Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

hl papier primator

 

V Bardejove: 18. 11. 2019

 

P O Z V Á N K A

na 8. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove,
ktoré sa uskutoční

dňa 26. novembra 2019 (utorok) o 9,00 hod.
v zasadačke MsZ v budove MsÚ v Bardejov

 NÁVRH PROGRAMU:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 4. Doplňujúce voľby členov komisií MsZ v Bardejove – neposlancov (rozprava)
 5. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 118/2011 o určení náležitostí miestnych daní (rozprava)
 6. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 60/2004 o určení náležitostí miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (rozprava)
 7. Návrh zmien a doplnkov VZN č. 173/2017 o sociálnej  službe v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa  a úhradách za sociálne služby (rozprava)
 8. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 109/2011 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bardejov (rozprava)
 9. Návrh VZN Mesta Bardejov o postupe pri poskytovaní finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (rozprava)
 10. Návrh VZN  Mesta Bardejov o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Bardejov (rozprava)
 11. Návrh VZN Mesta Bardejov o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta (rozprava)
 12. Návrh VZN Mesta Bardejov o vylepovaní na území mesta (rozprava)Návrh VZN Mesta Bardejov o vylepovaní na území mesta (rozprava)
 13. Návrh VZN Mesta Bardejov o organizácii miestneho referenda na území mesta Bardejov (rozprava)
 14. Návrh zmien a doplnkov Mesta Bardejov č. 162/2015 o  určení výšky dotácie na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Bardejov (rozprava)
 15. Správa nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky Mesta Bardejov  k  31. 12. 2018 (rozprava)
  1. Správa nezávislého audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky účtovnej jednotky verejnej správy k 31. 12.2018, ktorú za konsolidovaný celok zostavila materská spoločnosť Mesto Bardejov (rozprava)
 16. Záver 

 

  MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta

 


Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám