Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

hl papier primator

 

V Bardejove: 20. 07. 2023

 

P O Z V Á N K A

na 9. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove,
ktoré sa uskutoční

dňa  27. júla 2023  (štvrtok )  o 9,00 hod.
v zasadačke MsZ v budove MsÚ v Bardejov

 

 NÁVRH PROGRAMU:

 

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 4. Informácia hlavného kontrolóra o plnení uznesení MsZ (rozprava)
 5. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra (rozprava)
 6. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta (rozprava)
 7. Návrh nakladania s majetkom mesta(rozprava) - grafická príloha
 8. Správa o hospodárení obchodných spoločností mesta za rok 2022 a Správy o činnosti Dozorných rád spoločností mesta: (rozprava)
  1. Bardbyt, s. r. o.,
  2. Bardterm, s. r. o.,
  3. BTS, s. r. o.,
  4. Mestské Lesy, s. r.o.,
  5. Ekobard, a. s.
 9. Výročná správa o hospodárení za rok 2022: (rozprava)
  1. m. p. Bapos
  2. ZUŠ M. Vileca
 10. Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2023 (rozprava)
  1. Návrh zmeny príspevku pre m. p. Bapos na rok 2023 (rozprava)
 11. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2023(rozprava)
 12. Návrh Plánu zasadnutí MsR a MsZ na II. polrok 2023(rozprava)
 13. Návrh zmien a doplnkov Územnoplánovacej dokumentácie mesta Bardejov – zadanie pre spracovanie štúdie 32/2023“ (rozprava)
 14. Návrh zmien a doplnkov ÚPN  Mesta Bardejov – ZaD č. 41 (rozprava)
 15. Informácia o výsledku kontroly NKÚ (rozprava)
 16. Záver

 

    MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta

 

 

Najblišie udalosti

23 feb 2024
08:00 - 17:00
Muzikál KUBO
23 feb 2024
08:00 - 17:00
MDŽ - OSLAVY SVIATKU ŽIEN
09 feb 2024
11:00 - 17:00
Vivodzeňe kačura
14 feb 2024
19:00 - 21:00
Valentínsky večer
08 feb 2024
08:00 - 17:00
JOZEF PETEJA - USMEJME SA

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám