Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

hl papier primator

 

V Bardejove: 18. 01. 2024

 

P O Z V Á N K A

na 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove,
ktoré sa uskutoční

dňa 25. januára 2024  (štvrtok )  o 9,00 hod.
v zasadačke MsZ v budove MsÚ v Bardejov

 

 NÁVRH PROGRAMU:

 

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 4. Informácia hlavného kontrolóra o plnení uznesení MsZ (rozprava)
 5. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra (rozprava)
 6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2023 (rozprava)
 7. Návrh programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2024 a roky 2025, (rozprava)
  1. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu na rok 2024
  2. Rozdelenie prevádzkových hodín na mestské športoviská v rámci rozpočtu Bapos, m. p. Bardejov na rok 2024
  3. Návrh na vstup Mesta Bardejov do dlhopisového programu VVS, a. s.
 8. Návrh rozpočtov  pre príspevkové organizácie mesta pre rok 2024 (rozprava)
  1. Bapos, m. p.
  2. ZUŠ M. Vileca
 9. Návrh  investičných plánov obchodných spoločností mesta pre rok 2024 (rozprava)
  1. Bardbyt, s. r. o.
  2. Bardterm, s. r. o.
 10. Návrh nakladania s majetkom mesta (rozprava)
  1. Návrh na zmenu a doplnenie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta (rozprava)
 11. Návrh zmien a doplnkov Územnoplánovacej dokumentácie mesta Bardejov – zadanie pre spracovanie ÚŠ 34/2024 (rozprava)
 12. Informácia k obstarávaniu Zmien a doplnkov č. 42 Územného plánu mesta Bardejov (rozprava)
 13. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 109/2011 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov ( rozprava)
 14. Návrh Plánu zasadnutí MsR a MsZ na I. polrok 2024 (rozprava)
 15. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2024 (rozprava)
 16. Návrh na prípravu a predloženie žiadosti o NFP a následnú realizáciu projektov v rámci „Výzvy na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách“ (rozprava)
 17. Personálne zmeny v obchodných organizáciách založených Mestom Bardejov  ( rozprava)
 18. Interpelácie (rozprava)
 19. Záver

 

    MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta

 

 

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám