Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

hl papier primator

 

V Bardejove: 20. 11. 2020

 

P O Z V Á N K A

na 16.  zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove,
ktoré sa uskutoční

dňa 26. novembra 2020 (štvrtok) o 9,00 hod.
prostredníctvom videokoferencie

 

 NÁVRH PROGRAMU:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 4. Návrh nakladania s majetkom mesta (rozprava)
  1. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta (rozprava)
 5. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 118/2011 o určení náležitostí miestnych daní (rozprava)
 6. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 60/2004 o určení náležitostí miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (rozprava)
 7. Návrh VZN Mesta Bardejov o miestnom poplatku za rozvoj (rozprava)
 8. Návrh  VZN Mesta Bardejov o príspevkoch v školách a školských zariadeniach (rozprava)
 9. Návrh zmien a doplnkov  VZN Mesta Bardejov č. 162/2015 o určení výšky dotácie na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Bardejov (rozprava)
 10. Návrh zmien a doplnkov ÚPN Mesta Bardejov: (rozprava)
  1. ZaD č. 38
  2. ZaD č. 39  
 11. Návrh na schválenie žiadosti o NFP (rozprava)
  1. „Adaptácia na zmenu klímy v meste Bardejov – Námestie času“
  2. „Doplnenie technickej infraštruktúry Regionálneho centra biologicky rozložiteľných odpadov.“
  3. „Podpora elektromobility v Bardejove – budovanie nabíjacej infraštruktúry“
 12. Záver

 

 

 

  MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta

 


Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám