Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

hl papier primator

 

V Bardejove: 17. 01. 2019

 

P O Z V Á N K A

na 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove,
ktoré sa uskutoční

dňa 24. januára 2019 (štvrtok) o 9,00 hod.
v zasadačke MsZ v budove MsÚ v Bardejov

 NÁVRH PROGRAMU:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej a volebnej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 4. Informácia o kontrole plnenia uznesení MsZ (rozprava)
 5. Návrh rozpočtov  pre príspevkové organizácie mesta pre rok 2019 (rozprava)
  1. Bapos, m. p.
  2. ZUŠ M. Vileca
  3. Rozdelenie prevádzkových hodín na mestské športoviská v rámci rozpočtu Bapos, m. p. Bardejov na rok 2019
 6. Návrh rozpočtov a návrh investičných plánov  obchodných spoločností mesta pre rok 2019 (rozprava)
  1. Bardbyt, s. r. o.
  2. Bardterm, s. r. o.
  3. BTS, s. r. o.
  4. Mestské Lesy, s. r. o.
  5. Ekobard, a. s.
 7. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 162/2015 o určení výšky dotácie na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Bardejov (rozprava)
 8. Návrh programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2019 a roky 2020, 2021  (rozprava)
  1. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu na rok 2019
 9. Návrh Zriaďovacej listiny Komunitné centrum Poštárka (rozprava)
 10. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta (rozprava)
 11. Návrh  Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bardejov o určení názvu novej ulice: Slnečná ulica (rozprava)
 12. Návrh  Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bardejov o určení názvov nových ulíc: „ Achátová  ulica, Jantárová ulica, Opálová ulica, Rubínová ulica, Smaragdová ulica, Topásová ulica, Zafírová ulica „ (rozprava)
 13. Návrh Plánu zasadnutí MsR a MsZ na I. polrok 2019 (rozprava)
 14. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na  I. polrok 2019 (rozprava)
 15. Návrh na odvolanie a voľbu člena finančnej komisie pri MsZ v Bardejove (rozprava)
 16. Interpelácie
 17. Záver

 

 MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta

 


Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám