Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

hl papier primator

 

V Bardejove: 13. 06. 2024

 

P O Z V Á N K A

na 16. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove,
ktoré sa uskutoční

dňa 20. 6. 2024  (štvrtok )  o 9,00 hod.
v zasadačke MsZ v budove MsÚ v Bardejov

 

 NÁVRH PROGRAMU:

 

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu (rozprava)
 3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky (rozprava)
 4. Informácia hlavného kontrolóra o plnení uznesení MsZ (rozprava)
 5. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra mesta (rozprava)
 6. Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2024 (rozprava)
  1. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania
  2. Návrh zmeny Plánu investičných akcií Bardterm, s. r. o. na rok 2024
  3. Návrh zmeny rozpočtu príjmov a výdavkov pre m. p. Bapos na rok 2024
 7. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta (rozprava)
 8. Návrh nakladania s majetkom mesta (grafická príloha) (rozprava)
 9. Výročná správa o hospodárení za rok 2023 (rozprava)
  1. m. p. Bapos
  2. ZUŠ M. Vileca
 10. Správa o hospodárení obchodných spoločností mesta za rok 2023 a Správa o činnosti Dozorných rád spoločností mesta: (rozprava)
  1. Bardbyt, s. r. o. ,
  2. Bardterm, s. r. o. ,
  3. BTS, s. r. o. ,
  4. Mestské Lesy, s. r. o.
  5. Ekobard, a. s.
 11. Návrh zmien a doplnkov Územnoplánovacej dokumentácie mesta Bardejov – súhlas k spracovaniu štúdie 36/2024 (rozprava)
 12. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2024 (rozprava)
 13. Návrh Plánu zasadnutí MsR a MsZ na II. polrok 2024 (rozprava)
 14. Výsledky výberového konania na funkciu konateľa BTS, s. r. o. (rozprava)
 15. Interpelácie (rozprava)
 16. Záver

 

    MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta

 

 

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám