Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

hl papier primator

 

V Bardejove: 13. 06. 2019

 

P O Z V Á N K A

na 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove,
ktoré sa uskutoční

dňa 27. júna 2019 (štvrtok) o 9,00 hod.
v zasadačke MsZ v budove MsÚ v Bardejov

 NÁVRH PROGRAMU:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 4. Informácia o kontrole plnenia uznesení MsZ (rozprava)
 5. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra mesta (rozprava)
 6. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta (rozprava)
 7. Návrh nakladania s majetkom mesta (rozprava)
 8. Správa o hospodárení obchodných spoločností mesta a Správa o činnosti Dozorných rád spol. mesta za rok 2018  (rozprava)
  1. Bardbyt, s. r. o.,
  2. Bardterm, s. r. o.,
  3. BTS, s. r. o.,
  4. Mestské Lesy, s. r.o.,
  5. Ekobard, a. s.
 9. Výročná správa Komunitnej nadácie Bardejov za rok 2018 (rozprava)
 10. Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2019 (rozprava)
  1. zmena plánu technického zhodnotenia, modernizácie, rekonštrukcie, opráv a údržby majetku mesta spoločnosti BARDBYT, s.r.o. pre rok 2019 (rozprava)
  2. zmena príspevku pre m. p. Bapos na rok 2019 (rozprava)
 11. Informácia o hospodárení akciových spoločností s majetkovou účasťou mesta Bardejov za rok 2018 (rozprava)
 12. Informatívna správa o realizácii investičných akcií za I. polrok 2019(rozprava)
 13. Návrh zmien a doplnkov ÚPD Mesta Bardejov -  zadanie  (rozprava)
 14. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 163/2016 o zbere a likvidácii KO a DSO  (rozprava)
 15. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 79/2008 o príspevkoch v školách a školských zariadeniach (rozprava)
 16. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 41/2002 o určení školských obvodov (rozprava)
 17. Aktualizácia Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Bardejov (rozprava)
 18. Správa o súdnych sporoch mesta (rozprava)Správa o súdnych sporoch mesta (rozprava)
 19. Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2018 (rozprava)
 20. Návrh Rokovacieho poriadku stálych komisií MsZ v Bardejove  (rozprava)
 21. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2019 (rozprava)
 22. Návrh Plánu zasadnutí MsR a MsZ na II. polrok 2019 (rozprava)
 23. Personálne zmeny v obchodných organizáciách založených Mestom Bardejov (rozprava)
 24. Interpelácie
 25. Záver

 

 

 

 

 

 MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta

 


Najblišie udalosti

23 feb 2024
08:00 - 17:00
Muzikál KUBO
23 feb 2024
08:00 - 17:00
MDŽ - OSLAVY SVIATKU ŽIEN
09 feb 2024
11:00 - 17:00
Vivodzeňe kačura
14 feb 2024
19:00 - 21:00
Valentínsky večer
08 feb 2024
08:00 - 17:00
JOZEF PETEJA - USMEJME SA

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám