Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

hl papier primator

 

V Bardejove: 19. 05. 2022

 

P O Z V Á N K A

na 30. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove,
ktoré sa uskutoční

dňa 26. máj 2022 (štvrtok) o 9,00 hod.
v zasadačke MsZ v budove MsÚ v Bardejov

 

 NÁVRH PROGRAMU:

 

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 4. Návrh nakladania s majetkom mesta (grafická príloha) (rozprava)
 5. Výročná správa o hospodárení za rok 2021
  1. m. p. Bapos
  2. Základná umelecká škola Michala Vileca
 6. Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2021
 7. Návrh na schválenie žiadosti o NFP pre projekty:
  1. „Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Obrancov mieru – 2. etapa – časť A“
   „Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Obrancov mieru – 2. etapa – časť B“
  2. „Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Obrancov mieru – 3. etapa – časť A“
   „Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Obrancov mieru – 3. etapa – časť B“
  3. „Regenerácia vnútroblokových priestorov na ul. Námestie L. Berku v m. č. Bardejovská Nová Ves“
 8. Návrh volebných obvodov a počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy mesta Bardejov na volebné obdobie 2022 – 2026
 9. Záver

 

 

    MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta

 

 

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám