Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

hl papier primator

 

V Bardejove: 23. 05. 2019

 

P O Z V Á N K A

na 5. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove,
ktoré sa uskutoční

dňa 27. mája 2019 (pondelok) o 8,00 hod.
v zasadačke MsZ v budove MsÚ v Bardejov

 NÁVRH PROGRAMU:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 4. Oznámenie o zániku mandátu poslanca a o nastúpení náhradníka na zaniknutý mandát poslanca MsZ (rozprava)
  1. zloženie sľubu poslanca a odovzdanie osvedčenia o zvolení
  2. voľba poslanca za člena komisie podnikateľských aktivít, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu a za člena komisie bytovej, sociálnej pomoci a zdravotníctva
 5. Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta na rok 2019 (rozprava)
  1. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania (rozprava)
 6. Návrh na schválenie žiadosti o dotáciu pre projekt „Bezpečné priechody pre chodcov v Bardejove, II. etapa“(rozprava)
 7. Personálne zmeny v obchodných organizáciách založených Mestom Bardejov (rozprava)
 8. Návrh nakladania s majetkom mesta (rozprava)Návrh nakladania s majetkom mesta (rozprava)
 9. Záver

 

 MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta

 


Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám