Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

hl papier primator

 

V Bardejove: 13. 12. 2018

 

P O Z V Á N K A

na 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove,
ktoré sa uskutoční

dňa 20. decembra 2018 (štvrtok) o 9,00 hod.

v zasadačke MsZ v budove MsÚ v Bardejov

 

NÁVRH PROGRAMU:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej a volebnej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 4. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra (rozprava)
 5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2018 (rozprava)
 6. Informácia primátora mesta o vytvorení poslaneckého klubu (rozprava)
 7. Informácia primátora mesta o menovaní zástupcov primátora mesta (rozprava)
 8. Určenie platu primátora mesta (rozprava)
 9. Voľba členov Mestskej rady v Bardejove (rozprava)
 10. Voľba predsedov a členov komisií MsZ v Bardejove, menovanie sekretárov komisií   MsZ  v Bardejove (rozprava)
 11. Návrh na odvolanie a delegovanie zástupcov Mesta Bardejov do rád škôl a školských   zariadení (rozprava)
 12. Návrh na odvolanie a menovanie  členov dozorných rád obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta (rozprava)
 13. Záver

 

 

 

 MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta

 


Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám