Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

hl papier primator

 

V Bardejove: 20. 07. 2017

 

P O Z V Á N K A

na XXIII. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove, ktoré sa uskutoční
dňa 25. 07. 2017 (útorok ) o 8,00 hod.

v priestoroch Seniorcentra, ul. Toplianska, Bardejov

 

PROGRAM:

  1. Otvorenie
  2. Schválenie programu
  3. Voľba návrhovej komisie, určenie skrutátora, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
  4. Návrh nakladania s majetkom mesta (rozprava)
  5. Návrh na schválenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (rozprava)
  6. Záver

 

MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta

 


Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám