

Stena

86.

Bardejov

Kellerová

Banka VUB

K

50

4 000 237

Stena

87.

Bardejov

Radničné nám.

INFO Globtour

K

 

4 000 238

Stena

88.

Bardejov

Hviezdoslavova

Colnica

K

 

4 000 239

Stena

89.

Bardejov

Komenského

1 ZŠ

K

 

4 000 240

Stena

90.

Bardejov

Pod Vinbargom

5.ZŠ

K

 

4 000 241

Stena

91.

Bardejov

Družba

6.ZŠ

K

 

4 000 242

Stena

92.

Bardejov

Vinbarg

7.ZŠ

K

 

4 000 243

Stena

93.

Bardejov

Partizánska 44

Internát

K

 

4 000 244

Stena

94.

Bardejov

Komenského

DM Pri SPŠ

K

 

4 000 245

Stena

95.

Bardejov

Pod Vinbargom

SOU JAS

K

 

4 000 246

Stena

96.

Bardejov

Veterná

SOU obchodné

K

 

4 000 247

Stena

97.

Bardejov

Štefánikova

SOU poľnohospodárske

K

 

4 000 248

Stena

98.

Bardejov

Slovenská

SOU strojárske

K

 

4 000 249

Box

99.

Bardejov

 

Jazyková škola

K

 

4 000 250

Stena

100.

Bardejov

Jiráskova

Gymnázium

K

 

4 000 251

Stena

101.

Bardejov

29.augusta

Internát

K

 

4 000 252

Stena

102.

Bardejov

Stocklova

Obchodná akad.

K

 

4 000 253

Box

103.

Bardejov

Dlhý rad

Centrum  voľného času

K

50

4 000 254

Stena

104.

Bardejov

Partizánska

POLÍCIA  OR

K

 

4 000 255

Stena

105.

Bardejov

Hurbanova

POLICIA  OO

K

100

4 000 256

Stena

 

 

 

Por.č.

 

 

 

Mesto

 

 

 

Ulica

 

 

 

Bližšie  určenie miesta

 

 

 

Druh VTA

 

Od pošty v metroch

 

 

 

Telefónne                            číslo VTA

 

 

 

Umiestnenie

106.

Bardejov

Kutuzovova

Šport Hotel

K

 

4 000 258

Stena

107.

Bardejov

Kutuzovova

Zimný štadión

K

 

4 000 259

Stena

108.

Bardejov

Mičkova

Slovnaft

K

 

4 000 260

VTK-KV

109.

Bardejov

Vojenská ubytovňa

Pod papierňou

K

 

4 000 261

Stena

110.

Bardejov

Komenského

3.ZŠ

K

 

4 000 262

Stena

111.

Bardejov

Hurbanova

ĽŠU

K

 

4 000 263

Stena

112.

Bardejov

L.Novomestkého

Medzi blokmi

K

 

4 000 264

T-box

113.

Bardejov

Hviezdoslavova

Radničné námestie

K

 

4  000265

T-box

114.

Bardejov

Radničné námestie

Mestský úrad

K

 

4 000 267

Stena dnu

115.

Bardejov

JAS

ZK exspreso

K

 

4 000 268

Stena dnu

116.

Bardejov.Kúpele

Pošta

 

M

 

4 000 000

Stena

117.

Bardejov.Kúpele

Zornička -malá

 

M

 

4 000 001

Stena

118.

Bardejov.Kúpele

LD Astória

 

M

100

4 000 002

Stena

119.

Bardejov.Kúpele

LD Družba

 

M

 

4 000 003

Stena

120.

Bardejov.Kúpele

LD Dvorana

 

M

100

4 000 004

Stena

121.

Bardejov.Kúpele

LD Ozón

 

M

100

4 000 005

p.box

122.

Bardejov.Kúpele

LD Valentína

 

M

 

4 000 006

Stena

123.

Bardejov.Kúpele

Mier

 

M

 

4 000 009

Stena

124.

Bardejov.Kúpele

SAD

 

M

100

4 000 010

VTK-MG

125.

Bardejov.Kúpele

Helios

 

M

100

4 000 011

Stena

126.

Bardejov.Kúpele

Kolonáda

 

M

100

4 000 012

Stena

127.

Bardejov.Kúpele

Pošta

 

K

 

4 000 050

Stena

128.

Bardejov.Kúpele

Pošta

 

K

 

4 000 051

Stena

129.

Bardejov.Kúpele

LD Alžbeta

 

K

 

4 000 052

Stena

130.

Bardejov.Kúpele

LD Astória

 

K

100

4 000 053

Stena

131.

Bardejov.Kúpele

LD Družba

 

K

 

4 000 054

Stena

132.

Bardejov.Kúpele

LD Dukla

 

K

 

4 000 055

Stena

133.

Bardejov.Kúpele

LD Dvorana

 

K

100

4 000 056

Stena

134.

Bardejov.Kúpele

kúpalisko

 

K

 

4 000 057

k-box

135.

Bardejov.Kúpele

LD Helios

 

K

100

4 000 058

Stena

136.

Bardejov.Kúpele

LD Lívia

 

K

 

4 000 059

Stena

137.

Bardejov.Kúpele

LD Ozón

 

K

100

4 000 060

k-box

138.

Bardejov.Kúpele

LD Zornička

 

K

 

4 000 061

Stena

139.

Bardejov.Kúpele

Klub pacientov

 

K

 

4 000 064

Stena

140.

Bardejov.Kúpele

Kolonáda

 

K

100

4 000 065

Stena

141.

Bardejov.Kúpele

Kúpeľný dom

 

K

 

4 000 066

p-box

142.

Bardejov.Kúpele

Kúpeľný dom

 

K

 

4 000 067

k-Box

143.

Bardejov.Kúpele

SAD nástupište

 

K

100

4 000 068

VTK-MG

144.

Bardejov. Nová Ves

 

Reštuarácia - pohostinstvo

M

 

4 000 180

k-Box

145.

Bardejov.Zábava

 

Motel MARK

K

 

4 000 234

Stena

146.

Bardejov Mihaľov

 

Penzión Kopačka

K

 

4 000 201

VTK-KV

 

 

 

 

Vysvetlivky:

K - kartový automat,

M - mincový automat,

K.box.T.box, p.box - mušľa z plexiskla,

VTK -MG, VTK - KV - kabínka celosklenená.

 

 

 

 

 

 

 


[1]) § 2 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z.z.

[2] ) Napríklad vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 84/1997 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické podmienky a požiadavky požiarnej bezpečnosti pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov,  vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 300/1997 Z. z. o zabezpečení požiarnej ochrany pri skladovaní uvädnutého krmu, sena, slamy a iných suchých rastlín, dreva a tuhého paliva, vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 86/1999 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov, vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 125/2000 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti prenosných hasiacich prístrojov a podmienky ich prevádzkovania a zabezpečovania pravidelnej kontroly, vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 288/2000 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.

[3]) Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších   predpisov.

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

[4])Zákon č. 161/1998 Z.z. o Komore kominárov Slovenska a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

[5]) Zákon č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o  zmene a doplnení niektorých zákonov.

[6]) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

[7]) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

[8]) Zákon NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

9) § 114 a § 115 zákona NR SR č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení

Najblišie udalosti

25 júl 2024
10:00 - 14:00
REGRUTAČNÁ SKUPINA PREŠOV V ULICIACH MESTA BARDEJOV
18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám