Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

hl papier primator

 

V Bardejove: 13. 12. 2017

 

P O Z V Á N K A

na XXVIX. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove, ktoré sa uskutoční
dňa 19. 12. 2017 (utorko) o 8,30 hod.

v zasadačke MsZ v budove MsÚ v Bardejov

 

PROGRAM:

 

  1. Otvorenie
  2. Schválenie programu
  3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
  4. Návrh nakladania s majetkom mesta (rozprava)
  5. Návrh na VIII. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2017 (rozprava)
    1. Návrh na zmenu príspevku mesta pre m. p. Bapos na rok 2017 (rozprava)
  6. Návrh na schválenie úveru a záložného práva pre spol. BARDTERM, s.r.o. Bardejov (rozprava)
  7. Záver

 

 

MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta

 


Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám