Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

hl papier primator

 

V Bardejove: 18. 02. 2016

 

P O Z V Á N K A

na X. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove, ktoré sa uskutoční

dňa 25. februára 2016 ( štvrtok ) o  8,00 hod.

v zasadačke MsZ v budove MsÚ v Bardejov

 

PROGRAM:

  1. Otvorenie
  2. Schválenie programu
  3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
  4. Návrh na schválenie stavby financovanej z dotácií na rozvoj bývania prostredníctvom MDVaRR SR na rok 2016 (rozprava)
  5. Návrh na schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Zníženie energetickej náročnosti na prevádzku Mestského úradu v Bardejove - dvorný trakt“ (rozprava)
  6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2015 (rozprava)
  7. Záver

 

 

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

 


Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám