Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

hl papier primator

 

V Bardejove: 26. 09. 2019

 

P O Z V Á N K A

na 7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove,
ktoré sa uskutoční

dňa 3. októbra 2019 (štvrtok) o 9,00 hod.
v zasadačke MsZ v budove MsÚ v Bardejov

 NÁVRH PROGRAMU:

 

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 4. Informácia o kontrole plnenia uznesení MsZ (rozprava)
 5. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra mesta (rozprava)
 6. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta (rozprava)
 7. Návrh nakladania s majetkom mesta (rozprava)
 8. Plnenie programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií za I. polrok 2019, hodnotenie a vývoj pohľadávok a záväzkov  mesta k 30. 6. 2019(rozprava)
 9. Plnenie rozpočtov a hospodárskych úloh a stav v plnení investičného plánu k  30. 6. 2019 v obchodných spoločnostiach mesta: (rozprava)
  1. Bardbyt, s. r. o.,
  2. Bardterm, s. r. o.,
  3. BTS, s. r. o. ,
  4. Mestské Lesy, s. r. o.,
  5. Ekobard, a. s.
 10. Plnenie rozpočtu a hospodárskych úloh, rozbor pohľadávok a záväzkov k 30. 6. 2019(rozprava)
  1. m. p. Bapos
  2. ZUŠ M. Vileca
 11. Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2019(rozprava)
  1. Návrh zmeny Plánu inv. akcií spol. Bardterm, s. r. o. na rok 2019
 12. Návrh mesačnej odmeny  pre konateľa BTS, s. r. o. (rozprava)
 13. Návrh na schválenie žiadosti o NFP: (rozprava)
  1. Projekt „Bardejov na dosah“
  2. Projekt „Vybudovanie základnej techn. infraštruktúry pre marginalizované rómske komunity v Bardejove“
  3. Projekty „Dobudovanie cyklistickej infraštruktúry - ul. Pod Vinbargom, Bardejov“
  4. Projekt „Realizácia vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov“
 14. Informácia o výsledku kontroly NKÚ (rozprava)
 15. Vyhodnotenie účasti poslancov na zasadnutiach komisií MsZ, MsR a MsZ a neposlancov na zasadnutiach komisií MsZ za I. polrok 2019(rozprava)
 16. Interpelácie (rozprava)
 17. Záver

 

  MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta

 


Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám