Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

hl papier primator

 

V Bardejove: 08. 10. 2021

 

P O Z V Á N K A

na 25. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove,
ktoré sa uskutoční

dňa 14. októbra 2021 (štvrtok) o 9,00 hod.
prostredníctvom videokoferencie

 

 NÁVRH PROGRAMU:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 4. Informácia hlavného kontrolóra o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Bardejove (rozprava)
 5. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra (rozprava)
 6. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta (rozprava)
 7. Návrh nakladania s majetkom mesta (rozprava) - grafická príloha
 8. Plnenie programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií za I. polrok 2021, hodnotenie a vývoj pohľadávok a záväzkov  mesta k 30. 6. 2021(rozprava)
 9. Plnenie rozpočtov a hospodárskych úloh a stav v plnení investičného plánu k 30. 6. 2021 v obchodných spoločnostiach mesta: (rozprava)
  1. Bardbyt, s. r. o.,
  2. Bardterm, s. r. o.,
  3. Bardejovská televízna spoločnosť, s. r. o.,
  4. Mestské Lesy, s. r. o. ,
  5. Ekobard, a. s.
 10. Plnenie rozpočtu a hospodárskych úloh, rozbor pohľadávok a záväzkov k 30. 6. 2021: (rozprava)
  1. m. p. Bapos
  2. Základná umelecká škola M. Vileca
 11. Interpelácie (rozprava)
 12. Záver

 

 

 

    MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta

 

 

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám